Aglaya Mavrova

Аглая Маврова е главен асистент в Катедрата по методика към Факултета по славянски филологии при Софийския университет „Св.  Климент Охридски“. Доктор е по методика на обучението по руски език (2013). В бакалавърската степен води семинарните занятия по методика на обучението по руски език в специалност „Руска филология“ и курсове по руски език за нерусисти. Изследователските й интересите са в областта на образованието, чуждоезиковото обучение, съпоставителната лингвокултурология, културата на Русия.

logo