За поредицата

ISSN 2815-3731

Всеки том получава индивидуален ISBN и DOI.

Experior е електронна поредица, предоставяща възможност на млади и утвърдени учени хуманитаристи да публикуват свои рецензирани научни трудове –

  • статии
  • студии
  • монографии
  • преводи на исторически значими текстове и извори (от древни и съвременни езици с изяснени права при съвременните автори) със съпътстващи (уводни или заключителни) студии.

Редакционната колегия е тази на списание „Филологически форум“, а водещ на поредицата Experior е д-р Иван П. Петров.

Поредицата се индексира в CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

 
 
 

Тематичният обхват на публикациите покрива не само филологическите направления, но и тези на останалите хуманитарни науки. Езиците на публикуване са всички славянски езици, английски, немски, френски, испански, италиански и португалски. Поредицата остава отворена за разширяване на този списък. Авторите са длъжни да осигурят редактор за работата си, като при нужда екипът на Experior може да насочи към такъв. При чуждоезични публикации авторите са длъжни да осигурят и езиков редактор. Имената на редакторите са явни при всички видове публикации. Авторите са длъжни да осигурят коректорската изрядност на публикациите си.

Процедурата по научно рецензиране се осигурява от редакционния екип на изданието.

Критериите за публикуване в поредицата Еxperior са аналогични с тези за публикуване в сп. "Филологически форум" (вж. Условия за публикуване), с тази разлика, че:

Максималният обем за статии е до 20 стандартни страници, за студии - до 100 стандартни страници, за монографии от 100 до 300 стандартни страници (по 1800 знака с разстоянията).

При предаване на ръкописите не се изисква транслитериране на библиографията.

Авторите са задължени да спазват етичните стандарти, както и политиката за авторско право на изданието.

За контакт, моля пишете на experior[at]slav.uni-sofia.bg.

Experior, том 4:

Номинализацията на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на  XIX и началото наXX век

Настоящото изследване представя особеностите на процесите на номинализация на предиката в сръбския и българския книжовен език от края на XIX и началото на XX в. В книгата тези процеси се разглеждат като механизъм за реализация на предиката във формата на номинализирани конструкции (НК) и перифразни предикати (ПП). 

Experior, том 3:

Четенето и читателите в българското общество (1978 - 1944):
Институцията библиотека

В книгата се проучват четенето и читателите в модерното българско общество след Освобождението, с представяне на най-старите и най-големи български библиотеки в София, Пловдив, Варна и Русе, които се основават и развиват в периода 1878 – 1944 г. под влиянието на институционални и обществени фактори.

Experior, том 2:

Портретът в литературата на модернизма
(Оскар Уайлд, Джеймс Джойс, Хосе Мартинес Руис-Асорин)

Книгата изследва портрета в литературата на модернизма, като се съсредоточава върху романите „Портретът на Дориан Грей“ на Оскар Уайлд и „Портрет на художника като млад“ на Джеймс Джойс и новелата „Доня Инес (любовна история)“ на Хосе Мартинес Руис – Асорин. 

Experior, том 1:

Хърватското житие на Света Екатерина, александрийската девица и мъченица

В тази книга се предлага ново издание с транслитерация и подробен анализ на езиковите особености на един малко познат в науката и неизследван досега средновековен хърватски паметник. Това е житието на св. Екатерина „Legenda sv. Katarine divice“ по ръкопис I c 6 от Архива на ХАЗУ.