Maria Ruseva

 

Симеон Стефанов е доктор по филология, главен асистент в Института за български език при Българската академия на науките. Завършва специалност Славянска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Дипломната си работа и докторската дисертация защитава в Катедрата по славянско езикознание на Факултета по славянски филологии. Основните му научни интереси са в областта на историята на южнославянските (книжовни) езици и диалекти, медиевистиката, етимологията.

Профил на гл. ас. д-р Симеон Стефанов на сайта на Института по български език.

ORCID 0000-0003-4048-5455

logo