Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!

Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г.

Posted in: Новини Started by

Острови на неблажените. Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г.

 

ПОКАНА

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви поканим на научна конференция на тема:

Острови на неблажените.

Неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г.

Събитието е организирано по проект на Института за литература при БАН „Острови на неблажените. История на неконвенционалната българска литература от 1944 до 1989 г. в нейния социокултурен контекст“, № КП-06-Н60/1 от 16.11.2021, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерството на образованието и на­уката.

Проектът цели създаването на история на българската литература от периода 1944 – 1989 г., проследяваща и анализираща явленията извън идеологически доминираното течение на социалистическия реализъм. Тази литература е голяма по обем и разнообразна в жанрово, поетическо и съдържателно отношение. Съвсем не винаги става дума за дисидентска литература, за жестове на пряко противопоставяне. В много случаи неприспособимостта на творците, тяхното несъгласие или просто органическото им невписване в официозния канон се изразяват в различни форми на литературно и интелектуално бягство, в замълчаване, в изобретяване на нови поетики или пък в завръщания към заклеймявани от тоталитарния режим направления, като например модернистичните. Това са процеси, които се отразяват на литературното битие не само тематично. В жанрово и социолитературно отношение характерно явление са завоите на редица писатели към литературата за деца, развитието на сатирата, разцветът на есето, специфичната критико-познавателна територия на сказката и беседата, както и насочването към други изкуства или пък към литературния превод.

Всички тези явления са обхванати в настоящия проект от метафората на „острова“ – поради привидната им разпокъсаност, единичност, взаимна различност. Обединяването им ще бъде осъществено чрез историзиращата хипотеза, че те едва ли биха съществували в своята ярка множественост без наличието на онази обща ос, от която да се оттласкват – официозния канон. В този смисъл акцент на проекта е не толкова репресивният механизъм на тоталитарната държава и съпротивата срещу него, колкото амбивалентната симбиоза между официозното и неконвенционалното в миналото и търсенето на ключ към ресурса за интегритет на съвременното българско общество.

Конференцията ще се проведе присъствено на 10 – 11 март 2023 г. в Нова конферентна зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

При евентуална промяна на държавните здравни разпоредби ще преминем към онлайн провеждане.

Очакваме Вашите заявки (заглавие с кратко резюме – до 10 реда) до 15.02.2023 на адрес alterlitbg@gmail.com

Екип на проекта: доц. д-р Елка Димитрова, доц. д-р Георги Господинов, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, д-р Мария Русева, Елена Панова.