Иван П. Петров

Д-р Иван П. Петров, преподавател по латински език и български език за чужденци в Секцията по чужди езици към Департамента за езиково и специализирано обучение, Медицински университет – гр. Пловдив. Бакалавър по класическа филология, магистър по старобългарстика и славянска филология, защитава докторската си степен в областта на старобългарския език и историческа граматика в катедрата по Кирилометодиевистика във Факултета по славянски филологии, СУ (2016). Научните му интереси обхващат индоеворпейските езици и историческия им развой, сравнителна граматика, средновековна палеография (гръцка и кирилска), патристика.

logo