Veneta Savova

Д-р Венета Савова е доцент в Катедрата по кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии и води семинарните занятия по старобългарска литература. Научните й интереси са свързани с проблематиката на славянската оригинална и преводна химнография. Като преподавател се вълнува от възможностите да се представя материала по интегрален и иновативен начин, така че спецификата на средновековната книжнина да бъде изложена в по-широк контекст и да се постигне по-добро разбиране от студентите. Участва в провежданите в последните 13 години студентски пролетни експедиции „По стъпките на възрожденците”.

logo