Публикуването в списание “Филологически форум” е безплатно. Хонорари за публикуваните авторски текстове и преводи не се изплащат.

С предоставянето на текст за публикуване в сп. “Филологически форум” авторът потвърждава, че това е негова авторска разработка, основана върху собствени проучвания/изследвания, а използваните в него публикувани или непубликувани текстове са коректно цитирани и описани в библиографията.
Научният текст не трябва да е бил публикуван в друго научно издание. Отговорност за това носи авторът.

Всеки автор е длъжен да изпрати подписана и сканирана Декларация за авторство.

Ако авторът пожелае да препубликува свой текст в друго издание, той трябва да получи съгласие от редакционния екип на сп. “Филологически форум” и да посочи точните библиографски данни на първата публикация в сп. “Филологически форум” – година, брой, страници, линк.

Авторите се съгласяват, че заглавията на техните статии ще бъдат преведени на английски и руски език от редакторите на списанието. Преводи на заглавията от авторите се приемат предварително и само по изрично тяхно настояване и при съгласие на редакционния екип.

Изпращайки ни информация за Вас като автор, Вие се съгласявате, че предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани за целите на изготвяне на материалите за списанието и ще бъдат публикувани в него като неразделна част от Вашата статия и съдържанието на списанието.
Авторите се съгласяват цялата предоставена публикация да бъде качена в електронната библиотека CEEOL.

Всички материали в сп. „Филологически форум” и на сайта на Mеждународния филологически форум Verba volant, scripta manent са лицензирани с Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

logo