Публикуването в списание “Филологически форум” е безплатно. Хонорари за публикуваните авторски текстове и преводи не се изплащат.

С предоставянето на текст за публикуване в сп. “Филологически форум” авторът потвърждава, че това е негова авторска разработка, основана върху собствени проучвания/изследвания, а използваните в него публикувани или непубликувани текстове са коректно цитирани и описани в библиографията.
Научният текст не трябва да е бил публикуван в друго научно издание. Отговорност за това носи авторът.

Всеки автор е длъжен да изпрати подписана и сканирана Декларация за авторство.

Ако авторът пожелае да препубликува свой текст в друго издание, той трябва да получи съгласие от редакционния екип на сп. “Филологически форум” и да посочи точните библиографски данни на първата публикация в сп. “Филологически форум” – година, брой, страници, линк.

Авторите се съгласяват, че заглавията на техните статии ще бъдат преведени на английски и руски език от редакторите на списанието. Преводи на заглавията от авторите се приемат предварително и само по изрично тяхно настояване и при съгласие на редакционния екип.

С изпращането на своите статии авторите се съгласяват, че текстовете им ще претърпят коректорска намеса в съответствие с изискванията на списанието.

Изпращайки ни информация за Вас като автор, Вие се съгласявате, че предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани за целите на изготвяне на материалите за списанието и ще бъдат публикувани в него като неразделна част от Вашата статия и съдържанието на списанието.
Авторите на сп. „Филологически форум” се съгласяват цялата предоставена публикация да бъде качена в електронната библиотека CEEOL.

Всички материали в сп. „Филологически форум” и на сайта на Mеждународния филологически форум Verba volant, scripta manent са лицензирани с Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

logo