Първи международен филологически форум | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Първи международен филологически форум

Posted in: Новини Started by

Първи международен филологически форум

На 13, 14, 15 и 16 ноември 2014 година в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе Първият международен филологически форум за студенти и докторанти. В него се включиха повече от 230 участници от 18 държави.

Секции

Заседанията на Форума бяха разпределени в 17 специализирани секции, а основните направления бяха:

Литературознание;
Лингвистика;
Старобългаристика;
Фолклористика и Културна антропология;
Методика на обучението по български език и литература.

По-голяма част от представените разработки бяха в сферата на българистиката. Докладите бяха коментирани и оценявани от специалисти в съответната област.

Всички участници получиха за грамоти и книги като подарък.

Лекции

В рамките на Форума се проведоха поредица от лекции на изявени български учени:

проф. дфн Валери Стефанов;
проф. дфн Василка Радева;
проф. дфн Искра Христова-Шомова;
проф. д-р Миглена Николчина;
проф. дфн Татяна Славова;
проф. д-р Йовка Тишева.

First Philological Forum: Valeri Stefanov

Кръгли маси

noun_198533_cc
В програмата бяха включени и кръгли маси на следните теми:
„Българистиката в чужбина“,
„Студентски и докторантски обмен“;
„Образование и нови медии“.

Книги и писатели

В рамките на събитието беше представена и книгата на доц. д-р Надежда Сталянова-Михайлова и гл. ас. д-р Владислав Миланов „Езикови портрети на български политици и журналисти. Част 2”, която събра широк медиен интерес.

Беше организирано литературно четене с участие на млади български писатели, както и среща с поета и писателя Георги Господинов.

На 16.11.2014 г. участниците посетиха Рилския манастир

First-Philological-Forum-Rila-Monastery