PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 10 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 10

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТРАЕКТОРИИ/ TRAJECTORIES IN EDUCATION

 studentsko spisanie chast - 10-2-1_page-0001

В броя ще намерите:

ФОКУС НА СПИСАНИЕТО/ JOURNAL FOCUS

ТИТУЛНА СТРАНИЦА/ TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ / A POETIC PROLOGUE

Поли Муканова. Мигове в кибритена кутийка (Алтера, 2009) / Poly Mukanova. Moments in a Matchbox (Altera, 2009) / 16

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / OPENING REMARKS / 18

Биополитика и образование / Biopolitics and Education

Татяна Ичевска. Хигиена и профилактика (обществено-политически и литературни аспекти) / Tatyana Ichevska. Hygiene and Prophylaxis (as seen in public policy and literature) / 20

Наталия Христова. Медикализацията на живота, медикализацията на училището / Nataliya Hristova. Medicalising Life, Medicalising School / 36

Деспина Василева. Залози на дигиталната гражданска компетентност в обучението по български език / Despina Vasileva. Prerequisites for Digital Civic Competence in Teaching Bulgarian / 50

Филологията „в живота“ / Philology in ‘Real Life’

Марина Фурсова. Да бъдеш филолог – възможности, предизвикателства, перспективи пред реализацията и професионалното развитие / Marina Fursova. Being a Philologist: opportunities, challenges and prospects as regards employability and professional development / 61

Pavel Krejčí. Brno University Production on South Slavic or Balkan Slavic Languages in the 21st century / 66

Технологии, иновации, интеракции / Technology, Innovations, Interactions

Petra Laktišová, Róbert Majzlík. Talking Advantage of Technologies: Using a Multi-platform Tool for Formative Assessment in English Language Classes / 76

Ралица Люцканова-Костова. Виртуалната класна стая – приложение в университетското образование / Ralitsa Lyutskanova-Kostova. The Virtual Classroom: applications in university settings / 83

Lucie Němečková. How Testing Online Makes Education Modern and Effective / 92

Róbert Majzlík, Petra Laktišová. The Influence of Test Formats on Language Test Performance / 101

Kristýna Dufková, Žaneta Göbelová. Dictations: Old Methods, New Possibilities? / 110

Силвия Дачева. Интерактивните методи на преподаване в учебните комплекти по немски език за начален етап на основна образователна степен и за възрастни / Silviya Dacheva. Interactive Teaching Methods and Course Materials in Elementary-school German and German for Adults / 119

Модели на четене / Reading Models

Наташа Крумова-Христемова. Критическо четене и писане в часовете по литература в средното училище като феномен на културата / Natasha Krumova-Hristemova. Critical Reading and Writing in Secondary-school Literature Classes as a Cultural Phenomenon / 133

Иван Велчев. Ерос и четене (един възможен модел на разказа „Дамската чанта“ от Димитър Динев) / Ivan Velchev. The Eros and Reading (a proposed model for Dimitar Dinev’s short story ‘Purse’ („Дамската чанта“)) / 144

София Тодорова. Светата инквизиция на творчеството: романът „Дон Кихот“ на Мигел де Сервантес и филмът „Човекът, който уби Дон Кихот“ на Тери Гилиъм / Sofiya Todorova. The Holy Inquisition of Art: Miguel de Cervantes’ Don Quixote and Terry Gilliam’s film The Man Who Killed Don Quixote / 151

Граматически фигури / Grammatical Figures

Наташа А. Спасић. Чисто поредбене и поредбено-начинске jединице у настави српског као страног jезика (А ниво) / Natasha A. Spasic. Purely Comparative and Comparison-mode Units in Teaching Serbian as a Foreign Language (level A) / 162

Марија С. Раковић. Упитне реченице у уџбеницима српског као страног jезика за А ниво / Marija S. Rakovic. Interrogative Sentences in Textbooks for Serbian as a Foreign Language (level A) / 173

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО / A SILENT ECHO

Петко Р. Славейков. Народните учители / Petko R. Slaveykov. Teachers of the People  / 183

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS

(водещ на рубриката: Мария Русева / section editor: Maria Ruseva)

Симона Кръчмарова. На колело към залеза / Simona Krachmarova. Cycling off into the Sunset / 186

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIAN STUDIES LIE?

(водещ на рубриката: Кристиян Янев / section editor: Kristiyan Yanev)

Проф. Людмил Димитров: Битката за българистиката е битка за удължаване на живота на нацията през езика и културата й. Интервю (Кристиян Янев) / Prof. Lyudmil Dimitrov: The Battle to Defend Bulgarian Studies is a Battle to Extend the Life of this Nation through its Language and Culture. An Interview (Kristiyan Yanev) / 193

Ботев на английски / Hristo Botev in English

Hristo Botev. Ludicrous cry (прев. Шон Фоли) / Hristo Botev. Ludicrous Cry (translated by Sean Folley) / 202

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ

Речник на лингвистичните термини за студенти слависти – ново помагало за филологическите специалности (Жана Станчева) / Glossary of Linguistic Terms for Students in the Sphere of Slavic Studies: a new aide for philology majors (Zhana Stancheva) / 205

Човешкото тяло (Ваня Иванова, Гергана Петкова) / The Human Body (Vanya Ivanova, Gergana Petkova) / 207

Пътната безопасност в езиковия образ на света на децата и младежите (Надежда Сталянова) / Road Safety and the Language Picture of the World of Children and Youths (Nadezhda Stalyanova) / 210

Българският език погледнат отвъд себе си (Иван П. Петров) / A perspective on Bulgarian beyond Bulgarian (Ivan P. Petrov) / 212

Две нови публикации по сравнително славянско езикознание (Елена Крейчова) / Two New Publications on Contemporary Slavic (Elena Krejčova) / 216

Поучителни истории за необикновени делници / Telling Stories of Unusual Weekdays / 218

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…

(водещ на рубриката: Велимира Божилова / section editor: Velimira Bozhilova)

По следите на българската критика (Деница Астахова) / Tracing Bulgarian Criticism (Denitsa Astahova) / 221

Национална научна конференция с международно участие „Памет и сърце. Осмисляне на българския тоталитарен опит“. Конференция в памет на Вихрен Чернокожев, 24-25 юни 2019 година (Росица Чернокожева) / National Scholarly Conference (with International Participants) entitled The Memory and the heart. Understanding Bulgarian Experience from the Time of Totalitarianism in Memory of Vihren Chernokozhev, 24-25 June 2019 (Rositsa Chernokozheva) / 224

Кръгла маса „Езикова агресия и общество“ (Елена Крейчова) / Roundtable Entitled Aggression and Society (Elena Kreychova) / 231

Двадесети Климентови четения за млади изследователи (Десислава Узунова) / 19th Edition of the Readings in Honour of St. Clement Conference (Desislava Uzunova) / 232

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ / A WINK AND A YAWN

Иван Вазов. Даскалите / Ivan Vazov. Teacher Folk / 235

 

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS / 249

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE / 256

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 257

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 10

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria