За списание “Филологически форум”

 

ISSN 2367-8119 (печатно издание (брой 1 и 2)
ISSN 2534-9473 (електронно издание)
Издател: Факултет по славянски филологии към Софийския университет “Св. Климент Охридски”, България.

Насоченост

Списание „Филологически форум“ е научно периодично издание с интердисциплинарен хуманитарен характер, създадено с цел да бъде платформа за младите учени. Всеки брой е тематичен и съставен от специалист в съответната хуманитарна филологическа област. Статиите в изданието са посветени на въпроси от историята и теорията на литература, историята и теорията на езика, културната антропология, фолклористиката и етнологията, изследванията от областта на Античността и Средновековието, върху медиите, театъра и киното, върху езиковото и литературното образование, върху теорията и практиката на превода. Специално внимание се обръща върху въпросите на чуждестранната българистика. В списанието се публикуват научни разработки, рецензии, отзиви, пътеписи, художествени произведения и интервюта – дело на млади и утвърдени автори. Работни за изданието са всички славянски езици, английски и френски език. Допускат се текстове на немски, испански, италиански и румънски език.

Текстовете са предназначени за научни работници, университетски преподаватели, учители по хуманитарните и в частност филологическите дисциплини, студенти, докторанти и постдокторанти, както и за читатели с интереси към филологическото знание.

Рубрики

Рубриките, в които се включват научните текстове, са съобразени с тематичния подбор на отделните броеве. Към тях е и рубриката с критически прочити „Прочетено от нас“. Сред редовните рубрики, които са традиционни за списанието и формират неговия профил, са: „Поетически пролог”, „Епистолар”, „Заглъхнало ехо”, „Пътуващи думи”, „Де е българистиката?”, „Случи се…”, „Намигания и прозявки”.

Изисквания за публикация

Публикуват се текстове, които съответстват дисциплинарно и тематично на насоките на списанието, съоразени са с техническите изисквания на изданието и са получили положителен резултат при процедурата по двойно анонимно и независимо рецензиране. Всеки текст е рецензиран от двама анонимни рецензенти.

Публикациите в сп. “Филологически форум” са безплатни. Достъпът до сайта на изданието и до текстовете също е свободен.

Периодичност на списанието

Два пъти годишно (март и октомври).

logo