Peer Review Procedure

Процедура по анонимно рецензиране

От брой 2(4) за 2016 година всички научни статии в списание „Филологически форум” се публикуват след положителен резултат от двойно анонимно* и институционално независимо рецензиране.
Всички рецензенти притежават научни звания и степени. Авторите на текстовете са в отношение на независимост спрямо рецензентите: рецензентът не може да бъде научен ръководител на автора на текста и трябва да принадлежи на различна институция.

Всеки текст бива четен от редакционната колегия и след одобрение от нея и от съставителя на съответния брой, той бива предоставен на двама анонимни рецензенти и в срок от 30 дни те следва да вземат своето решение. Съобразно рецензентската карта на системата ScholarOne те мога да одобрят текста, да го отхвърлят или да предложат неговото публикуване след определени корекции, за осъществяването на които биват впоследствие информирани.

Не се рецензират текстовете в рубриките „Поетически пролог”, „Епистолар”, „Заглъхнало ехо”, „Пътуващи думи“, „Прочетено от нас”, „Случи се…” и „Намигания и прозявки”.

*Двойно анонимно рецензиране означава, че нито авторът (авторите), нито рецензентът получават информация за идентичността на ответната страта.

Peer Review Procedure

From the second half of 2016 (issue 2(4)) onwards, research papers in the Philological Forum Journal are published after they have been a single blind peer-reviewed and accepted for publication.
Reviewers are academic in specific fields. Authors should not be affiliated to reviewers. A reviewer cannot be an author’s supervisor, and should belong to an academic institution different from that of the author.
Papers in the rubrics ‘A Poetic Prologue,’ ‘A Silent Echo,’ ‘Travelling Words,’ ‘What We Read,’ ‘It so Happened That…,’ and ‘A Wink and a Yawn’ are not subject to our peer review procedure.
All reviews are kept by the editorial board of the journal, and are not given to the authors.

From the second half of 2016 (issue 2(4)) onwards, all research papers from the Philological Forum Journal can also be found at the Central and Eastern European Online Library (CEEOL).

Peer Review Procedure

logo