Сп. „Филологически форум” се индексира в следните международни бази данни с научна информация:

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)

WorldCat.org: The World’s Largest Library Catalog

Academic Resource Index ResearchBib

Slavistics Portal/ Портал славистики

Google Scholar

Library of the Czech Academy of Sciences (LCAS)

British Library

 Technische Informationsbibliotek (TIB)

COBIB.SI Shared Catalogue of Slovenian Libraries

The National Library of Poland

Народна библиотека Србије, Београд

University and City Library of Cologne

Library of Saarland University

Universitätsbibliothek Leipzig

Leuphana Universität Lüneburg

Bibliothek Stabi Hamburg

University of Münster

Jurn Directory

Изданието е в списъка на НАЦИД на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

Информацията се актуализира регулярно.

logo