Иван П. Петров

Д-р Иван П. Петров е езиковед и медиевист. Научните му интереси обхващат индоеворпейските езици и историческия им развой, сравнителна граматика, средновековна палеография (гръцка и кирилска), патристика. Бакалавър по класическа филология, магистър по старобългарстика и славянска филология, защитава докторската си степен в областта на старобългарския език и историческа граматика в катедрата по Кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски”. Специализирал е във Виенския университет (по програма Ernst Mach на Австрийското министрество на образованието и науката), Ягелонския университет (Краков) и Лвовския университет “Иван Франко”. Преподавал е латински език за медицински цели (за български и чуждестранни студенти от специалностите медицина, дентална медицина, фармация и медицинска сестра) в СУ “Св. Климент Охридски” и МУ-Пловдив, старобългарски език в СУ “Св. Климент Охридски”и НГДЕК “Св. Константин-Кирил Философ”, латински език в ПУ “Паисий Хилендарски” и български език за чужденци в МУ-Пловдив. По настоящем е Хумболтов стипендиант в университета Юстус Либих, гр. Гисен, Германия.

logo