Георги Георгиев е акредитиран от институциите на Европейския съюз устен преводач. Преподава в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет и води рубриката „Случи се…“. Интересите му са най-вече в областите на езиковата типология и теорията и практиката на устния превод. В частност работи по рядко разглеждани морфосинтактични явления и маргинални словообразувателни механизми.

logo