НОМИНАЛИЗАЦИЯТА НА ПРЕДИКАТА В СРЪБСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК ОТ КРАЯ НА XIX И НАЧАЛОТО НА XX ВЕК

[Series Experior 4]

МАРТИН СТЕФАНОВ

Научни рецензенти:
доц. Димка Савова и
доц. Величко Панайотов

Редактор: Симеон Стефанов

Електронна публикация
Филологически форум – Experior, 2023
ISBN 978-619-7433-79-1

DOI: https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.SE4

 

АНОТАЦИЯ: Настоящото изследване представя особеностите на процесите на номинализация на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX в. В книгата тези процеси се разглеждат като механизъм за реализация на предиката във формата на номинализирани конструкции (НК) и перифразни предикати (ПП). Основен обект на научен интерес са структурно-семантичните особености, функционалните възможности и стилистичната стойност на споменатите езикови структури, които заемат важно място в съвременните книжовни езици. Този факт предопределя и ситуирането на изследването в периода между двете столетия, когато се формират съвременните книжовни норми – особено в областта на синтаксиса.Представените наблюдения свидетелстват за широката разпространеност на т.нар „именен стил” в специализираните сфери на сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX в. Функционално-семантичният и прагматичният им потенциал ги превръща в необходими средства за вербализирането на по-абстрактното мислене, характеризиращо се с реализирането на усложнени отношения в рамките на текста и извън него. От формално-структурна гледна точка в исторически план тези езикови структури не са новост, за което свидетелства и фактът, че степента на развитие на системите от НК и ПП в двата езика предполага наличието на предходен развой. През разглеждания период обаче те се превръщат във важни изразни средства с оглед на активно протичащите процеси на функционално-стилистично разслояване в двете книжовни норми.
Книгата е резултат от изследване, защитено като дисертационен труд в Катедрата по славянско езикознание във Факултета по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г.

Ключови думи: сръбски език, български език, книжовна норма, функционална стилистика, номинализация

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

 1. Терминологична основа
 2. История на въпроса и състояние на изследванията
  1. НК и ПП в различните  научно-методологически парадигми
  2. НК и ПП в сръбската и българската научна традиция

I. Номинализирани конструкции

 1. Номинализирани конструкции – същност и особености
 2. Структурно-семантичен анализ
 3. Функционални възможности на НК

II. Перифразни предикати

 1. Перифразни предикати (ПП) – същност и особености
 2. Интерпретация на ПП
 3. Структурно-семантичен анализ
 4. Функционални възможности на ПП

III. Стилистични и текстуални характеристики на номинализациите

 1. Стилистични характеристики на НК и ПП
 2. НК и ПП като текстуиращи елементи

Библиография

 

Бележка за автора: Мартин Стефанов Стефанов завършва специалността Славянска филология с профил Сръбска и хърватска филология и втора специалност словенски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Докторира в катедра Славянско езикознание, където преподава от 2009 г. Основните му научни интереси са в областта на историята и съвремието на южнославянските езици.

 

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab