Сп. “Филологически форум”, брой 8 | Международен филологически форум
su.forum.students@gmail.comСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в CEEOL!
Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.

Сп. “Филологически форум”, брой 8

Филологически хоризонти

Филологически форум, брой 8

В броя ще намерите:

ФОКУС НА СПИСАНИЕТО/ JOURNAL FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ/ TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ/ A POETIC PROLOGUE 

Николай Генов. Dianoia / Nikolay Genov. Dianoia / 14

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ/ OPENING REMARKS / 15

СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА/ STRUCTURE AND SEMANTICS

Никола Кръстев. За някои особености на номиналната категория число и нейните възможни проявления в различните типове езици/ Nikola Krastev. On Some Specificities of the Nominal Category of Number and its Possible Manifestations in Various Language Types / 17

Georgi Georgiev. Compound Verbs and (Para)synthetic Adjectives in English. Structure and Semantics/ Георги Георгиев. Сложни глаголи и (пара)синтетични прилагателни имена в английския. Структура и семантика / 32

Sotiria Papadopulou. Comparative Analysis of Modern Greek and Bulgarian’s Surprise-expressing Idioms from Cognitive Perspective/ Сотирия Пападополу. Сравнителен анализ на идиомите, изразяващи изненада, в новогръцкия и в българския от гледище на когнитивната лингвистика/ 42

СРЕДНОВЕКОВНИ ФРАГМЕНТИ/ MEDIEVAL FRAGMENTS

Камелия Христова. Редки сложни думи в шест слова за блага вест в Рилските сборници
на Владислав Граматик и Мардарий Рилски. Речник-индекс / Kameliya Hristova. Rare Compound Words in Six Homilies about Announcement in the Collections of Vladislav the Grammarian and Mardarij of Rila
/ 55

Десислава Узунова. Един препис на цикъла “Чудеса Богородични” (Ръкопис № 740 от НБКМ)/ A Copy of the Miracles of the Theotokos Cycle (Manuscript No. 740, St.  Cyril and St.  Methodius National Library) / 73

Денис Иванов. Стефан Душан и възходът на сръбската средновековна държава/ Denis Ivanov. Stefan Dushan and the Advent of the Medieval Serbian State / 84

ДИАЛОЗИТЕ НА XIX ВЕК/ DIALOGUES OF THE NINETEENTH CENTURY

Krzysztof Popek. The Polish Episodes of the Bulgarian Church Movement in the 19th Century/ Кшищов Попек. Полските епизоди на българското църковно движение през 19. век / 96

Владимир Игнатов. Затуленият зад присмеха гняв (Наблюдения върху Ботевите диалози във в. „Тъпан“)/ Vladimir Ignatov. The Anger Hiding behind Mockery (Observations on Hristo Botev’s dialogues in the Tapan (в. „Тъпан“) / 105

ПАМЕТ И МОДЕРНОСТ/ MEMORY AND MODERNITY

Деница Заркова. Ролята на паметта в „Министерство на болката“ на Дубравка Угрешич/ Denitsa Zarkova. The Role of Memory in Dubravka Ugreshich’s Ministry of Pain / 130

Биляна Павлова. История и литература в контекста на културната памет в романите на Румяна Захариева/ Bilyana Pavlova. History and Literature within the Context of Cultural Memory in Rumyana Zaharieva’s Novels / 142

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО/ A SILENT ECHO

Повей от Босфора (Борислава Иванова)/ A Breeze from the Bosporus (Borislava Ivanova) / 152

Намък Кемал. Няма/ Namyk Kemal. No / 154

Намък Кемал. Двустишия/ Namyk Kemal. Couplets / 155

Димитрие Болинтяну. Гяурка / Dimitrie Bolintineanu. Infidel / 156

Сп. “Филологически форум”, брой 8

Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.