Съдържателни изисквания

за публикуване в сп. “Филологически форум”

Важно

За публикуване се приемат оригинални научни разработки, които са написани съобразно изискванията на книжовната норма на съответния език (славянски, английски, немски, френски, испански, италиански и румънски) и отговарящи на научния стил.

Предложените за публикуване текстове трябва да отговарят на следните критерии:

да притежават конкретно формулиран научен проблем и заглавие;
да имат ясна теза, от която личат индивидуалният подход и изследователският принос;
да имат ясно обоснована и последователна аргументативна част, в която е отразено познаването на наличната вече изследователска традиция и се откроява приносът на разработката;
да следват принципите на авторското право, на научното цитиране и пълно позоваване върху други текстове, като авторът се съобразява с техническите изисквания на изданието;
да имат добре оформено заключение, в което се обосновават резултатите от изследването;
да притежават точен библиографски списък с използваните научни изследвания (не се допуска позоваване на текстове с ненаучен характер), оформен по техническите изисквания на изданието.

Редакционният екип си запазва правото да не публикува текстове, които не са съобразени със съдържателните и техническите изисквания на изданието.

Изисквания

за техническо оформление на статиите

Обем на материалите

Mаксимум 20 стандартни страници основен текст (36 000 знака с разстоянията) без включени в тях резюмета, ключови думи, бележки и библиография, но с максимален обем на всичко до 42 000 знака с разстоянията.

Заглавие

Font: Cambria, Size 18, Caps Lock, Centered, първа буква от заглавието: Cambria, Size 36.

Резюме и ключови думи на британски английски език

Резюмето трябва да бъде в обем от 100 до 150 думи и да включва информация за целта на изследването, за неговата значимост или актуалност, за основната теза и за приноса, свързан с нова концепция, до която се достига в хода на работа, с разглеждането на нови аспекти на дадена проблематика или с прилагането на нов/различен методологически подход. Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Резюме и ключови думи на славянски език

Резюмето трябва да бъде в обем от 100 до 150 думи и да включва информация за целта на изследването, за неговата значимост или актуалност, за основната теза и за приноса, свързан с нова концепция, до която се достига в хода на работа, с разглеждането на нови аспекти на дадена проблематика или с прилагането на нов/различен методологически подход. Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Текст на статията

Font: Times New Roman, Size 12, Normal, Justified, Line Spacing 1,5, Spacing: Before: 0 pt, After: 0 pt.

Бележки под линия

На съответната страница, а не в края на статията (Footnote). Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1.

Илюстрации

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi.
Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позволяват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Illustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5).

Библиографско цитиране в текста

Бележката в текста посочва фамилно име на автора, изписано на латиница/транслитерирано, година на издаване и страница; между името на автора и годината на издаване няма препинателен знак, а между годината на издаване и страницата има двоеточие.
Бележката е заградена със скоби и препраща към списък „Библиография“, разположен в края на статията по азбучен ред. Всички библиографски единици, които не са на латиница, се транслитерират, като се използва следният онлайн конвертор:  https://2cyr.com/?7. При транслитериране на преводни произведения се запазва оригиналното изписване на името на автора (името Бодлер се изписва Baudelaire, а не Bodler). В библиографията в края непосредствено до изписването на транслитерираните библиографски единици в квадратни скоби се поставя и тяхното оригинално изписване.
При цитиране на статия от сборник преди заглавието му се поставя „– В:“ или „– In:“; при цитиране на статия от периодично издание – само „–“.
Наименованията на периодичните издания се изписват изцяло.
При цитиране на съчинения, които представляват част от поредица, след заглавието се посочват в скоби името на поредицата и номерът на съответния том Minkova, M. The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. Frankfurt am Main, 2000.(Studien zur klassischen Philologie, B. 118).
Преводните произведения се цитират по утвърден превод, като в библиографията се посочва името на преводача. Авторски превод се посочва в бележка под линия при първа поява.
По-обемни цитирания (над 3 реда) се обособяват в отделен параграф – с отстъп, Times New Roman, Size 11, Normal, Justified, Line Spacing 1.5.

Цитирането на електронни източници е съгласно примерите по-долу.

Примери

В текста

(Boyadzhiev 1997: 80)
(Ivanov, Georgiev 1975: 45-47)
(Boyadzhiev 2004a: 111; 2004b: 30)
(Boyadzhiev 1997: 80; Georgiev 2002; 2007)

В списък „Библиография“

За книга
Rivеrs 1999: Rivars, F. Plodat na izkuplenieto. Prev. P. Ganev. Dobrich: Menora Pres, 1999. [Ривърс 1999: Ривърс, Ф. Плодът на изкуплението. Прев. П. Ганев. Добрич: Менора Прес, 1999.]

Sirakov 1981: Sirakov, D. Statisticheski metodi. Sofiya: Nauka i izkustvo, 1981. [Сираков 1981: Сираков, Д. Статистически методи. София: Наука и изкуство, 1981.]

Georgiev 2002: Georgiev, N. Prevaplashteniyata na Nane Vute. – In: Analizatsionni nablyudeniya. Elektronno izdatelstvo LiterNet, 2002. [date of entering 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/prevryshteniiata1.htm> [Георгиев 2002: Георгиев, Н. Превъплъщенията на Нане Вуте. – В: Анализационни наблюдения. Електронно издателство LiterNet, 2002. [прегледан 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/prevryshteniiata1.htm>.]

Georgiev 2007: Georgiev, N. Literaturoznanieto vchera, dnes, utre. – Elektronno spisanie LiterNet, 11 (96). [date of entering 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/ltz.htm>. [Георгиев 2007: Георгиев, Н. Литературознанието вчера, днес, утре. – Електронно списание LiterNet, 11 (96). [прегледан 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/ltz.htm>.] За сборник
Bloch 1999: Bloch, E. Choveshkoto samootchuzhdenie. – In: Idei i kulturologiya. T. 3. Sast. D. Ginev. Sofiya: UI „Sv. Kliment Ohridski“, 1998. [Блох 1999: Блох, Е. Човешкото самоотчуждение. – В: Идеи и културология. Т. 3. Съст. Д. Гинев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.] За периодично издание
Vekilska 1993: Vekilska, B. Pedagogicheski eksperimenti v savremennata epoha. – Godishnik SU, FNPP, 76/1993, 15–20. [Векилска 1993: Векилска, Б. Педагогически експерименти в съвременната епоха. – Годишник СУ, ФНПП, 76/1993, 15–20.]

Boyadzhiev 1997: Boyadzhiev, D. Proverka na hipotezata. – Ezik i literatura, 3–4/1997, 76–88. [Бояджиев 1997: Бояджиев, Д. Проверка на хипотезата. – Език и литература, 3–4/1997, 76–88.]

Важно

Текстовете, предложени за публикуване, се качват в системата ScholarOne Manuscripts.

При предаване на текста в системата ScholarOne Manuscripts името на автора не трябва да присъства в ръкописа, за да бъде гарантирана анонимността на рецензирането.
При предаване на ръкопис в системата ScholarOne Manuscripts всеки автор прилага допълнително файл с кратка служебна информация за себе си (с включен имейл) в рамките на 100 думи и подписана декларация за авторство. С подписването на декларацията Вие се съгласявате с етичните стандарти и политиката за авторско право на сп. “Филологически форум”.

Материалите се предават в електронен вид в системата ScholarOne Manuscripts . Указания за подаване на ръкописите ще откриете тук. Ако се работи с по-непопулярни шрифтове или снимков материал, да се предават заедно с файловете на шрифтовете и в pdf формат.
Ръкописи не се връщат на авторите.

Редакцията не се задължава писмено да мотивира отказ от публикация в случаите, когато не са спазени горепосочените изисквания.

След публикуване на броя промени по текстовете не се допускат!

От Редакционната колегия

logo