Премиера на стихосбирката "Еротика" от Иван Цанкар
su.forum.students@gmail.comСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в CEEOL!

Премиера на стихосбирката “Еротика” от Иван Цанкар

Posted in: Новини Started by

Премиера на стихосбирката “Еротика” от Иван Цанкар


По повод 140-годишнината от рождението на словенския класик

Премиера на стихосбирката "Еротика" от Иван Цанкар

Издателство „Нов Златорог“, София, 2016 г.

В превод от словенски език на

проф. д-р Людмил Димитров

 

Стихосбирката ще представи

Д-р   Е л е н а   Д а р а д а н о в а

 

За Цанкар, неговото дело и конкретното издание ще говорят още

К и р и л   К а д и й с к и,   поет, преводач и издател,

проф. д-р   Л ю д м и л   Д и м и т р о в

 

Стихове от Цанкар в оригинал ще прочете

Е в а   Ш п р а г е р

 

Избрани творби от „Еротика“ на български език ще чуем в изпълнение на актьора

Г е о р г и   З л а т а р е в

 

 Модератор –

д-р   Н а д е ж д а   С т о я н о в а

 

17 ноември 2016 г., 18.00 ч., Аула на СУ „Св. Климент Охридски“

В рамките на Втория международен филологически форум