ISSN
Experior е електронна поредица, предоставяща възможност на млади и утвърдени учени хуманитаристи да публикуват свои рецензирани научни трудове –

  • статии
  • студии
  • монографии
  • преводи на исторически значими текстове и извори (от древни и съвременни езици с изяснени права при съвременните автори) със съпътстващи (уводни или заключителни) студии.

Поредицата е инициатива на списанието за млади учени в областта на хуманитаристиката „Филологически форум“, издание на Факултета по славянски филологии към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Редакционната колегия е тази на списание „Филологически форум“, а водещ на поредицата Experior е д-р Иван П. Петров.

Тематичният обхват на публикациите покрива не се ограничава до само филологическите направления, но и тези на останалите хуманитарни науки. Езиците на публикуване са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански, италиански и португалски. Поредицата остава отворена за разширяване на този списък. Авторите са длъжни да осигурят редактор за работата си, като при нужда екипът на Experior може да насочи към такъв. При чуждоезични публикации авторите са длъжни да осигурят и езиков редактор. Имената на редакторите са явни при всички видове публикации. Авторите са длъжни да осигурят коректорската изрядност на публикациите си.

Процедурата по научно рецензиране се осигурява от редакционния екип на изданието.

Критериите за публикуване в поредицата Еxperior са аналогични с тези за публикуване в сп. “Филологически форум” (вж. Условия за публикуване), с тази разлика, че:

Максималният обем за статии е до 20 стандартни страници, за студии – до 100 стандартни страници, за монографии от 100 до 300 стандартни страници (по 1800 знака с разстоянията).

При предаване на ръкописите не се изисква транслитериране на библиографията.

Авторите са задължени да спазват етичните стандарти, както и политиката за авторско право на изданието.