РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

Доц. д-р Надежда Стоянова  (главен редактор)

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: история на българската литература, литература за деца и юноши, популярна литература
 • Профил на сайта на СУ
 • Researcher ID (Web of Science): N-2635-2018 
 • ORCID ID:0 000-0001-5599-8398)

 

Гл. ас. д-р Аглая Маврова

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: преподаване на руски език за българи и български език за руснаци; методика на обучението по руски език; съпоставителна лингвокултурология; езикова интерференция; интеркултурни изследвания.
 • Профил на сайта на СУ
 • Researcher ID (Web of Science):ABD-2215-202
 • ORCID ID: 0000-0002-2505-529X

 

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: западноевропейска литература, испанистика, преводознание
 • Профил на сайта на СУ
 • ResearcherID (Web of Science): AEH-0909-2022
 • ORCID ID: 0000-0001-9746-7819)

 

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: история на южнославянските книжовни езици, историческа граматика на южнославянските езици, съпоставителна граматика на славянските езици, съвременен сръбски, хърватски, босненски, черногорски, словенски език
 • Профил на сайта на СУ
 • ORCID ID: 0009-0008-8247-2314

 

Гл. ас. д-р Иван Петров

 • Виенски университет, Австрия
 • Области – палеославистика, медиевистика, сравнително и историческо езикознание, славянска и гръцка палеография, византинистика, класическа филология, славянски езици.
 • ResearcherID (Web of Science): AAJ-3810-2021
 • ORCID – 0000-0003-4386-0097

 

Гл. ас. д-р Симеон Стефанов

 • Българска академия на науките, България
 • Области: съвременен български език, етимология, история на славянските езици, медиевистика, славистика
 • Профил на сайта на БАН
 • ORCID ID: 0000-0003-4048-5455

 

гл. ас. д-р Кристиян Янев

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: славянски литератури, сравнително литературознание, полска литература
 • Профил на сайта на СУ
 • ORCID ID: 0000-0003-3003-7544

 

гл. ас. д-р Мария Русева

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Профил на сайта на СУ
 • Области: нова българска литература, изследвания на литературното пространство
 • Researcher ID (Web of Science):AAM-4625-2021
 • ORCID ID:0000-0003-4408-1247

 

доц. д-р Венета Савова

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: старобългарска литература
 • ORCID ID 0000-0001-7634-2144

РЕДАКТОР НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ас. Георги Георгиев

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България
 • Области: английско езикознание; устен превод
 • Профил на сайта на СУ
 • ORCID ID: 0009-0001-7632-4445

 

ГОСТ-РЕДАКТОРИ

доц. д-р Миряна Янакива

 • Институт за литература към Българската академия на науките, България,
 • Страсбургски университет, Франция
 • редактор на рубрика “Епистолар”

МЕЖДУНАРОДЕН РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ

проф. Мари Врина-Николов

 

проф. д-р Александър Наумов

 • Университет във Венеция, Италия

 

проф. Томас Дайбер

 

доц. дфн Иван Петров

 

доц. д-р Мария Белова

 • Московски държавен университет „М. В. Ломоносов“, Русия
 • Профил

 

доц. д-р Павел Крейчи

 

научен сътрудник д-р Мария Катажина Пренер

ХУДОЖНИК

Петра Керкенезова

За функциите на различните позиции може да прочетете в подменю “Структура и отговорности на редакционната колегия“.

logo