ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Списание „Филологически форум“ държи на честното, открито и професионално отношение във всички аспекти от публикационната дейност. В изданието се публикуват оригинални изследвания, които са представени в най-добрата форма и според най-високите стандарти и които са със значим принос в хуманитарната област. За постигането на тази основна наша цел залагаме на следните принципи: почтеност, благонадеждност и честни отношения – от страна на авторите; справедливост, обективност и конфиденциалност – от страна на редакторите и рецензентите.

Списание „Филологически форум“ приема, одобрява и зачита нормите на поведение и международните стандарти, които са установени от Committee on Publication Ethics (COPE)[1] и които са достъпни на техния уебсайт – http://publicationethics.org/. Релевантните документи включват Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors[2] и Code of Conduct for Journal Publishers[3].

Следните редакторски извадки от COPE – документи (Kleinert, S. and Wager, E. (2011); Wager, E. and Kleinert, S. (2011) изясняват някои ключови моменти от работата на редакторите и авторите.

Редакторите

 • трябва да са честни и обективни при вземането на решения, да не се ръководят от комерсиални и користни съображения, да осигурят справедлив и съответстрващ на предложения текст процес на рецензиране;
 • трябва да следват редакционна политика, която предполага максимална прозрачност;
 • трябва да осигуряват запазването на цялостността на публикуваното при редакторския и коректорския процес; а когато е необходимо, да отказват публикация;
 • трябва да разполагат с подходяща политика на действие при конфликт на интереси.

Авторите

 • трябва да представят материали върху работа, която е била извършена етично и отговорно с оглед на съответните закони;
 • трябва да представят резултатите и данните си ясно и честно, без да ги фалшифицират, фабрикуват и манипулират;
 • трябва да се постараят да описват методите си ясно и недвусмислено, така че откритията им да могат да бъдат потвърдени и от други изследователи;
 • трябва да се придържат към Изискванията за публикация, като се уверят и потвърдят, че представените творби са оригинални, не са плагиатствани и не са публикувани никъде другаде (попълва се Декларация за авторство);
 • трябва да носят отговорност за изпратените за публикуване материали, както и за вида на текстовете, които са изпратени за печат;
 • трябва да носят отговорност, че авторството (както е посочено в реда, съдържащ имената на авторите) отразява подобаващо индивидуалните приноси към работата и описанието ѝ;
 • трябва да разкриват съответните източници на финансиране и всички съществуващи или потенциални конфликти на интереси.

[1]              Комитет за етичност на публикациите (КЕП)

[2]             Кодекс за поведение и оптимални  указания за редактори на списания

[3]             Кодекс за поведение за издатели на списания