сп. “Филологически форум”, бр. 12 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!
Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.

сп. “Филологически форум”, бр. 12

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ДИАЛОЗИ / DIALOGUES IN PHILOLOGY

 

В броя ще намерите:

ФОКУС НА СПИСАНИЕТО/ JOURNAL FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ/ TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

CONTENTS

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ / A POETIC PROLOGUE

Мартин Стефанов / Martin Stefanov / 17

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / OPENING REMARKS / 20

(МЕЖДУ)КУЛТУРНИ КОНТАКТИ / (INTER)CULTURAL CONTACTS

Елена Крейчова. Някои специфики при преподаване на български език като чужд (с акцент върху лексиката и фразеологията) / Elena Krejčová. Specific Features of Teaching Bulgarian as a Foreign Language (with an Emphasis on Lexical Stock and Phrasal Units) / 22

Magdalena Gapsa. Kralj Matjaž gre v tuje krajе in spremeni ime… Analiza poljskih in bolgarskih prevodov izbranih Cankarjevih novel / Magdalena Gapsa. King Matjaž Goes Abroad and his Name Changes… An Analysis of the Polish and the Bulgarian Translations of Selected Ivan Cankar Novellas / 30

Karolína Táborská. Slovotvorná adaptace nových francouzských přejímek v češtině / Karolína Táborská. Word-formation Adaptation of Recent French Borrowings in Czech / 41

Катерина Питова. Речеви потрети на македонските политици Зоран Заев и Никола Груевски / Katerina Pitova. Linguistic Portraits of Macedonian Politicians Zoran Zaev and Nikola Gruevski / 47

ЖАНРОВИ ТРАНСФОРМАЦИИ / GENRE TRANSFORMATIONS

Adesanya M. Alabi. Exploring the Historical Contents of African Drama: A critical Analysis of Ola Rotimi’s Kurunmi / 58

Александър Христов. Стихотворенията в проза на Антон Страшимиров / Aleksandar Hristov. The Prose Poems of Anton Strashimirov / 69

ГРАМАТИЧЕСКИ РЕБУСИ / GRAMMATICAL REBUSES

Десислава Димитрова. Към въпроса за френските и немските резултативни инфинитиви и лингвистичните им съответствия в българския език / Desislava Dimitrova. On the Resultative Infinitive in French and Germans and its Correlates in Bulgarian / 81

Александра Јовановић. Конкурентност придева и прилога као допуне глаголу изгледати / Aleksandra Jovanović. Competition between Adjectives and Adverbs for the Slot of Complement to the Verb izgledati / 91

Стефан Милосављевић. О односу мушког и средњег рода при конгруенцији предиката са субјектом исказаним бројном синтагмом у српском језику / Stefan Milosavljević. On the Masculine – Neuter Opposition in Subject – Predicator Agreement in Serbian where the Subject is Realised by a Partitive Numeral Construction / 102

ДИАХРОНЕН ОТЗВУК

Јелена Павловић. Графија и правопис Зборника закона и уредаба Кнежевине Србије за 1845. годину / Jelena Pavlović. Graphological and Orthographic Aspects of the 1845 Legal Code of Principality of Serbia / 112

Христина Давидкова. Текстовата традиция на старобългарския превод на Слово за Усекновение на Йоан Кръстител (BHG 859) / Hristina Davidkova. The Textual Tradition of the Old Bulgarian Translation of the Homily In decollationem S. Joannis Baptistae (BHG 859) / 124

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIAN STUDIES LIE?

(водещ на рубриката: Кристиян Янев) / (section editor: Kristiyan Yanev)

Д-р Войчех Галонзка: Българската литература е позната в Полша дотолкова, доколкото има условия и действия за нейното популяризиране. (интервю на Кристиян Янев) / Wojciech Gałązka, PhD: Polish audiences are familiar with Bulgarian literature to the extent that conditions for its promotion exist. (interviewed by Kristiyan Yanev) / 141

РАЗГОВОРИ / CONVERSATIONS

Диалози за руската литература на XX век (III. Столица / Провинция) (интервю на Галина Петкова с Нина Барковска) / Dialogues on Russian Literature of the Twentieth Century (III. Capital / Countryside) (Nina Barkovska interviewed by Galina Petkova) / 148

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ

(водещ на рубриката: Борис Илиев) / (section editor: Boris Iliev)

Борислав Борисов. За специализирания превод – от практиката към теорията / Borislav Borisov. On Translating Specialised Texts: from Practice to Theory / 164

Аглая Маврова. Да учим руски с „Конечно!“ / Aglaya Mavrova. Let’s Study Russian Using Конечно! / 167

Гергана Петкова, Ваня Иванова. Учебник по латински език за студенти от специалност дентална медицина в англоезична форма на обучение “Latin for Students of Dentistry” / Gergana Petkova, Vanya Ivanova. A Textbook in Latin for Dentistry Students Taught in English, Latin for Students of Dentistry / 172

Иван Петров. Нов практически справочник за глаголния вид в български / Ivan Petrov. A New Practical Reference on Verbal Aspect in Bulgarian / 175

Борислав Петров. (Пра)славянските nt-основи намират своето място в индоевропейското езиково семейство / Borislav Petrov. (Proto-)Slavic nt-Stems Find a Home in the Indo-European Language Family / 177

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…

(водещ на рубриката: Георги Георгиев) / (section editor: Georgi Georgiev)

Лилия Желева. Второ есенно студио за литературен превод / Lilia Zheleva. Second Edition of the Autumn Workshop on Translating Fiction / 190

Николай Генов. Упорството на академизма. Двадесет и втора национална научна конференция с международно участие „Музиката на словото“, Пловдив, 22-23.10.2020 г. / Nikolay Genov. Tenacious Academia. Twenty-second Edition of the National Conference with Foreign Participants Music and the Word, Plovdiv, 22 to 23 October 2020 / 193 

Николай Генов. С поглед в неясното бъдеще. Национална научна конференция с международно участие „Познание и трансхуманитарна (р)еволюция“ / Nikolay Genov. Gazing into an Uncertain Future. National Conference with Foreign Participants Knowledge and Trans-humanist (R)evolution / 195

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО / A SILENT ECHO

Парменид – За природата (превод Стефан Стефанов) / Parmenides – On Nature (traslated by Stefan Stefanov) / 197

Пиндар – Седма олимпийска ода. В чест на боксьора Диагор от Родос (превод Теодор Тодоров) / Pindar – Olympian 7. For Diagoras of Rhodes Boxing-Match (translated by Teodor Todorov) / 206

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS

(водещ на рубриката: Мария Русева) / (section editor: Maria Ruseva)

Недялко Желев. Запад по славянски / Nedyalko Zhelev. A Slavic Take on the West / 213

Ваня Пекова. Средновековният скален манастир „Алботин“ / Vanya Pekova. Albotin Medieval Cave Monastery / 218

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ / A WINK AND A YAWN

(водещ на рубриката: Николай Генов) / (section editor: Nikolay Genov)

Мона Вълкова. Фатура на видинчанина / Mona Valkova. An Apology of the Vidin Male / 223

Мартин Стефанов. НБ-4/167 / Martin Stefanov. Public Library-4/167 / 224

ЗА АВТОРИТЕ / ABOUT THE AUTHORS / 225

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE / 234

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 235

сп. “Филологически форум”, бр. 12

Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.