В Библиотека “Международен филологически форум” (ISSN 2535-1354) се публикуват сборници с доклади, представени на конференциите, организирани от екипа на сп. “Филологически форум”, както и други научни разработки, изпратени на редакционната колегия. Форматът на изданието е html.

Изискванията за публикуване са същите като изискванията за публикуване в сп. “Филологически форум”, но без да е необходима транслитерация на библиографията. Информация за тях ще откриете тук.

Авторите са задължени да спазват етичните стандарти, както и политиката за авторско право на изданието.

Редакционната колегия е тази на списание „Филологически форум“,

„Международен филологически форум”, том 1 - „Думи и събития”

Първият том от библиотека „Международен филологически форум” включва текстове с лингвистичен характер, четени на Първия международен филологически форум.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 2 - „Истории и събития”

Втори том от библиотека „Международен филологически форум” включва текстове от областта на културната антропология и литературознанието.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

„Международен филологически форум”, том 3 - „Светове и събития”

Третият том от библиотека „Международен филологически форум” включва текстове от областта на киното и чуждестранните литератури.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 4 - „Модели, метаморфози, диалози”

Пред Вас е първият том от Библиотеката с текстове от провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти. Тук публикуваме подбрани текстове от секциите „Западноевропейски литератури”, „Театър и кино” и „Теория на литературата и културата”, като сме ги обединили в три рубрики.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

„Международен филологически форум”, том 5 - „Езикови картини, типологии, трансформации”

Настоящият том от Библиотека „Международен филологически форум“ продължава публикуването на – в по-голямата си част – текстове от автори, участвали в провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти.

Надяваме се, че изкушенията на младите изследователи ще събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 6 - „Битие и идентичности”

Настоящият том от Библиотека „Международен филологически форум“ продължава публикуването на текстове от автори, участвали в провелия се през 2016 г. Втори международен филологически форум за студенти и докторанти и на провелия се през 2018 г. Трети международен филологически форум за студенти и докторанти.

Надяваме опитите на младите изследователи да събудят Вашия интерес!

„Международен филологически форум”, том 7 - „Славистиката: полета на преводимост”

В седмото издание от поредицата „Международен филологически форум“ основен акцент представляват славянското литературознание и езикознание, както и свързана с тях теоретична проблематика и практическа приложимост в културологичните анализи и преводи. Материалите в изданието са разпределени концептуално в четири рубрики, които отразяват различните интердисциплинарни и междукултурни аспекти на славистиката.

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 8 - „(Старо)българистиката ли?”

Представяме Ви осми том на Библиотека „Международен филологически форум“. В по-голямата си част текстовете са четени на провелия се през 2018 г. Трети международен филологически форум „Полѐта на сътрудничество“. В тома ще откриете подбрани текстове, посветени на старобългарската и новата българска литература, които са групирани в три основни направления. Включени са и два текста от секцията по западноевропейска литература, които допълват в тематичен план зададената тема в български контекст.

„Международен филологически форум”, том 9 - „Критически щрихи”

Нашият екип има удоволствието да Ви представи девети том на Библиотека „Международен филологически форум“, който, както веднага може да забележите, се различава от останалите в поредицата едновременно по своята структура и по идейния си замисъл. Казано накратко, неговият фокус попада изцяло в сферата на най-новата българска литература; той е насочен към оперативната критика, а поместените текстове представляват опити на студенти и докторанти, вече дипломирани бакалаври, доктори и магистри, поети и писатели, голяма част от които правят своите първи крачки в жанра на рецензията.

Надяваме се, че изкушенията на младите изследователи ще събудят Вашия интерес!

lecturer

lecturer

„Международен филологически форум”, том 10 - „Дебюти”

Пред Вас е Том 10 на Библиотека „Международен филологически форум“, който съдържа отбрани филологически разработки. Тук ще откриете разнообразни и сериозни както езиковедски, така и литературоведски проучвания на млади изследователи и на утвърдени учени.

„Международен филологически форум”, том 11 - „Любовта през Ренесанса”

Текстовете, включени в настоящия брой от поредицата „Международен филологически форум“, разкриват различни фасети от сложната и пъстра картина на преживяването на любовта в епохата на Западноевропейския ренесанс, като по този начин показват, че можем да открием както познатото, така и непознатото преживяване на неочаквани места. Задачата на филолога се състои в това да потърси обяснение за чуждото и за своето по равно.

lecturer

logo