PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 8 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 8

Филологически хоризонти / Filological Horizons

Филологически форум, брой 8

В броя ще намерите:

ФОКУС НА СПИСАНИЕТО/ JOURNAL FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ/ TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ/ A POETIC PROLOGUE

Николай Генов. Dianoia / Nikolay Genov. Dianoia / 14

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ/ OPENING REMARKS / 15

СТРУКТУРА И СЕМАНТИКА/ STRUCTURE AND SEMANTICS

Никола Кръстев. За някои особености на номиналната категория число и нейните възможни проявления в различните типове езици/ Nikola Krastev. On Some Specificities of the Nominal Category of Number and its Possible Manifestations in Various Language Types / 17

Georgi Georgiev. Compound Verbs and (Para)synthetic Adjectives in English. Structure and Semantics/ Георги Георгиев. Сложни глаголи и (пара)синтетични прилагателни имена в английския. Структура и семантика / 32

Sotiria Papadopulou. Comparative Analysis of Modern Greek and Bulgarian’s Surprise-expressing Idioms from Cognitive Perspective/ Сотирия Пападополу. Сравнителен анализ на идиомите, изразяващи изненада, в новогръцкия и в българския от гледище на когнитивната лингвистика/ 42

СРЕДНОВЕКОВНИ ФРАГМЕНТИ/ MEDIEVAL FRAGMENTS

Камелия Христова. Редки сложни думи в шест слова за блага вест в Рилските сборници
на Владислав Граматик и Мардарий Рилски. Речник-индекс / Kameliya Hristova. Rare Compound Words in Six Homilies about Announcement in the Collections of Vladislav the Grammarian and Mardarij of Rila
/ 55

Десислава Узунова. Един препис на цикъла “Чудеса Богородични” (Ръкопис № 740 от НБКМ)/ A Copy of the Miracles of the Theotokos Cycle (Manuscript No. 740, St. Cyril and St. Methodius National Library) / 73

Денис Иванов. Стефан Душан и възходът на сръбската средновековна държава/ Denis Ivanov. Stefan Dushan and the Advent of the Medieval Serbian State / 84

ДИАЛОЗИТЕ НА XIX ВЕК/ DIALOGUES OF THE NINETEENTH CENTURY

Krzysztof Popek. The Polish Episodes of the Bulgarian Church Movement in the 19th Century/ Кшищов Попек. Полските епизоди на българското църковно движение през 19. век / 96

Владимир Игнатов. Затуленият зад присмеха гняв (Наблюдения върху Ботевите диалози във в. „Тъпан“)/ Vladimir Ignatov. The Anger Hiding behind Mockery (Observations on Hristo Botev’s dialogues in the Tapan (в. „Тъпан“) / 105

ПАМЕТ И МОДЕРНОСТ/ MEMORY AND MODERNITY

Деница Заркова. Ролята на паметта в „Министерство на болката“ на Дубравка Угрешич/ Denitsa Zarkova. The Role of Memory in Dubravka Ugreshich’s Ministry of Pain / 130

Биляна Павлова. История и литература в контекста на културната памет в романите на Румяна Захариева/ Bilyana Pavlova. History and Literature within the Context of Cultural Memory in Rumyana Zaharieva’s Novels / 142

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО/ A SILENT ECHO

Повей от Босфора (Борислава Иванова)/ A Breeze from the Bosporus (Borislava Ivanova) / 152

Намък Кемал. Няма/ Namık Kemal. No / 154

Намък Кемал. Двустишия/ Namık Kemal. Couplets / 155

Димитрие Болинтяну. Гяурка / Dimitrie Bolintineanu. Infidel / 156

Димитрие Болинтяну. Ти спиш / Dimitrie Bolintineanu. You Are Sleeping / 157

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS
(водещ на рубриката: Мария Русева / section editor: Maria Ruseva)

Прага и… (Александра Александрова) / Prague and… (Aleksandra Aleksandrova) / 160

Бали – последният рай на Земята (Бистра Величкова)/ Bali: The Last Remaining Heaven on Earth (Bistra Velichkova) / 170

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIAN STUDIES LIE?
(водещ на рубриката: Кристиян Янев / section editor: Kristiyan Yanev)

За славянския словоред в диахронен план (Надежда Сталянова)/ On Slavic Word-order in a Diachronic Perspective (Nadezhda Stalyanova) / 181

Полско-българският научен и културен диалог в контекста на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между двете страни (Илияна Генев-Пухалева)/ The Polish-Bulgarian Scientific and Cultural Dialogue in the Context of the 100-year Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Two Countries (Iliyana Genev-Puhaleva) / 183

Българското слово без граници (Цветелина Боянкина, Ивета Илиева)/ Bulgarian beyond Borders (Tsvetelina Boyankina, Iveta Ilieva) / 187

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ
(водещ на рубриката: Борислава Иванова / section editor: Borislava Ivanova)

Кратко представяне на книгите от Библиотека „Охридски извори“ (Камелия Христова)/ A Short Presentation of the Books in the Ohrid Sources („Охридски извори“) Edited Series (Kameliya Hristova) / 194

Възкресението на Драготиния миней (Венета Савова)/ The Resurrection of the Dragotin Minei („Драготиния миней“) (Veneta Savova)/ 199

Отново за магията на превода (Соня Андонова)/ Once Again on the Magic of Translation (Sonya Andonova) / 202

Какво стана със сърбохърватския език (фрагменти от пъстрата постюгославска езикова мозайка) (Соня Андонова)/ What of Serbo-Croat? (Fragments of the Multi-Faceted Post-Yugoslav Language Puzzle) (Sonya Andonova) / 204

Метапоетическият пласт в поезията на З. Херберт в интерпретацията на млад полски изследовател (Дечка Чавдарова)/ The Metapoetic Layer to Z. Herbert’s Poetry as Interpreted by a Young Polish Researcher (Dechka Chavdarova) / 208

Българската литература критика – многообразие и разноречивост (Мария Русева)/ Bulgarian Literary Criticism: Multiplicity and Polyglossia (Maria Ruseva) / 222

„Балканско“ и космополитно в романа „Годишни времена“ на Юлияна Величковска (Ива Анастасова)/  The ‘Balkan’ and the Cosmopolitan Yuliyana Velichkovska’s Novel Seasons („Годишни времена“) (Iva Anastasova) / 226

Различните измерения на космоса (Ирина Тодорова)/ The Various Aspects of Space (Irina Todorova) / 231

Вълнуващо очарование от космоса. Разговор с Елица Георгиева/ Space’s Exciting Charm. A Conversation with Elitza Gueorguieva / 237

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…
(водещ на рубриката: Велимира Божилова / section editor: Velimira Bozhilova)

Компаративистиката в образованието (Кръгла маса на тема „Сравнителното литературознание в контекста на съвременното филологическо образование“) (Тиха Бончева)/ Comparative Studies in Education (Roundtable entitled Comparative Literature Studies within the Context of Modern Training in Philology) (Tiha Boncheva) / 245

Деветият брой на сп. „Чехопис“ и българската бохемистична общност (Борис Илиев)/ The Ninth Volume of the Chehopis Magazine (сп. „Чехопис“) and the Bulgarian Bohemist Community (Boris Iliev) / 249

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ / A WINK AND A YAWN

Статуски от подземието (Николай Генов)/ Status Updates from the Underworld (Nikolay Genov) / / 253

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS / 257

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ/ PEER REVIEW PROCEDURE / 263

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 8

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.