За списание “Филологически форум”

„Филологически форум” е хуманитарно списание за млади изследователи и е издание на Факултета по славянски филологии. Индексира се в редица международни бази данни.

Международен филологически форум

Идеята за списанието се роди от големия интерес към проведения през 2014 г. Международен филологически форум за студенти и докторанти, в който взеха участие близо 250 млади учени. В основата на тази идея са доц. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Венета Савова и гл. ас. д-р Надежда Стоянова.
В подготовката и издаването на първите три броя на списанието участие взе и доц. д-р Владислав Миланов. От 5 януари 2017 г. доц. д-р Владислав Миланов не е част от редакционната колегия на списанието по настояване на останалите четирима членове.
Редакционният екип в състав гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Аглая Маврова и гл. ас. д-р Мартин Стефанов е утвърден на Декански съвет през януари 2017 г. и на Факултетния съвет през юли 2017 г.

Насоченост

Списанието има интердисциплинарен характер, а броевете са тематични и съобразени с интересите на младите изследователи. Във всеки брой, редом с научните разработки на младите учени, се публикуват по няколко текста на утвърдени имена, съобразно зададената проблематика. Така младите колеги получават възможност да публикуват в една престижна научна среда.

Рубрики

Рубриките, в които се включват научните текстове, са съобразени с тематичния подбор. Те са индивидуални за всеки брой. Сред постоянните рубрики са:
„Поетически пролог”;
„Заглъхнало ехо”;
„Пътуващи думи”;
„Де е българистиката?”;
„Прочетено от нас”;
„Случи се…”;
„Намигания и прозявки”.

Важно

Научните статии се публикуват след препоръка от научния ръководител и положителен резултат от процедурата по анонимно рецензиране.

От брой 2 (4) за 2016 година текстове, публикувани в сп. „Филологически форум”, са достъпни в Централно и Източноевропейската електронна библиотека CEEOL.

Всички материали в сп. „Филологически форум” и на сайта на Mеждународния филологически форум Verba volant, scripta manent са лицензирани с Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Структура и отговорности на редакционната колегия

На свое заседание, проведено на 02.07.2020 година, редакционната колегия на сп. „Филологически форум“ реши да учреди длъжност главен редактор на изданието с мандат от 2 календарни години. Главният редактор се избира от редакционната колегия. Решението е утвърдено от Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии на 07.07.2020.

Главният редактор има грижата за публичния образ на изданието.

Всеки брой има свой водещ, който избира темата на броя, определя рубриките с научни текстове, избира статиите, които се поместват в него, и научните им рецензенти и носи отговорност за процедурата по анонимно рецензиране.

Водещите на рубриките „Пътуващи думи“, „Де е българистиката?“, „Прочетено от нас“, „Случи се“, „Намигания и прозявки“ носят отговорност за публикуваните текстове в поверените им раздели на изданието.

Крайното решение за всички редакционни въпроси и казуси принадлежи на цялата редакционна колегия и никога не е еднолично.

Редакционна колегия

Доц. д-р Венета Савова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Аглая Маврова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (Главен редактор, Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)

Гл. ас. д-р Иван П. Петров (Медицински университет, Пловдив)

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

Художник

 Петра Керкенезова

Помощник-редактори

 Мария Русева

Борислава Иванова

Велимира Божилова

Георги Георгиев

Кристиян Янев

Николай Генов

Контакти

Адрес

София, 1504, “Цар Освободител” 15, Централно крило.

logo