Сп. “Филологически форум”, брой 6 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgСп. "Филологически форум" - хуманитарно списание за млади изследователи на Факултета по славянски филологии е вече в Scholar One!
Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.

Сп. “Филологически форум”, брой 6

Утехите на Средновековието

 Сп. Филологически форум, бр. 6

 

Скъпи читатели,

Пред Вас е вторият брой на сп. „Филологически форум” за 2017 г. и първи медиевистичен за нашето издание. Именували сме го „Утехите на Средновековието”. Средновековието за нас не е единствено отдалечена във времето епоха със свой словесен код. Ние го възприемаме като метафора на тип чувствителност и нагласа към света със собствена проблематика, изискваща специфичен изследователски подход. Именно този подход съдържа в себе си откриването на следите, които указват пътищата на човека към пространството на уюта, помирението и заедността. Утехата за нас не е примирение, не е притихване, нито отказ от активност, а е освобождаване/олекотяване от тревогата на ежедневния смут и товар. Утехата е резултат на едно стремително, но и смирено търсачество в Духа.

В броя ще намерите:

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ

Елка Димитрова. И идва утехата… / 13

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / 14

АКРОСТИШИЯ

Станка Петрова. Малки песнопения с вероятен непреводен произход в службите за Безплътните сили / 16

Костадин Милушев. Библейските цитати и реминисценции в службите за св. Йоан Нови Сучавски и за св. крал Стефан Дечански от Григорий Цамблак / 26

Поля Павлова. Именното словообразуване в химнографските произведения на Константин Преславски / 36

ЗАВЕЩАНИЯ

Katarzyna Kaczmarek. Nowożytne testamenty jako przykład źródła dokumentu osobistego / 55

Исидора Ана Стамболић. СрбијаФункције ђавола у старозаветним и новозаветним апокрифима / 63

Елина Боева. Прологът на Disciplina Clericalis от Петрус Алфонси – няколко възможни паралела / 73

ИСТОРИКИИ

Сава Уко. Битка на Велбужду у српској средњовековној књижевности / 84

Деница Петрова. Връзката на българските кратки хроники с влахо-молдовски и византийски съчинения от същия жанр / 92

РЕТОРИКИ

Симеон Стефанов. Може ли да се говори за риторически ритъм в житието на св. Екатерина от Ягичевия Златоуст / 100

Natalia Naumow. John Paul II’s speeches to commemorate the Saints Cyril and Methodius along with Bulgarians / 112

ГРАМАТИКИ

Александра Колева. Особености на подчинените обстоятелствени изречения в „Болгарска граматика“ на Неофит Рилски / 120

ФИЛИГРАНИ

Николина Александрова. Рилският дамаскин (РМ 4/10): проблеми и перспективи на изследванията / 132

ЕСЕННИ БЕСЕДИ

Медиевистиката през XXI век: Разговор с проф. Дариуш Рот / 142

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО

Астрологична соматика (Венета Савова) / 147

ПЪТУВАЩИ ДУМИ

Искра Шомова. Ако някога те забравя, Йерусалиме… / 154

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА?

Дни на София в Братислава (Велимира Божилова-Стоянова) / 177

Българистиката в Полша през погледа на статиите в сп. „Език и литература“, брой 1–2, 2017 (Деница Заркова) / 179

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС

Японската сърб(охърват)истика – вчера, днес, утре (Мартин Стефанов) / 188

Диалог между езици и култури (Десислава Велимовска) / 195

„Мултикултурализъм и многоезичие” (Александра Александрова) / 200

Нова практическа граматика на старобългарския език (Димитър Пеев) / 206

Старобългарски те(к)стове (Иван Петров) / 209

The Power of Public Speech (Борислав Борисов) / 211

Поезия на подострените моливи (Яна Якимова) / 215

СЛУЧИ СЕ…

Представяне на книгата „История лексических древнеболгаризмов в украинском литературном языке” на Албена Стаменова (Жанета Златева) / 220

Хроника на една медиевистична есен (Венета Савова) / 222

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ

Българановски етюди 3: Вие сте човек с бъдеще, но какво бъдеще? Бъдещето ще покаже / 226

ЗА АВТОРИТЕ / 228

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / 235

Брой 6 на сп. "Филологически форум"
Художник: Петра Керкенезова

Сп. “Филологически форум”, брой 6

Хуманитарно списание за млади изследователи. Издание на Факултета по славянски филологии.