SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI

FACULTY OF SLAVIC STUDIES

STUDENT COUNCIL AT SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI

 

SECOND INTERNATIONAL PHILOLOGICAL FORUM FOR BA, MA AND PHD STUDENTS

 Sofia University

PROGRAM

SOFIA, 17 – 20 November 2016

8.00  –  9.30. Thursday 17.11.2016. – Registration of the participants. Foyer of the ceremonial hall.

8.00  –  9.00. Friday 18.11.2016. – Registration of the participants. Foyer of the ceremonial hall.

8.00  –  9.00. Saturday 19.11.2016. – Registration of the participants. Cabinet 137

OFFICIAL EVENTS

 

Thursday 17.11.2016

9.30 – 10.00. Ceremonial hall. Opening

10.00 – 11.00. Ceremonial hall. An inaugural lecture: prof. Lyudmil Dimitrov, PhD “The Challenge to be a Foreigner Who has Chosen to Study Bulgarian Language and Literature”

11.00 – 12.30. Ceremonial hall. Awarding famous Bulgarian journalists

16.30 – 18.00. Hall 1. Round table. “Bulgarians outside Bulgaria with the participation of Nataliya Mihalevska (director of directorate “Education of Bulgarians beyond Borders and School Network”), Assoc. Prof. Antoniya Radkova, PhD, Asst. Prof. Maya Padeshka, PhD and students

18.00 – 19.30. Ceremonial hall.  Presentation of Ivan Cankar’s book “Eroticstranslated in Bulgarian by prof. Lyudmil Dimitrov, PhD with the participation of Prof. Lyudmil Dimitrov, PhD, the poet Kiril Kadiiski and Elena Daradanova, PhD

 19.30. Restaurant “The Egg” – Cocktail for the participants

 

Friday 18.11.2016 

9.00 – 10.00. Hall 1. An inaugural lecture: Prof. Iskra Hristova-Shomova, Dr. Habil.St. Climent of Ohrid and the Ohrid Sources

16.30 –  18.30. New conference hall. Round table. Young Critics about New Bulgarian Authorswith the participation of Ilvie Konedareva, PhD, Anna Lazarova, Iliyan Shehada, Andriana Spassova, Dora Ivanova, Iv-Kristian Angelov

19.00. New conference hall.  Meeting with the writer Teodora Dimova

 

Saturday 19.11.2016

9.00 – 10.00. Hall 148.  An inaugural lecture: Prof. Petya Osenova, PhD

“The Grammar of the Lexicon”

 

Sunday 20.11.2016

Visit to the Rila Monastery for the participants

logo

Linguistics

 

Thursday 17.11.2016

 New conference hall

Section: CONTEMPORARY BULGARIAN

 

12.30 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

First session

Moderator: Joanna Cekova

13.30 – 13.45. Александра Димова (Bulgaria). Отрицателните местоимения в българската лингвистична литература

13.45 – 14.00. Теодора Кръстева (Bulgaria). Устойчивите сравнения в лингвистичен и лингвокултурологичен аспект – кратък обзор

14.00 – 14.15. Жанета Златева (Bulgaria).

Динамика на дублетността в книжовния български език

 

14.15 – 14.30. Discussion with the participation of Prof. Yovka Tisheva, PhD; Prof. Petya Osenova, PhD; Assoc. Prof. Krasimira Alexova, PhD; Assoc. Prof. Krasimira Chakarova, PhD;  Prof. Marina Dzhonova, PhD.

 

14.30 – 14.45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in the restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Alexandra Dimova

14.45 – 15.00. Аксиния Тодорова (Bulgaria). Форманти на квазивъпросителността в изказвания от разговорната реч на българския език

15.00 – 15.15. Веско Милев (Bulgaria). Изследване на няколко потенциални звукови промени в съвременния говорим български език

15.15 – 15.30. Георги Цонев (Bulgaria). Таксономия и функционална граматика

15.30 – 15.45. Станислава Теофилова (Bulgaria). Словоред на обстоятелственото пояснение в простото изказване: пространствено-времеви аспекти (Върху материал от българската разговорна реч)

15.45 – 16.00. Рени Манова (Bulgaria). За един подход към структурата на текста

 

16.00 – 16.15. Discussion with the participation of Prof. Yovka Tisheva, PhD; Prof. Petya Osenova, PhD; Assoc. Prof. Krasimira Alexova, PhD; Assoc. Prof. Krasimira Chakarova, PhD;  Prof. Marina Dzhonova, PhD.

 

16.15 – 16.30. Break

 

Thursday 17.11.2016

New conference hall

Section: LANGUAGE POLITICS, LANGUAGE PICTURE AND DIALECTS

Moderator: Reni Manova

16.30 – 16.45. Татяна Гайдаржи (Ukraine). Българският говор в село Чушмелий Болградско

16.45 – 17.00. Елка Петрова, Петър Петров (Bulgaria). Някои аспекти на езиковата картина на света в контекста на разказа на Николай Хайтов „Когато светът си събуваше потурите” и матрицата на Бостънската консултантска група

17.00 – 17.15. Десислава Попова (Bulgaria). Речниковото богатство на Каравеловата белетристика

 

17.15 – 17.30. Discussion with the participation of Prof. Yovka Tisheva, PhD, Prof. Petya Osenova, PhD, Assoc. Prof. Krasimira Alexova, PhD, Assoc. Prof. Krasimira Chakarova, PhD, Assoc. Prof. Marina Dzhonova, PhD

18.00 – 19.30. Ceremonial hall.  Presentation of Ivan Cankar’s book “Eroticstranslated in Bulgarian by prof. Lyudmil Dimitrov, PhD with the participation of Prof. Lyudmil Dimitrov, PhD, the poet Kiril Kadiiski and Elena Daradanova, PhD

 19.30. Restaurant “The Egg” – Cocktail for the participants

 

Thursday 17.11.2016

Ceremonial hall

Section: LEXICOLOGY AND TERMINOLOGY

12.30 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg” )

 

First session

Moderator: Mariya-Liya Borisova

13.30 – 13.45. Цвета Добрева (Bulgaria). Завещанието на търговеца на мебели и продуктите със странни имена

13.45 – 14.00. Кремена Дюлгерова-Узунова (Bulgaria). Някои названия на храни и напитки в говора на село Долен , Златоградско

14.00 – 14.15. Наталия Станчева (Bulgaria). Туристическата терминология като обект на учебната лексикография. Идеи и перспективи

14.15 – 14.30. Елена Ковригина (Russia). История одной болезни: икота и икотники (на материале говоров архангельского региона)

 

14.30 – 14.45. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Radeva Dr Habil.; prof. Angel Petrov, PhD; Assoc. Prof. Vladislav Milanov, PhD.

 

14.45 – 15.00. Coffee break (Coffee, tea and water for the participants in the restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Tsveta Dobreva

15.00 – 15.15. Павел Николов (Bulgaria). Митолингвистичен анализ на някои индоевропейски названия за „мечка”

15.15 – 15.30. Кристина Урумова (Bulgaria). Проекции на митолингвистичната структура при названията на „змия”

15.30 – 15.45. Мария-Лия Борисова (Bulgaria). Стилистични и семиотични аспекти на названието годеник в съвременния български език

15.45 – 16.00. Галина Прокудина (Czech Republic). Национальная специфика концепта «война» в русской когнитивной картине мира (на материалах ассоциативного эксперимента)

16.00 – 16.15. Jan German (Poland). Этимология слова „пантера” в русском языке

16.15 – 16.30. Marzena Leżak (Poland). ,,Lagerszpracha” special language of the prisoners in the concentration camp Auschwitz-Birkenau

 

16.45 – 17.00. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Radeva Dr Habil.; prof. Angel Petrov, PhD; Assoc. Prof. Vladislav Milanov, PhD.

18.00 – 19.30. Ceremonial hall.  Presentation of Ivan Cankar’s book “Eroticstranslated in Bulgarian by prof. Lyudmil Dimitrov, PhD with the participation of Prof. Lyudmil Dimitrov, PhD, the poet Kiril Kadiiski and Elena Daradanova, PhD

 19.30. Restaurant “The Egg” – Cocktail for the participants

 

Saturday 19.11.2016

Hall 148

9.00 – 10.00. An naugural ecture: Prof. Petya Osenova, PhD “The Grammar of the Lexicon”

 

Hall 148

Section:  MEDIA AND POLITICS

First session

Moderator: Vasil Koinarev

10.00 – 10.15. Бистра Величкова (Bulgaria). Медиите като моделираща инстанция на действителността след 1989 г.

10.15 – 10.30. Агнешка Мария Северын (Poland). Насколько политика может влиять на жизнь, язык и культуру? Необычные личные имена

10.30 – 10.45. Мария Лапыгина (Russia). Лексические средства создания положительного имиджа политика в сербских и русскихпечатных СМИ

10.45 – 11.00. Нела Мартинкова (Czech Republic). Specifika politického jazyka Jugoslávie

 

11.00 – 11.15. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Nadezda Mihailova-Stalyanova, PhD; Assoc. Prof. Vladislav Milanov, PhD, Asst. Prof. Nadezhda Deleva, PhD.

 

11.15 – 11.30 Coffee break (Coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Nela Martinkova

11.30 – 11.45. Sasa Djukic (Bosnia and Herzegovina). Comparative analysis of the ways and functions of citing someone else‘s speech in printed news and news reported by news agency

11.45 – 12.00. Васил Койнарев (Bulgaria). Номинативни вериги за означаване на кандидатите за президент на република Bulgaria в избрани печатни и електронни медии (избори 2016)

12.00 – 12.15. Марина Сергунина (Russia). За пасивните конструкции в медиите (по материали на предизборната кампания за президентския пост)

 

12.15 – 12.30. Discussion with the participation of доц Assoc. Prof. Nadezda Mihailova-Stalyanova, PhD; Assoc. Prof. Vladislav Milanov, PhD; Asst. Prof. Nadezhda Deleva, PhD.

 

12.30 – 13.00 Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Saturday 19.11.2016

Hall 148

Section: TRANSLATION

Moderator: Magdalena Tsvetkova

13.00 – 13.15. Таня Радмановац (Serbia). Проблемите при превода от български на сръбски и съпоставителен анализ

13.15 – 13.30. Юлия Кудрявцева (Russia). О некоторых трудностях перевода болгарских художественных фильмов на русский язык

13.30 – 13.45. Магдалена Цветкова (Slovenia). Анализ на преводите на български народни приказки на словенски език с акцент върху фразелогията в двата езика

13.45 – 14.00. Мария Гудухина (Russia). Особенности передачи полупредикативных конструкций при переводенаучных текстов (АЯ-РЯ)

 

14.00 – 14.15. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Margarita Mladenova, PhD; Assoc. Prof. Valentin Geshev, PhD; Assoc. Prof. Dilyana Dencheva, PhD

 

14.15 – 14.30. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Saturday 19.11.2016

Hall 148

Section: COMPARATIVE LINGUISTICS

First session

Moderator: Dimitar Kolev

14.30 – 14.45. Zhou Chunmei, Lin Yuxiang (China). Опит за съпоставителен анализ на съвременния български и съвременния китайски език

14.45 – 15.00. Ирена Манкова (Bulgaria). Употреба на пресемантизираното обръщение в някои чешки и български произведения

15.00 – 15.15. Михаела Димитрова (Bulgaria). Съществуват ли аналитичните прилагателни?

15.15 – 15.30. Татьяна Гурьева (Ukraine). Лексические украинско-болгарские параллели: сравнительный анализ наименований на обозначение анатомии, своячества и быта людей

15.30 – 15.45. Oliver Pejić (Slovenia). O orijentalizmima u jeziku austrougarskih državnih osnovnoškolskih čitanki za Bosnu i Hercegovinu

 

15.45 – 16.00. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Margarita Mladenova, PhD; Assoc. Prof. Valentin Geshev, PhD; Assoc. Prof. Dilyana Dencheva, PhD.

 

16.00 – 16.15. Break

 

Second session

Moderator: Matei Tratnik

16.15 – 16.30. Мария Соломина (Russia). Семантико-прагматические особенности речевого акта извинения (на материале русского и болгарского языков).

16.30 – 16.45. Антон Сиващенко (Bulgaria/ Ukraine). The Situation of the Bulgarian Language in Ukraine

16.45 – 17.00. Матей Тратник (Slovenia). Първият словенско-български и българско-словенски речник

17.00 – 17.15. Димитър Колев (Bulgaria). Словообразувателни особености на новата субстантивна лексика от областта на спорта в българския и чешкия език

 

17.15 – 17.30. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Margarita Mladenova, PhD; Assoc. Prof. Valentin Geshev, PhD; Assoc. Prof. Dilyana Dencheva, PhD.

 

Saturday 19.11.2016

Hall 150

Section: BALKAN LINGUISTICS

First session: Phonetic, Lexical and Syntactical Specifics of the Balkans

Moderator: Daniel Tomov

9.00 – 9.15. Hana Radoniqi (Albania). The Distribution of the Vowel ë in Albanian Language

9.15 – 9.30. Катарина Кнежевич, Елена Чутурич (Serbia). Общ преглед на балканските особености в сръбския език

9.30 – 9.45. Evangelia Ntampou (Greece). Гръцко влияние върху книжовния български език

9.45 – 10.00. Fitor Ollomani, Flutura Muja (Albania). Linguistic Interference among Albanian and Slavic Languages at the Southern Balkan Realm

10.00 – 10.15. Искра Добрева (Bulgaria). Some Cases of Multilingualism and Language Contact in the Balkans

 

10.15 – 10.30. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Alexova, PhD; Asst. Prof. Ekaterina Tarpomanova, PhD; Asst. Prof. Maya Alexandrova, PhD; Anton Panchev, PhD

 

10.30 – 10.45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session: Colourful Balkan Linguistics Picture

Moderator: Abdurrahim Maxhuni

10.45 – 11.00. Даниел Томов (Bulgaria). Етимологичен анализ на думите за радост в балканските езици

11.00 – 11.15. Маргарита Гетова (Bulgaria). Фразеологични единици с компонент числително име в българския и румънския език в общобалканска перспектива

11.15 – 11.30. Naim Berisha (Kosovo). Overview on Phraseology from Dukagjini Region

11.30 – 11.45. Majlina Bushaj (Albania). Euphemisms in Albanian Language and Studies until Nowadays

11.45 – 12.00. Добромир Андреев (Bulgaria). Сложност и динамика на езиковата ситуация в Тутракан по време на румънското управление 1918-1941г.

 

12.00 – 12.30. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Alexova, PhD; Asst. Prof. Ekaterina Tarpomanova, PhD; Asst. Prof. Maya Alexandrova, PhD; Anton Panchev, PhD

 

12.30 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)  

 

Third session: Language Picture of the Balkans Today

Moderator: Margarita Getova

13.30 – 13.45. Afërdita Abdullahi (Kosovo). The Language of Media in Kosovo

13.45 – 14.00. Abdurrahim Maxhuni (Kosovo). An Overview on Terminology of Internet in Albanian Language

14.00 – 14.15. Таня Иванова (Bulgaria). Наблюдения върху тенденцията към аналитизъм при изразяването на аблативни отношения в съвременния новогръцки език (върху материал от вестник Καθημερινή и вестник Βήμα)

 

14.15 – 14.30. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Alexova, PhD; Asst. Prof. Ekaterina Tarpomanova, PhD; Asst. Prof. Maya Alexandrova, PhD; Anton Panchev, PhD;

 

14.30 – 14.45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Fourth session

Moderator: Georgi Iliev

15.00 – 15.15. Георги Илиев (Bulgaria). Развой на определителния член в циганския език

15.15 – 15.30. Sejdi Gashi (Kosovo). On some features of the linguistic areal of Istog with surroundings

15.30 – 15.45. Стефан Здравковић (Serbia). Употреба француског предлога à и његови српски еквиваленти у делу Le Petit Prince

15.45 – 16.00. Jahja Hondozi (Kosovo). A sociolinguistic view about the dialect of Rahovec

 

16.00 – 16.15. Mogia Styliani(Гърция). Refugees through three Balkan authors’ eyes

 

16.15 – 16.45. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Alexova, PhD; Asst. Prof. Ekaterina Tarpomanova, PhD; Asst. Prof. Maya Alexandrova, PhD; Anton Panchev, PhD

 

Saturday 19.11.2016 

Hall 148

9.00 – 10.00. An inaugural lecture: Prof. Petya Osenova, PhD “The Grammar of the Lexicon”

 

Hall 149

Section: METHODOLOGY OF THE LANGUAGE TEACHING

First session

Moderator: Joana Jovcheva

10.00 – 10.15. Йоана Йовчева (Bulgaria). Изследване на вербалното развитиена дете на 38 месечна възраст

10.15 – 10.30. Галина Прокудина (Czech Republic). К вопросу целесообразности перевода на уроках иностранного языка (с примером раскрытия специфических для некоторых национальностей концептов)

10.30 – 10.45. Светлана Корниенко (Ukraine). Тестове за измерване и оценяване на резултатите от обучението по български език

10.45 – 11.00. Илона Большунова (Belarus). Влияние социальных сетей на грамотность учащихся

 

11.00 – 11.15. Discussion with the participation of Prof. Tatyana Angelova, PhD; Asst. Prof. Maya Padeshka, PhD; Asst. Prof. Aglaya Mavrova, PhD; Rositsa Hadzhigeorgieva and Sofia Zabolotnaya

 

11.15 – 11.30. Coffee break (Coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Antonina Kostova

11.30 – 11.45. Антонина Костова (Bulgaria). Използването на метода на проектите в обучението по руски език в българското училище (прогимназиален етап)

11.45 – 12.00. Titik Wahyuningsih, S.S., M.Hum (Indonesia). Learning Indonesian by Using UP Method (Metode Ulang Dan Praktekkan)

12.00 – 12.15. София Заболотная (Russia). Представяне на летен семинар в гр. Воронеж, Русия

12.15 – 12. 30. Атанас Нейчев (Bulgaria). Slav Bulgaria – образователната платформа за хуманитарни науки и изкуства

Лариса Абрабшаховна (Russia). Формирование ключевых компетенций на уроках языка в поликультурной школе (participation in absentia)

 

12.30 – 12. 45. Discussion with the participation of Prof. Tatyana Angelova, PhD; Asst. Prof. Maya Padeshka, PhD; Asst. Prof. Aglaya Mavrova, PhD, Rositsa Hadzhigeorgieva and Sofia Zabolotnaya

 

12.45 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Saturday 19.11.2016

Hall 149

Section: LANGUAGES – CONTEMPORARY TENDENCIES

First session

Moderator: Joanna Tsekova

13.30 – 13.45. Славея Горанова (Bulgaria). Сибилантни характеристики на съвременния испански език в Мексико

13.45 – 14.00. Hifzur Rahman Ansary (India). Verb ‚say‘ in Indic Languages: A study in Grammaticalization

14.00 – 14.15. Ana Bjelica (Serbia). О негационим префиксима страног поријекла у руском језику

14.15 – 14.30. Георги Георгиев (Bulgaria). Сложни глаголи и (пара)синтетични прилагателни в английския език. Структура и семантика

 

14.30 – 14.45. Discussion with the participation of Prof. Petya Osenova, PhD, Prof. Yovka Tisheva, PhD.

 

14.45 – 15.00. Break

 

Second session

Moderator: Slaveya Goranova

15.00 – 15.15.  Vjosa Osmani (Kosovo). Women’s Language

15.15 – 15.30. Ксения Аносова (Russia). Ассоциативность рекламы как способ воздействия на потребителя

15.30 – 15.45. Йоанна Цекова (Bulgaria). Писменото слово в цивилизацията на зрелището

 

15.45 – 16.00. Discussion with the participation of Prof. Petya Osenova, PhD; Prof. Yovka Tisheva, PhD

 

16.00 – 16.15. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Saturday 19.11.2016

Hall 149

Section: PHRAZEOLOGY 

Moderator: Ekaterina Struganova

16.15 – 16.30. Jovana Gocić (Serbia). Някои фразеологизми и жаргонизми в българския и сръбския език/ Сръбски еквиваленти на някои български фразеологизми

16.30 – 16.45. Маријана Богдановић, Весна Николић (Serbia). Полисемија у фразеологији

16.45 – 17.00.  Екатерина Струганова (Russia). «Земля» и «пустыня» в болгарской фразеологии

 

17.00 – 17.15. Discussion with the participation of Prof. Vasilka Radeva Dr Habil; Prof. Ivanka Gugulanova, PhD.

logo

MEDIEVAL CULTURE AND LITERATURE

 

Friday 18.11.2016 г.

Hall 1

9.00 – 10.00. An inaugural lecture: Prof. Iskra Hristova-Shomova, Dr. Habil

„St. Kliment of Ohrid and the Ohrid Sources”

 

10.00 – 10.15. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

First session

Moderator: Kameliya Hristova

10.15 – 10.30. Симеон Стефанов (Bulgaria). Може ли да се говори за риторически ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст

10.30 – 10.45. Екатерина Тодорова (Bulgaria). Св. св. Козма и Дамян в южнославянската агиографска литература от ХІV в.

10.45 – 11.00. Николина Александрова (Bulgaria). Рилският дамаскин (РМ 4/10): проблеми и перспективи на изследванията

11.00 – 11.15. Камелия Христова (Bulgaria). Имената на Богородица в Словото за Рождества Богородично от Андрей Критски

 

11.15 – 11.30. Discussion

 

11:30 – 11:45. Break

 

Second session

Moderator: Lily Shtamler

12.00 – 12.15. Лили Щамлер (Bulgaria). „Апокалипсис на Андрей Юродиви” в сборници от епохата на Палеолозите

12.15 – 12.30. Димитър Драгнев (Bulgaria). Старобългарският език като класически език

12.30 – 12.45. Иван Петров (Bulgaria). Чудеса и изстъпления: старобългарските преводи на гр. ἔκστασις и ἐξίστημι/ ἐξιστάνω.

12.45 – 13.00. Анастасия Харламова (Russia). Фонетико-орфографические особенности хорватского перевода буллы папы Григория XI ордену паулинов

 

13.00 – 14.15. Discussion

 

13.15 – 14.00. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Third session

Moderator: Plamen Petrov

14.00 – 14.15. Костадин Милушев (Bulgaria). Библейските цитати и реминисценции в службите на Григорий Цамблак за св. Йоан Нови Сучавски и св. крал Стефан Дечански

14.15 – 14.30. Анастасия Харламова (Russia). Особенности употребления графем ъ, ь в майской праздничной минее (РНБ, F.п.I.25)

14.30 – 14.45. Станка Петрова (Bulgaria). Малки песнопения с вероятен непреводен характер в службите за безплътните сили.

14.45 – 15.00. Пламен Петров (Bulgaria), Янко Маринов (Bulgaria). Образ и музика. Невмена нотация в стенописи от църквата „Рождество Христово” в с. Арбанаси

15.00 – 15.15. Янко Маринов (Bulgaria), Станислава Георгиева (Bulgaria), Пламен Петров (Bulgaria), Мария Стоева (Bulgaria). Адаптация на тесисите (фигури-формули) от ранновизантийските нотирани книги в руски извори със семантична и кондакарна нотация

 

15.15 – 15. 30. Discussion

 

15.30 – 15. 45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Fourth session

Moderator: Ivan Petrov

15.45 – 16.00. Исидора Ана Стамболић (Serbia). Мотив ђавола у српским средњовековним апокрифима

16.00 – 16.15. Katarzyna Kaczmarek (Poland). Modern testament as an example of a literary text

16.15 – 16.30. Natalia Naumow (Italy). John Paul II speeches to commemorate the Saints Cyril and Methodius along with Bulgarians

16.30 – 16.45. Елина Боева (Bulgaria). Уводът на Disciplina Clericalis от Петрус Алфонси – няколко възможни паралела

 

16.45 – 17.00. Discussion

 

17.00 – 17.15. Break

 

Fifth session

Moderator: Yavor Ivanov

17.15 – 17.30. Sava Uko (Serbia). Battle of Velbazhd in Serbian medieval literature

17.30 – 17.45. Деница Петрова (Museum of history). Връзката на българските кратки хроники с влахо-молдовски и късновизантийски съчинения от същия жанр”

17.45 – 18.00. Катарина Рашић (Serbia). Страни путописци о Србиjи у XVIII веку

18.00 – 18.15. Явор Иванов (Bulgaria). Румънски църковен текст с (без) славянска лексика

 

18.15 – 18.30. Discussion

logo

Cultural Anthropology and Folklore

 

Friday 18.11. 2016 г.

Hall 2

First session

Moderator: Yana Moroz

9 00 – 9.15. Даница Трифуњагић (Serbia). Сремчева банатска свадба

9.15 – 9.30. Наталья Голубенко, Наталья Красько (Ukraine). Болгарская свадьба в Таврии: традиции и современность

9.30 – 9.45. Мария Пачева (Ukraine). Быт и повседневность болгарского села Северного Приазовья в 1921 – 1941 гг. (по материалам устных нарративов жителей села Преслав Приморского района Запорожской области)

9.45 – 10.00. Яна Мороз (Bulgaria). Образът на разпределителя в една циганска евангелска църква

 

10.00 – 10.15. Discussion with the participation of доц. Assoc. Prof. Nikolay Papuchiev, Dr. Habil, and Assoc. Prof. Nikolai Vukov, PhD

 

10.15 – 10.30. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Aneliya Toteva

10.30 – 10.45. Даница Јовић (Serbia). Проклете куће у причањима о породичним проклетствима

10.45 – 11.00. Ширин Фейзиева, Илияс Ятропулос (Greece). Човешкото тяло: културни измерения

11.00 – 11.15. Dragana Boškovic (Serbia). Who Were Omer and Merima? (The Symbolism of Plants in the Variants of Folk Poems With the Motif of Death-Separated/Reunited Lovers)

11.15 – 11.30. Елена Михайлова (Bulgaria). На что намекает сказка? О правде и вымысле в русском народном фольклоре.

11.30 – 11.45. Анелия Тотева (Bulgaria). Моисей. Извлеченият от водата. Извеждащият

 

11.45 – 12.00. Discussion with the participation of доц. Assoc. Prof. Nikolay Papuchiev, Dr. Habil, and Assoc. Prof. Nikolai Vukov, PhD

 

12.00 – 13.00. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Third session

Moderator: Mariya Marinova

13.00 – 13.15. Ван ДжъЯн Йюфей, Уан Шъин (China). Китайските и българските поговорки: мнения към родителски-детски въпроси.

13.15 – 13.30. Лъчезара Николова (Bulgaria). Прощапулникът в Китай като културен феномен

13.30 – 13.45. Дай Ин (China). Българската гайда и китайски духови инструменти

13.45 – 14.00. Ма Ци (China). Хоро и китайски класически танц

 

14.00 – 14.15. Discussion with the participation of доц. Assoc. Prof. Nikolay Papuchiev, Dr. Habil, and Assoc. Prof. Nikolai Vukov, PhD

 

14.15 – 14.30. Break

 

Fourth session

Moderator: Kalina Yaneva

14.30 – 14.45. Мария Маринова (Bulgaria). Погребалната обредност през социализма в България – партийни директиви, мерки за реализация и реалност

14.45 – 15.00. Калина Янева (Bulgaria). Градът и пространствата на модерната публичност

15.00 – 15.15. Ylberza Halili (Kosovo). The Dynamics of Modern Folklore

 

15.15 – 15.30. Discussion with the participation of доц. Assoc. Prof. Nikolay Papuchiev, Dr. Habil, and Assoc. Prof. Nikolai Vukov, PhD

 

15.30 – 15.45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Fifth session

Moderator: Elka Petrova

16.00 – 16.15.  Юлия Хрущ (Ukraine). Особенности развития фольклорного туризма в Украине

16.00 – 16.15. Karen Kuhn (Poland). Mystics in conversation; Brandt & Baba Vanga

16.15 – 16.30. Елка Петрова (Bulgaria). Към въпроса за положителния образ на Баба Яга в славянските приказки от средата на XX в. до днес

 

16.30 – 16.45.  Discussion with the participation of доц. Assoc. Prof. Nikolay Papuchiev, Dr. Habil, and Assoc. Prof. Nikolai Vukov, PhD

logo

Literary Studies

 

Thursday 17.11.2016

12.30 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Hall 1

Section: BALKAN LITERATURE

Moderator: Borislava Ivanova

13.30  –  13.45. Meliza Krasniqi (Kosovo). Literary work of the first Albanian Women Prose Writer – Musine Kokalari

13.45  –  14.00. Adil Olluri (Kosovo). Albanian Literature Developed in Kosovo (1970-1990)

14.00 – 14.15. Борислава Иванова (Bulgaria).  Политиката в литературата на Исмаил Кадаре и Орхан Памук

14.15 – 14.30. Милена Гъркова (Bulgaria). За разказите и за хората – размисли върху последния роман на Орхан Памук „Червенокосата жена“

 

14.30 – 14.45. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Yordanka Bibina PhD; Asst. Prof. Fotini Hristakudi, PhD; Anton Panchev, PhD

 

14.45 – 15.00. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Thursday 17.11.2016

Hall 1

Section:  SOCIOCULTURAL CONTEXT IN THE BALKANS

Moderator: Borislava Ivanova

15.00 – 15.15. Цветелина Цветанова (Bulgaria). Родината като концепт в съзнанието на младите българи в Молдова

15.15 – 15.30. Denisa Tetili, Maria Dojce (Albania). Universalizing Tendencies of Cultural Values (Albanian Culture Context)

15.30 – 15.45. Eirini Oikonomidou, Theodor Psariotis (Greece). The Immigration Relationships between Greece and Bulgaria

 

15.45 – 16.00. Discussion with the participation of Asst. Prof. Fotini Hristakudi, PhD; Anton Panchev, PhD

 

16.15 – 16.30. Break

 

16.30 – 18.00. Round table “Bulgarians outside Bulgaria”

 

18.00 – 19.30. Ceremonial hall. Presentation of Ivan Cankar’s book “Erotics” translated by prof. Lyudmil Dimitrov, PhD.

 19.30. Restaurant “The Egg” – Cocktail for the participants

 

Thursday 17.11.2016

12.30 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Hall 2

Section: SLAVIC LITERATURE 

First session: Slavic Novel at the End of the XX century

Moderator: Velimira Bozhilova

13.00 – 13.15. Кристиян Янев (Bulgaria). В търсене на „уникална“ романова форма (Наблюдения върху „Уникат“ на Милорад Павич)

13.1513.30. Лилия Варадинова (Bulgaria). Перцепция и Аз-перцепция в „Пейзажи, рисувани с чай“ на Милорад Павич и „Физика на тъгата“ на Георги Господинов

13.3013.45. Ивелина Цветанова (Bulgaria). Памет и разказ в „Стръв“ на Давид Албахари

13.4514.00. Маријана Јелисавчић (Serbia). Фолклорни елементи у роману „Заводник” Дејана Огњановића

14.00 – 14.15. Aleksandra Mihajlović (Serbia). Narrative Poetics and Bunch Speeches in the Novel „Fathers and Forefathers” by Slobodan Selenić

 

14.1514.30. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Dobromir Grigorov, PhD, Asst. Prof. Vladimir Kolev, PhD, Radostina Petrova, PhD

 

14.3014.45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

  

Second session: Time and space in contemporary Slavic prose

Moderator: Kristiyan Yanev

14.45 – 15.00. Kateryna Kondratenko (Slovakia). Время и пространство в романе „Ворошиловград” С. Жадана

15.00 – 15.15. Vanja Jekić (Serbia). Space Imagination as the Only Possible Space Fortune in South Slavic Literature after World War II at Examples of Work Ivailo Petrov, Danilo Kiš and Živko Čingo

15.1515.30. Велимира Божилова (Bulgaria). Душан Митана и измеренията на неговата Патагония

15.30 – 15.55. Anja Tomljenovic, Marina CacicTic, Livia Maricevic, Marija Pinturić, Marija Roca (Croatia). Slavic Spaces in Fog: East and Southeast European Literature from Transition to Modernity

 

15.55  –  16.10. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Dobromir Grigorov, PhD; Asst. Prof. Vladimir Kolev, PhD; Radostina Petrova, PhD

 

16.10 – 16.25. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Third session: Woman’s Writing in Slavic Context

Moderator: Liliya Varadinova

16.2516.40. Боряна Цветкова (Bulgaria). Женското тяло в романа на Дубравка Угрешич „Баба Яга снесла яйце“

16.40 – 16.55. Вероника Шведек (Bulgaria). Колажите на Вислава Шимборска

16.55 – 17.10. Ірина Романчук (Ukraine). Ґендерний аспект сучасної словацької жіночої прози

17.10 – 17.25. Paulina BerlińskaWojtas (Poland). Literary Strategies towards Legacy of People’s Republic of Poland. Culture, Women and Social Movements

 

17.25 – 17.40. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Dobromir Grigorov, PhD, Asst. Prof. Vladimir Kolev, PhD, Radostina Petrova, PhD

 

Ceremonial Hall

18.00 – 19.30. Presentation of Ivan Cankar’s book “Erotics” translated by prof. Lyudmil Dimitrov, PhD

 19.30. Restaurant “The Egg” – Cocktail for the participants

 

Friday 18.11.2016

 New conference hall

Section: BULGARIAN LITERATURE AND CULTURE

Moderator: Iliyan Shehada

9.00 – 9.15. Мадлен Ангелова (Bulgaria). Фигурата на водача в българската философия преди 1944 г.

9.15 – 9.30. Мария Попковачева-Терзиева (Bulgaria). Ролята на емоциите при приемането на Българската конституция от 1879

9.30 – 9.45. Венцеслав Шолце (Bulgaria). „Строителите на съвременна България”: въвеждане извън национализма

9.45 – 10.00. Димитър Бурла (Bulgaria). Разкази, разказвачи и писатели

10.00 – 10.15. Ивайло Димитров (Bulgaria). Вазов и фолклорът („В царството на самодивите”)

 

10.15 – 10.30. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Paulina Stoycheva, PhD; Asst. Prof. Noemi Stoichkova, PhD

 

10.30 – 10.45 Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Friday 18.11.2016

New conference hall

Section: BULGARIAN LITERATURE: INTERPRETATIONS

Moderator: Ventseslav Sholtse

10.45 – 11.00. Мария Русева (Bulgaria). Модерният човек: лица и гласове (поглед върху непубликуван роман на Димитър Шишманов)

11.00 – 11.15. Лора Динкова (Bulgaria). Аспекти на лудостта в поезията на Асен Разцветников и Александър Вутимски

11.15 – 11.30. Karali Asimenia (Greece). The story of two executions

 

11.30 – 11.45. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Paulina Stoycheva, PhD, Assoc. Prof. Boyko Penchev, PhD, Asst. Prof. Noemi Stoichkova, PhD

 

Friday 18.11.2016

New conference hall

Section: LITERATURE AND MEMORY

Moderator: Dimitar Burla

11.45 – 12.00. Илиян Шехада (Bulgaria). Травмата, която ни свързва. По мотиви от „Време разделно” на Антон Дончев

12.00 – 12.15. Биляна Павлова (Bulgaria). Историография и литература в рефлексията на паметта в романите на Румяна Захариева

12.15 – 12.30. Дора Иванова (Bulgaria). Българската история и липсващият литературен разказ за нея

 

12.30 – 12.45. Discussion with the participation of Prof. Ameliya Licheva, PhD; Assoc. Prof. Boyko Penchev, PhD; Asst. Prof. Noemi Stoichkova, PhD

 

12.45 – 13.15. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Friday 18.11.2016

New conference hall

Section: LITERATURE OF THE BULGARIAN NATIONAL REVIVAL: READINGS

Moderator: Andriana Spassova

13.15 – 13.30. Теодора Йорданова (Bulgaria). Рецепция на „Житие и страдания” на Софроний Врачански

13.30 – 13.45. Борис Илиев (Bulgaria). Функциите на смъртта в „Горски пътник” на Г. С. Раковски

13.45 – 14.00. Гергана Лазарова (Bulgaria). Заблудената Европа

14.00 – 14.15. Ния Кючукова (Bulgaria). „Развалената” цивилизация във „Фудулеску”, драмата на Тодор Пеев

 

14.15 – 14.30. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Katya Staneva, PhD; Asst. Prof. Sirma Danova, PhD

 

14.30 – 14.45 Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Friday 18.11.2016

New conference hall

Section: BULGARIAN NATIONAL REVIVAL: CONTEXTS

Moderator: Boris Iliev

14.45 – 15.00 Андриана Спасова (Bulgaria). Алтернативните вписвания на античността: „История на българския народ“ (1873) от Тодор Шишков

15.00 – 15.15. Мадлен Димитрова (Bulgaria). Паратекстът в Славейковите вестници

15.15 – 15.30. Ина Атанасова (Bulgaria). Вестник „Независимост” – литература и политика

15.30 – 15.45. Десислава-Девора Атанасова (Bulgaria). Мултикултурен прочит на българската предосвобожденска действителност в документален текст на Михал Чайка-Чайковски

15.45 – 16.00. Ванеса Иванова (Bulgaria). Темата за хигиената във възрожденския печат

 

16.00 – 16.15. Discussion with the participation of  Assoc. Prof. Katya Staneva, PhD; Asst. Prof. Sirma Danova, PhD

 

16.15 – 16.30. Break

 

16.30 –  18.30 Round table. „Young Critics about New Bulgarian Authors” with the participation of Ilvie Konedareva, PhD; Anna Lazarova, Iliyan Shehada, Andriana Spassova, Dora Ivanova, Iv-Kristian Angelov

 

18.30 – 19.00 Break

 

19.00. Meeting with the writer Teodora Dimova

 

Friday 18.11.2016

Ceremonial hall

Section: SLAVIC LITERATURE

First session: Culture, Community, Politics – Socialism and Transition in Slavic literature

Moderator: Alexandra Alexandrova

9.00 – 9.15. Ана Кацарова (Bulgaria).  Неосъщественото общуване с Другия. Рефлексии в българската и чешката драматургия от 60-те и 70-те години на ХХв.

9.15 – 9.30. Peter Kudelka (Czech Republic). Social Situation in the Novel „Cesta životom” by Ladislav Nadaši-Jégé (in Slovak Spoločenská situácia v diele Cesta životom Ladislava Nadaši-Jégé)

9.30 – 9.45. Александра Александрова (Bulgaria). „Песенните текстове“ на Карел Гот и „Plastic People of the Universe“ като социални феномени по времето на „нормализацията“ в Чехословакия

9.45 – 10.00. Теа Недкова (Bulgaria). Хъватската литература на прехода: „Наш човек от мястото на събитието“ на Роберт Перешич

 

10.00 – 10.15. Discussion with the participation of  Assoc. Prof. Ani Burova, PhD; Asst. Prof. Slaveya Dimitrova, PhD

 

10.15 – 10.30. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session: Philosophical Theories and Cultural Contacts

Moderator: Ana Katsarova

10.30 – 10.45. Милан Громовић (Serbia). Филозофска промисао Жарка Видовића у Зениту српске књижевности

10.45 – 11.00. Jovana Golubović (Serbia). Intertekstualni susreti: splin i njegove manifestacije u Disovoj i Bodlerovoj poeziji

11.00 – 11.15. Јелена Милић (Serbia). Да је било другачије (…): транссветовни идентитети Марка Шагала у уметниковој аутобиографији „Мој живот” и роману „Невидљиви” Александра Гаталице

 

11.15 – 11.30. Break

 

11.30 – 11.45. Jaroslaw Wojtas (Poland) – Culture od Participation, Participation in Culture. Multidimensional Analysis

11.45 – 12.00. Karolina Lasoń (Poland). Uspostavljanje hrvatsko-poljskih kulturnih veza: Julije Benešić kao promicatelj poljske culture

12.00 – 12.15. Martina Salhiová (Czech Republic). Poetický rozměr „barevných“ pohádek Maji Dălgăčevové a Daniely Fischerové

 

12.15 – 12.30. Discussion with the participation of  Assoc. Prof. Ani Burova, PhD; Asst. Prof. Slaveya Dimitrova, PhD

 

12.30 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Friday 18.11.2016

Hall 150

Section: WEST-EUROPEAN LITERATURE

First session

Moderator: Sofia Dacheva

9.00 – 9.15. Ирина Стряпчих (Russia). Драма Герхарда Гауптамана „ПЕРЕД ЗАХОДОМ СОЛНЦА”: конфликт  и типология героев.

9.15 – 9.30. Костантин Адирков (Bulgaria).  Дон Жуан или приплъзването на „игровата“ перспектива

9.30 – 9.45. Франческа Земярска (Bulgaria). Метаморфозата на храната в „Метаморфозата“ на Кафка

 

9.45 – 10.00. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Kalin Mikhaylov, Assoc. Prof. Tzvetanka Hubenova, PhD

 

10.00 – 10.15. Coffee break (Coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Kostantin Adirkov

10.15 – 10.30. Лилия Трифонова (Bulgaria). Анимата: фигурка в джоба на Пабло

10.30 –  10.45. Мила Карадакова (Bulgaria).  Механизми на модернизма и формулировки на времето в поезията на Т.С. Елиът („Бърнт Нортън“)

10.45 – 11.00. Ренета Енчева (Bulgaria). Лесбийско-феминистки прочит на поезията и живота на Емили Дикинсън

11.00 – 11.15. София Дачева (Bulgaria).  Творчески рецепции на „Вълшебната планина“ от Томас Ман в България

 

11.1511.45. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Kalin Mikhaylov, Assoc. Prof. Tzvetanka Hubenova, PhD

 

11.4512.45. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Third session

Moderator: Anders Moller

12.45 – 13.00. Йоанна Нейкова (Bulgaria). Тайното чудо: смъртта като траене

13.00 – 13.15. Pawel Stankiewicz (Poland). Sarah Kane’s “Blasted” (1995) – A Gradual Decomposition of Realism

13.15 – 13.30. Diana Witkowska (Poland). „An author of the divided world” – Harry Thürk’s life and writings

13.30 – 13.45. Андерс Е. Мьолер (Denmark/Bulgaria). Понятието прошка в „Първото, за което се сещам“ на Айда Джесен

 

13.4514.00. Discussion with the participation of  Assoc. Prof. Ognyan Kovachev; PhD and Asst. Prof. Kamelia Spassova, PhD

 

14.00 – 14.15. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Fourth session

Moderator: Julia El-Hakim

14.15 – 14.30. Юлия Ел-Хаким (Bulgaria).  Авторската приказка във Викторианската епоха

14.30 – 14.45. Христо Раянов (Bulgaria). Питър Пан – игра на светове

14.45 – 15.00. Ayşe Tekşen-Memiş (Turkey). The Concept of Childhood Represented in Blake and Wordsworth’s Poetry

 

15.00 – 15.15. Discussion with the participation of  Assoc. Prof. Ognyan Kovachev, PhD and Asst. Prof. Kamelia Spassova, PhD

 

Saturday 19.11.2016 г.

Hall 137

Section: HISTORY OF BULGARIAN LITERATURE

First session

Moderator: Bogdana Tepavicharova

9.00 – 9.15. Йолиана Илиева (Bulgaria). Видимата и невидимата жена в цикъла ,,Женски портрети” на Емануил Попдимитров

9.15 – 9.30. Ванеса Андонова (Bulgaria). Жената – творческият избор на Г. П. Стаматов

9.30 – 9.45. Мария Танева (Bulgaria). Три урбанистични поеми. „Градът” на Николай Райнов, Николай Лилиев и Вен Тин (Стефан Тинтеров)

9.45  –  10.00. Христиана Иванова (Bulgaria).. Градът в поезията на Дебелянов, Смирненски и Далчев

 

10.00  –  10.15. Discussion with the participation of  Asst. Prof. Kristina Yordanova, PhD; Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD; Vladimir Ignatov, PhD

 

10.15  –  10.30 Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Victoria Toncheva

10.30 – 10.45. Яна Ленова-Димитрова (Bulgaria). Наблюдения върху поетиката на диаболистичния разказ с материал от „Черният дом“ на Владимир Полянов

10.45  –  11.00. Женя Петик (Украйна). Образът на града в българския диаболизъм

11.00 – 11.15. Деница Бакърджиева (Bulgaria). Анималистиката и измеренията на несъзнателното в разказите на Георги Райчев

11.15  –  11.30. Венелин Николов (Bulgaria). Когато бакърът посинее

 

11.30  –  12.00. Discussion with the participation of  Asst. Prof. Kristina Yordanova, PhD; Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD; Vladimir Ignatov, PhD

 

12.00  –  13.00. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Third session

Moderator: Denitsa Bakardzhieva

13.00  –  13.15. Богдана Тепавичарова (Bulgaria). Между отчаянието и надеждата (Индивидуалният опит и начините за хармонизиране с битието в поетическото творчество на Александър Вутимски)

13.15  –  13.30. Васил Василев (Bulgaria). „Самота, бездомност и съзерцание в творби на Г. Тракъл, А. Далчев и А. Вутимски.”

13.30  –  13.45. Виктория Тончева (Bulgaria) Пространството на дома в произведения на Йордан Йовков

13.45  –  14.00. Ирена Димова (Bulgaria). Неслучилото се майчинство. Наблюдения върху белетристични произведения от 40-те години на ХХ век

 

14.00 – 14.15. Discussion with the participation of  Asst. Prof. Kalina Zahova, PhD; Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD; Vladimir Ignatov, PhD

 

14.15 – 14.30. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Fourth session

Moderator: Mariya Ruseva

14.30 – 14.45. Галина Димитрова-Вълчева (Bulgaria). „Да си припомниш с усмивка детството, за да приютиш страховете на зрелостта: естетизиране на детския спомен в сборниците с разкази на Кольо Георгиев „Най-хубавото на този свят” (1962) и „Лека нощ, татко!” (1965)”

14.45 – 15.00. Ив-Кристиан Ангелов (Bulgaria). Литература и смърт – романът „Прашка” на Йордан Радичков

15.00 – 15.15. Борислава Каменова (Bulgaria). Християнски теми и мотиви в романите на Емилия Дворянова „Земните градини на Богородица” и „При входа на морето”

15.15 – 15.30. Елена Борисова (Bulgaria). Прекрасният нов свят в романа  „Клонинги” на Весела Люцканова

15.30 – 15.45. Иван Велчев (България, СУ „Св. Климент Охридски“). Септември ще бъде…” онлайн, или дигиталните преображения на “хартиения” текст

 

15.45 – 16.00. Discussion with the participation of  Prof. Adriana Damyanova, Dr. Habil, Prof. Ameliya Licheva, PhD, Asst. Prof. Kalina Zahova, PhD, Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD.

 

Saturday 19.11.2016 г.

Hall 160

Section: THEATER AND CINEMA

First session

Moderator: Lora Dinkova

9.00 – 9.15. Петър Кауков (Bulgaria). Съвременни тенденции в сценичните и екранни интерпретации на Шекспировата драматургия

9.15 – 9.30. Александър Манджуков (Bulgaria). Аспекти на обучението по танцов театър, извлечени от сценичната практика на Пина Бауш

9.30 – 9.45. Михаил Байков (Bulgaria). Някои аспекти на съвременната куклено-театрална изразност

 

9.45 – 10.00. Discussion with the participation of  Prof. Miroslav Dachev Dr. Habil; Assoc. Prof. Teodor Hristov, PhD; Asst. Prof. Teodora Tsankova, PhD

 

10.00 – 10.15. Break/Intermission

 

10.15 – 10.30. Маргарита Божилова-Андонова (Bulgaria). Сценичният език на театъра на движението

10.30 – 10.45. Stefan Aćimović (Serbia). Igra u lavirintu metroa komparativna analiza kratke priče Hulia Kortasara „Rukopis nađen u džepu”, i filmske adaptacije dela (igrani film „Podzemna igra”, reditelja R. Gervica)

10.45 – 11.00. Лора Динкова (Bulgaria). Филмите на Уди Алън – опит за разтваряне на класически руски сюжети от литературата във визуалната култура

11.00 – 11.15. Красимира Иванова (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“). Конфликтът през Юнгианска парадигма – аспектът на междутекстовите взаимодействия при мотива за Одеисей

 

11.15 – 11.30. Discussion with the participation of  Prof. Miroslav Dachev Dr. Habil; Assoc. Prof. Teodor Hristov, PhD; Asst. Prof. Teodora Tsankova, PhD, Asst. Prof. Maria Kalinova, PhD.

 

11.30 – 11.45. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Saturday 19.11.2016 г.

Hall 160

Section: THEORY OF LITERATURE AND CULTURE

Moderator: Radeya Gesheva

11.45 – 12.00. Христина Теодосиева (Bulgaria). Теорията на моделите като начин за разбиране на литературната идентификация

12.00 – 12.15. Александра Арабаджиева (Bulgaria). Преекспонира ли се ролята на ероса в развитието на световната цивилизация в книгата на Изабела Танг „Порнография: скритата история на културата“?

12.15 – 12.30. Радея Гешева (Bulgaria). Автобиография и идентичност в проекта Ecriture feminine

 

12.30 – 12.45. Discussion with the participation of Prof. Ameliya Licheva, PhD, Assoc. Prof. Todor Hristov, PhD; Asst. Prof. Maria Kalinova, PhD; Assoc. Prof. Teodora Tsankova

 

12.45 – 13.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Saturday 19.11.2016

Hall 147

Section: RUSSIAN LITERATURE

First session

Moderator: Marina Pegusova

9.00 – 9.15. Марина Пегусова (Russia). Образ мира в поэзии Д. В. Веневитинова через категории пространства и времени

 9.15 – 9.30.  Галина Прокудина (Czech Republic). В. В. Маяковский и Евгений Базаров: сравнительное исследование

9.30 – 9.45. Миланка Наранчић (Serbia). К. Г. Паустовски о Михаилу Булгакову као драмском писцу

 

9.45 – 10.00. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Rumyana Evtimova, PhD

 

10.00 – 10.15. Coffee break (coffee, tea and water for the participants in restaurant “The Egg”)

 

Second session

Moderator: Ilona Bolshunova

10.15 – 10.30. Bojana Stanković (Serbia). Антиутопијски роман руске књижевности XX века на материјалу романа „Ми“ и „Чевенгур“

10.30 – 10.45. Николай Генов (Bulgaria). „Лолита” и „Ние” – паралелен прочит

10.45 – 11.00. Илона Большунова (Belarus). Сенсорная лексика в лирике Анны Ахматовой

 

11.00 – 11.15. Discussion with the participation of Assoc. Prof. Rumyana Evtimova, PhD

 

11.15 – 11.30. Lunch break (sandwiches for the participants in restaurant “The Egg”)

logo

Organizers

Asst. Prof. Veneta Savova, PhD

Asst. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD

Assoc. Prof. Vladislav Milanov, PhD

Asst. Prof. Aglaya Mavrova, PhD

Assoc. Prof. Martin Stefanov, PhD

Radostina Petrova, PhD

Rositsa Hadzhigeorgieva

Velimira Bozhilova

Mariya Marinova

Mariya Ruseva

Borislava Ivanova

Viktoria Toncheva

Kalina Yaneva

Zoritsa Tancheva

Kristiyan Yanev

Atanas Neychev

Sofiya Velcheva

Yoliana Ilieva

Ana Katsarova, etc.

The Second International Philological Forum, Sofia 17-20 November 2016,

is conducted with the assistance of:

 

Sofia University “St. Kliment Ohridski”;

Faculty of Slavic Studies;

Student Council at Sofia University “St. Kliment Ohridski”;

University Press “St. Kliment Ohridski”;

Publishing House “Enthusiast”.