Съдържателни изисквания

за публикуване в сп. “Филологически форум”

Предложените за публикуване текстове трябва да отговарят на следните критерии:

да притежава конкретно формулиран научен проблем и заглавие;
да има ясна теза, от която личат индивидуалният подход и изследователският принос;
да има ясно обоснована и последователна аргументативна част, в която е отразено познаването на наличната вече изследователска традиция и се откроява приносът на разработката;
да се следват принципите на научното цитиране и позоваване върху други текстове, като авторът се съобразява с техническите изисквания на изданието;
да има добре оформено заключение, в което се обосновават резултатите от изследването;
да притежава точен библиографски списък с използваните научни изследвания (не се допуска позоваване на текстове с ненаучен характер), оформен по техническите изисквания.

Изисквания

за техническо оформление на статиите

Обем на материалите

Mаксимум 15 стандартни страници (27 000 знака с разстоянията), с включени бележки и библиография.

Заглавие

Font: Times New Roman, Size 12, Normal, Centered.

Резюме и ключови думи на български език

Mаксимум 100 думи; Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Резюме и ключови думи на английски език

Mаксимум 100 думи; Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Текст на статията

Font: Times New Roman, Size 12, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Бележки под линия

На съответната страница, а не в края на статията. Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Илюстрации

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi.
Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позволяват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Illustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5).

Библиографско цитиране в текста

Бележката в текста посочва фамилно име на автора, година на издаване и страница; между името на автора и годината на издаване няма препинателен знак, а между годината на издаване и страницата има двоеточие.
Бележката е заградена със скоби и препраща към списък „Библиография“, разположен в края на статията по азбучен ред (първо заглавията на кирилица, под тях – на латиница, накрая – на други азбуки).
При цитиране на статия от сборник преди заглавието му се поставя „– В:“ или „– In:“; при цитиране на статия от периодично издание – само „–“.
Наименованията на периодичните издания се изписват изцяло.
При цитиране на съчинения, които представляват част от поредица, след заглавието се посочват в скоби името на поредицата и номерът на съответния том Minkova, M. The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. Frankfurt am Main, 2000 ,.(Studien zur klassischen Philologie, B. 118).

Цитирането на електронни източници е съгласно примерите по-долу.

Примери

В текста

(Бояджиев 1997: 80)
(Boyadzhiev 2004a: 111; 2004b: 30)
(Бояджиев 1997: 80; Георгиев 2002; 2007)

В списък „Библиография“

За книга
Ривърс 1999: Ривърс, Ф. Плодът на изкуплението. Прев. П. Ганев. Добрич: Менора Прес, 1999.
Сираков 1981: Сираков, Д. Статистически методи. София: Наука и изкуство, 1981.
Георгиев 2002: Георгиев, Н. Превъплъщенията на Нане Вуте. – В: Анализационни наблюдения. Електронно издателство LiterNet, 2002. [прегледан 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/prevryshteniiata1.htm>.
Георгиев 2007: Георгиев, Н. Литературознанието вчера, днес, утре. – Електронно списание LiterNet, 11 (96). [прегледан 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/ltz.htm>.

За сборник
Блох 1999: Блох, Е. Човешкото самоотчуждение. – В: Идеи и културология. Т. 3. Съст. Д. Гинев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

За периодично издание
Векилска 1993: Векилска, Б. Педагогически експерименти в съвременната епоха. – Годишник СУ, ФНПП, 76/1993, 15–20.
Бояджиев 1997: Бояджиев, Д. Проверка на хипотезата. – Език и литература, 3–4/1997, 76–88.

Важно

Не се допускат текстове, публикувани в друго издание.
В края на всеки текст авторът трябва да предостави служебна информация за себе си (с включен имейл) в рамките на 100 думи.
Материалите се предават в електронен вид и с разпечатка на посочения адрес. Ако се работи с по-непопулярни шрифтове или снимков материал, да се предават заедно с файловете на шрифтовете и в pdf формат.
Заглавията на статиите се превеждат от редакторите на списанието. Преводи на заглавията от авторите се приемат предварително и само по изрично тяхно настояване и при съгласие на редакционния екип.
Ръкописи не се връщат на авторите.

Редакционният екип си запазва правото да не публикува текстове, които не са съобразени със съдържателните и техническите изисквания на изданието!

След публикуване на броя промени по текстовете не се допускат!

От Редакционната колегия

logo