Структура и отговорности на редакционната колегия

На свое заседание, проведено на 02.07.2020 година, редакционната колегия на сп. „Филологически форум“ реши да учреди длъжност главен редактор на изданието с мандат от 2 календарни години. Главният редактор се избира от редакционната колегия. Решението е утвърдено от Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии на 07.07.2020.

Главният редактор има грижата за публичния образ на изданието.

Всеки брой има свой водещ, който избира темата на броя, определя рубриките с научни текстове, избира статиите, които се поместват в него, и научните им рецензенти и носи отговорност за процедурата по анонимно рецензиране.

Водещите на рубриките „Епистолар“, „Пътуващи думи“, „Де е българистиката?“, „Прочетено от нас“, „Случи се“, „Намигания и прозявки“ носят отговорност за публикуваните текстове в поверените им раздели на изданието.

Крайното решение за всички редакционни въпроси и казуси принадлежи на цялата редакционна колегия и никога не е еднолично.

Редакционната колегия на сп. “Филологически форум” следва етичните стандарти на изданието. Повече информация може да откриете в подменю “Етични стандарти

Експертният съвет представлява по-широк кръг от специалисти, от които редакционната колегия може да поиска мнение за проблематични въпроси от научен и етичен характер. Крайното решение принадлежи на редакционната колегия, чийто състав е утвърден от Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии към Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

logo