Съдържателни изисквания

за публикуване в сп. “Филологически форум”

Instructions for authors – EN

Важно

За публикуване се приемат оригинални научни разработки, които са написани съобразно изискванията на книжовната норма на съответния език (славянски и английски) и отговарящи на научния стил.

Предложените за публикуване текстове трябва да отговарят на следните критерии:

да притежава конкретно формулиран научен проблем и заглавие;
да има ясна теза, от която личат индивидуалният подход и изследователският принос;
да има ясно обоснована и последователна аргументативна част, в която е отразено познаването на наличната вече изследователска традиция и се откроява приносът на разработката;
да се следват принципите на авторското право, на научното цитиране и пълно позоваване върху други текстове, като авторът се съобразява с техническите изисквания на изданието;
да има добре оформено заключение, в което се обосновават резултатите от изследването;
да притежава точен библиографски списък с използваните научни изследвания (не се допуска позоваване на текстове с ненаучен характер), оформен по техническите изисквания.

Редакционният екип си запазва правото да не публикува текстове, които не са съобразени със съдържателните и техническите изисквания на изданието!

Изисквания

за техническо оформление на статиите

Обем на материалите

Mаксимум 12 стандартни страници (21 600 знака с разстоянията), с включени бележки и библиография. При специални случаи обемът може да варира.

Заглавие

Font: Times New Roman, Size 12, Normal, Centered.

Резюме и ключови думи на британски английски език

Mаксимум 100 думи; Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1,5.

Текст на статията

Font: Times New Roman, Size 12, Normal, Justified, Line Spacing 1,5, Spacing: Before: 0 pt, After: 0 pt.

Бележки под линия

На съответната страница, а не в края на статията (Footnote). Font: Times New Roman, Size 10, Normal, Justified, Line Spacing 1.

Илюстрации

Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi.
Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позволяват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Illustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5).

Библиографско цитиране в текста

Бележката в текста посочва фамилно име на автора, година на издаване и страница; между името на автора и годината на издаване няма препинателен знак, а между годината на издаване и страницата има двоеточие.
Бележката е заградена със скоби и препраща към списък „Библиография“, разположен в края на статията по азбучен ред (първо заглавията на кирилица, под тях – на латиница, накрая – на други азбуки).
При цитиране на статия от сборник преди заглавието му се поставя „– В:“ или „– In:“; при цитиране на статия от периодично издание – само „–“.
Наименованията на периодичните издания се изписват изцяло.
При цитиране на съчинения, които представляват част от поредица, след заглавието се посочват в скоби името на поредицата и номерът на съответния том Minkova, M. The Personal Names of the Latin Inscriptions in Bulgaria. Frankfurt am Main, 2000 ,.(Studien zur klassischen Philologie, B. 118).
Преводните произведения се цитират по утвърден превод, като в библиографията се посочва името на преводача. Авторски превод се посочва в бележка под линия при първа поява.
По-обемни цитирания (над 3 реда) се обособяват в отделен параграф.

Цитирането на електронни източници е съгласно примерите по-долу.

Примери

В текста

(Бояджиев 1997: 80)
(Иванов, Георгиев 1975: 45-47)
(Boyadzhiev 2004a: 111; 2004b: 30)
(Бояджиев 1997: 80; Георгиев 2002; 2007)

В списък „Библиография“

За книга
Ривърс 1999: Ривърс, Ф. Плодът на изкуплението. Прев. П. Ганев. Добрич: Менора Прес, 1999.
Сираков 1981: Сираков, Д. Статистически методи. София: Наука и изкуство, 1981.
Георгиев 2002: Георгиев, Н. Превъплъщенията на Нане Вуте. – В: Анализационни наблюдения. Електронно издателство LiterNet, 2002. [прегледан 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/analizacionni/prevryshteniiata1.htm>.
Георгиев 2007: Георгиев, Н. Литературознанието вчера, днес, утре. – Електронно списание LiterNet, 11 (96). [прегледан 24.11.2007]. <http://liternet.bg/publish/ngeorgiev/statii/ltz.htm>.

За сборник
Блох 1999: Блох, Е. Човешкото самоотчуждение. – В: Идеи и културология. Т. 3. Съст. Д. Гинев. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 1998.

За периодично издание
Векилска 1993: Векилска, Б. Педагогически експерименти в съвременната епоха. – Годишник СУ, ФНПП, 76/1993, 15–20.
Бояджиев 1997: Бояджиев, Д. Проверка на хипотезата. – Език и литература, 3–4/1997, 76–88.

Важно

Не се допускат текстове, публикувани в друго издание.
В края на всеки текст авторът трябва да предостави служебна информация за себе си (с включен имейл) в рамките на 100 думи и подписана декларация за авторство.
Изпращайки ни информация за Вас като автор, Вие се съгласявате, че предоставените от Вас данни ще бъдат обработвани за целите на изготвяне на материалите за списанието и ще бъдат публикувани в него като неразделна част от Вашата статия и съдържанието на списанието.
Авторите се съгласяват цялата предоставена публикация да бъде качена в електронната библиотека CEEOL.

Материалите се предават в електронен вид и с разпечатка на посочения адрес. Ако се работи с по-непопулярни шрифтове или снимков материал, да се предават заедно с файловете на шрифтовете и в pdf формат.
Заглавията на статиите се превеждат от редакторите на списанието. Преводи на заглавията от авторите се приемат предварително и само по изрично тяхно настояване и при съгласие на редакционния екип.
Ръкописи не се връщат на авторите.

Редакцията не се задължава писмено да мотивира отказ от публикация в случаите, когато не са спазени горепосочените изисквания.

След публикуване на броя промени по текстовете не се допускат!

От Редакционната колегия

logo