Peer Review Procedure

Процедура по анонимно рецензиране

От брой 2(4) за 2016 година всички научни статии в списание „Филологически форум” се публикуват след положителен резултат от двойно анонимно* и институционално независимо рецензиране.
Всички рецензенти притежават научни звания и степени. Авторите на текстовете са в отношение на независимост спрямо рецензентите: рецензентът не може да бъде научен ръководител на автора на текста и трябва да принадлежи на различна институция.

Всеки текст бива четен от редакционната колегия и след одобрение от нея и от съставителя на съответния брой, той бива предоставен на двама анонимни рецензенти и в срок от 30 дни те следва да вземат своето решение. Съобразно рецензентската карта на системата ScholarOne те мога да одобрят текста, да го отхвърлят или да предложат неговото публикуване след определени корекции, за осъществяването на които биват впоследствие информирани.

В случай че член от редакционния екип е подал свой текст за рецензиране, друг член на екипа се заема с администрирането на процедурата по рецензиране с цел допълнително осигуряване на принципа на анонимно рецензиране.

Не се рецензират текстовете в рубриките „Поетически пролог”, „Епистолар”, „Заглъхнало ехо”, „Пътуващи думи“, „Прочетено от нас”, „Случи се…” и „Намигания и прозявки”.

*Двойно анонимно рецензиране означава, че нито авторът (авторите), нито рецензентът получават информация за идентичността на ответната страна.

logo