сп. “Филологически форум”, брой 10 | Международен филологически форум
su.forum.students@philol-forum.uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в CEEOL!
Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.

сп. “Филологически форум”, брой 10

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАЕКТОРИИ

 studentsko spisanie chast - 10-2-1_page-0001

В броя ще намерите:

ФОКУС НА СПИСАНИЕТО/ JOURNAL FOCUS

ТИТУЛНА СТРАНИЦА

СЪДЪРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ / A POETIC PROLOGUE

Поли Муканова. Мигове в кибритена кутийка (Алтера, 2009) / Poly Mukanova. Moments in a Matchbox (Altera, 2009)

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / OPENING REMARKS

Биополитика и образование / Biopolitics and Education

Татяна Ичевска. Хигиена и профилактика (обществено-политически и литературни аспекти) /

Tatyana Ichevska. Hygiene and Prophylaxis (as seen in public policy and literature)

Наталия Христова. Медикализацията на живота, медикализацията на училището / Nataliya Hristova. Medicalising Life, Medicalising School

Деспина Василева. Залози на дигиталната гражданска компетентност в обучението по български език / Despina Vasileva. Prerequisites for Digital Civic Competence in Teaching Bulgarian

Филологията „в живота“ / Philology in ‘Real Life’

Марина Фурсова. Да бъдеш филолог – възможности, предизвикателства, перспективи пред реализацията и професионалното развитие / Marina Fursova. Being a Philologist: opportunities, challenges and prospects as regards employability and professional development

Pavel Krejčí. Brno University Production on South Slavic or Balkan Slavic Languages in the 21st century

Технологии, иновации, интеракции / Technology, Innovations, Interactions

Petra Laktišová, Róbert Majzlík. Talking Advantage of Technologies: Using a Multi-platform Tool for Formative Assessment in English Language Classes

Ралица Люцканова-Костова. Виртуалната класна стая – приложение в университетското образование / Ralitsa Lyutskanova-Kostova. The Virtual Classroom: applications in university settings

Lucie Němečková. How Testing Online Makes Education Modern and Effective

Róbert Majzlík, Petra Laktišová. The Influence of Test Formats on Language Test Performance

Kristýna Dufková, Žaneta Göbelová. Dictations: Old Methods, New Possibilities?

Силвия Дачева. Интерактивните методи на преподаване в учебните комплекти по немски език за начален етап на основна образователна степен и за възрастни / Silviya Dacheva. Interactive Teaching Methods and Course Materials in Elementary-school German and German for Adults

Модели на четене / Reading Models

Наташа Крумова-Христемова. Критическо четене и писане в часовете по литература в средното училище като феномен на културата / Natasha Krumova-Hristemova. Critical Reading and Writing in Secondary-school Literature Classes as a Cultural Phenomenon

Иван Велчев. Ерос и четене (един възможен модел на разказа „Дамската чанта“ от Димитър Динев) / Ivan Velchev. The Eros and Reading (a proposed model for Dimitar Dinev’s short story ‘Purse’ („Дамската чанта“))

София Тодорова. Светата инквизиция на творчеството: романът „Дон Кихот“ на Мигел де Сервантес и филмът „Човекът, който уби Дон Кихот“ на Тери Гилиъм / Sofiya Todorova. The Holy Inquisition of Art: Miguel de Cervantes’ Don Quixote and Terry Gilliam’s film The Man Who Killed Don Quixote

Граматически фигури / Grammatical Figures

Наташа А. Спасић. Чисто поредбене и поредбено-начинске jединице у настави српског као страног jезика (А ниво) / Natasha A. Spasic. Purely Comparative and Comparison-mode Units in Teaching Serbian as a Foreign Language (level A)

Марија С. Раковић. Упитне реченице у уџбеницима српског као страног jезика за А ниво / Marija S. Rakovic. Interrogative Sentences in Textbooks for Serbian as a Foreign Language (level A)

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО / A SILENT ECHO

Петко Р. Славейков. Народните учители / Petko R. Slaveykov. Teachers of the People

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS

(водещ на рубриката: Мария Русева / section editor: Maria Ruseva)

Симона Кръчмарова. На колело към залеза / Simona Krachmarova. Cycling off into the Sunset

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIAN STUDIES LIE?

(водещ на рубриката: Кристиян Янев / section editor: Kristiyan Yanev)

Проф. Людмил Димитров: Битката за българистиката е битка за удължаване на живота на нацията през езика и културата й. Интервю (Кристиян Янев) / Prof. Lyudmil Dimitrov: The Battle to Defend Bulgarian Studies is a Battle to Extend the Life of this Nation through its Language and Culture. An Interview (Kristiyan Yanev)

Ботев на английски / Hristo Botev in English

Hristo Botev. Ludicrous cry (прев. Шон Фоли) / Hristo Botev. Ludicrous Cry (translated by Sean Folley)

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ

Речник на лингвистичните термини за студенти слависти – ново помагало за филологическите специалности (Жана Станчева) / Glossary of Linguistic Terms for Students in the Sphere of Slavic Studies: a new aide for philology majors (Zhana Stancheva)

Човешкото тяло (Ваня Иванова, Гергана Петкова) / The Human Body (Vanya Ivanova, Gergana Petkova)

Пътната безопасност в езиковия образ на света на децата и младежите (Надежда Сталянова) / Road Safety and the Language Picture of the World of Children and Youths (Nadezhda Stalyanova)

Българският език погледнат отвъд себе си (Иван П. Петров) / A perspective on Bulgarian beyond Bulgarian (Ivan P. Petrov)

Две нови публикации по сравнително славянско езикознание (Елена Крейчова) / Two New Publications on Contemporary Slavic (Elena Krejčova)

Поучителни истории за необикновени делници / Telling Stories of Unusual Weekdays

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…

(водещ на рубриката: Велимира Божилова / section editor: Velimira Bozhilova)

По следите на българската критика (Деница Астахова) / Tracing Bulgarian Criticism (Denitsa Astahova)

Национална научна конференция  с международно участие „Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит“. Конференция в памет на Вихрен Чернокожев, 24-25 юни 2019 година (Росица Чернокожева) / National Scholarly Conference (with International Participants) entitled The Memory and the heart. Understanding Bulgarian Experience from the Time of Totalitarianism in Memory of Vihren Chernokozhev, 24-25 June 2019 (Rositsa Chernokozheva)

Кръгла маса „Езикова агресия и общество“ (Надежда Сталянова) / Roundtable Entitled Aggression and Society (Nadezhda Stalyanova)

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ / A WINK AND A YAWN

Иван Вазов. Даскалите / Ivan Vazov. Teacher Folk

 

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION

сп. “Филологически форум”, брой 10

Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.