Модели, метаморфози, диалози

Уважаеми читатели,

Пред Вас е първият том от Библиотеката с текстове от провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. Тук публикуваме подбрани текстове от секциите „Западноевропейски литератури”, „Театър и кино” и „Теория на литературата и културата”, като сме ги обединили в три рубрики.
Диалози е рубрика, посветена на взаимодействията и стълкновенията както в художествените произведения, така и между отделните изкуства.
Модели е рубрика, в която е отразен стремежът на младите изследователи  да потърсят историческа и/или теоретическа основа за своите интерпретации на света и литературата.
Метаморфози е рубрика с текстове, акцентиращи върху променливостта като призма, през която могат да се разглеждат литературните персонажи и мотиви.
Сборникът „Модели, метаморфози, диалози” е израз на нашата протегната ръка към смелите опити на студентите и докторантите да предложат свой поглед към големите идеи и книги на световната литература и култура.

Съставителите

Съдържание

Диалози

Модели

Метаморфози

logo