Международен филологически колегиум в Шумен | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Международен филологически колегиум в Шумен

Posted in: Новини Started by

Международен филологически колегиум в Шумен

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ
“ЕПИСКОП КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
КАТЕДРА ПО ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Катедрата по история и теория на литературата при Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” Ви кани да участвате в Международния филологически колегиум биенале Слово и общество, който ще се проведе на 10 и 11 ноември 2022 г. в град Шумен.
Колегиумът предвижда работа в секция Академични изследвания в следните тематични линии:
* слово – събитие – контекст
* слово – историчност – перспективи
* изкуство и слово
* слово и медии
* словото и съвременните парадигми на знанието
* диалогът на дисциплините в хуманитарните науки
В рамките на Колегиума, организиран за шести пореден път, е предвиден Студентскопреподавателски семинар, чиято цел е да даде възможност на изявени студенти и на докторанти от областта на хуманитарните науки да представят резултатите от съвместната си работа с преподаватели,
научни ръководители или академични консултанти. Семинарът си поставя за задача да опосредни връзката между преподаватели, докторанти и студенти с акценти върху екипните практики и научното ръководство. Участниците в Колегиума могат да бъдат от различни специалности или научни
направления.
Студентско-преподавателският семинар предвижда работа в следните направления:
* литература – лингвистика – медии
* лингвистика и обществени науки
* литература – медии –комуникации
* слово и визуални изкуства
* литература – история – философия
Участието в работата на научния форум може да бъде в присъствена или в дистанционна форма (онлайн).
Представянето на академичните научни изложения и на резултатите в студентскопреподавателския семинар е с времетраене до 15 мин. В работата си Колегиумът приветства екипните научни изследвания и активното участие в дискусиите. Предвижда се одобрените от Редакцията
доклади и научни изложения да бъдат публикувани в едноименното електронно издание на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет
https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovoobshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_1.pdf
https://www.shu.bg/wp-content/uploads/file-manager-advanced/users/faculties/fhn/izdaniya/slovo-obshtestvo/Slovo-i-obshtestvo_2.pdf

Целият текст на поканата ще откриете в линка: Международен филологически колегиум _Слово и общество_.

Регистрационната форма ще откриете тук: Международен филологически колегиум _Слово и общество__Формуляр за регистрация_2022