СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФОРУМ ЗА МЛАДИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

„ПОЛЀТА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО”

 Sofia University

ПРОГРАМА

СОФИЯ, 15 – 17 ноември 2018 г.

Ректорат

8.00  –  9.30. четвъртък, 15.11.2018 г. – Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата

8.00  –  9.00. петък, 16.11.2018 г. – Регистрация на участниците. Фоайето на Аулата

8.00  –  9.00. събота, 17.11.2018 г. – Регистрация на участниците. Кабинет 137

ОФИЦИАЛНИ СЪБИТИЯ

 

Четвъртък 15.11.2018 г.

9.30 – 10.00. Аула. Откриване

10.00. Аула. Пленарен доклад на проф. дфн Клео Протохристова на тема: „Интерконтекстуалното четене – игра и интерпретативна стратегия“

 

11.00. Аула. Пленарен доклад на доц. дфн Маргарита Младенова на тема:  „Взаимоотношения между съществуване и притежание в глаголната лексика на българския, чешкия и руския език“

 

 17.00. Първа академична зала. Представяне на книгата на Иван Цанкар „Избрани пиеси“. За изданието ще говорят проф. дфн Светлозар Игов и проф. д-р Людмил Димитров

 

18.00. Нова конферентна зала.  Разговор за съвременната критика с участието на проф. д-р Амелия Личева, гл. ас. д-р Марин Бодаков, преводача и журналист Георги Ангелов и критика Силвия Недкова. Модератор: доц. д-р Ноеми Стоичкова

Представяне на книгата на доц. д-р Ноеми Стоичкова „Критически езици и идеологически полета. Фрагменти от едно столетие 1878–1989“. За изданието ще говорят доц. д-р Ани Бурова и гл. ас. д-р Марин Бодаков

 

 20.00. Клуб „Яйцето” Коктейл за участниците в Третия международен филологически форум за млади изследователи с музикалното участие на Александра Александрова

Петък 16.11.2018

 17.00. Нова конферентна зала. Представяне на дигитална антология „Българска модерност: литература и техника (съст. Надежда Стоянова, Сирма Данова, Владимир Игнатов, Мария Русева) с участието на доц. д-р Ани Бурова и доц. д-р Елка Димитрова. Модератор: Николай Генов

 

18.30. Нова конферентна зала. Разговор с писателя Захари Карабашлиев. Модератори: Мария Русева, Ванеса Андонова

 

Събота 17.11.2018

14.00. 148 аудитория. Преводаческа работилница по полски език. Модератор: д-р Катерина Кокинова

 

15.00. 159 аудитория.  Литературни диалози. С участието на Андриана Спасова, Анна Лазарова, Виолета Златарева, Златина Тодорова, Йоанна Нейкова, Кристина Станкова, Лилия Трифонова, Лора Динкова, Любен Димитров, Мартин Илиев, Николай Генов, Полина Господинова, Симона-Алекс Михалева, Франческа Земярска. Организатор и модератор: Николай Генов

Третият международен филологически форум за млади изследователи е част от тържествените събития по случай 130-годишнината на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Конференцията се финансира по проект „Трети международен филологически форум за млади изследователи „Полѐта на сътрудничество” (80-10-126/25.04.2018) към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски” и осъществява със съдействието на Факултета по славянски филологии и спомоществователството на Издателска къща КХ – Критика и хуманизъм.

logo

Направление „Езикът: история и теория”

 

Четвъртък, 15.11.2018

Първа академична зала

12.30. – 13.30.

Секция „Езикови реалности”

Модератор: Катерина Питова

Катерина Питова (СУ „Св. Климент Охридски”). Речевият портрет на политика –лингвистичен поглед към публичната личност

Юлиян Лех (Лодзки университет, Полша). Анализ на избрани фонетични процеси в песните на Ъпсурт от албума “Quattro”

Јелена Штефан (Белградски университет, Сърбия). Утицај емоција и тренутног расположења на модални исказ: корпусна анализа дијалога у роману ,,Дејзи Милер” Хенрија Џејмса

Людмила Танаджи (Мелитополски държавен педагогически университет, Украйна). Визначення ролі та функції ономастики в лінгвістиці

13.30. – 13.45. Дискусия с участието на проф. д-р Красимира Алексова и проф. д-р Петя Осенова

13.45. – 14.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

14.00. – 14.45.

Секция „Морфорогични наблюдения 1”

Модератор: Диана Мъркова

Диана Мъркова, Илия Точев (СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”). Наблюдения върху някои съществителни имена с вариращ род в съвременния български език

Рита Чизмадия (Сегедски университет, Унгария). Развитие на българския глагол

Александра Јовановић (Институт за сръбски език САНУ, Сърбия). Конкурентност придева и прилога као допуне глаголу изгледати

14.45. – 15.00. Дискусия с участието на проф. д-р Красимира Алексова и проф. д-р Петя Осенова

15.00. – 15.15. Почивка

 

15.15. – 16.15.

Секция „Лингвистични анализи”

Модератор: Славея Горанова

Юлия Шарец (Барановички държавен университет, Беларус). Фазовая категория в разноструктурных языках

Елена Хомчак, Яна Яковлева (Мелитополски държавен университет, Украйна). Інтегративний підхід до концептуального аналізу

Людмила Танаджи (Мелитополски държавен университет, Украйна). Ономастикон англійської казки

Славея Горанова (СУ „Св. Климент Охридски”). Влиянието на социолингвистичния фактор престиж върху употребата на лабиодентален алофон [v] в съвременния испански език

16.15. – 16.30. Дискусия с участието на проф. д-р Красимира Алексова и проф. д-р Петя Осенова

 

Направление „Езикът: история и теория”

Петък, 16. 11. 2018

Аула

15.30. – 16.30.

Секция „Книжовноезикови традиции”

Модератор: Александра Колева

Ангелина Василева (ЮЗУ „Неофит Рилски”). За някои особености на речниковата статия в „Словарь болгарского языка по памятникамъ народной словесности и произведеніямъ новѣйшей печати” на Александър Дювернуа

Александра Колева (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Особености на подчинените обстоятелствени изречения в “Граматика славеноболгарска” на Христаки Павлович

Йелена Павлович (Университет в Крагуевац, Сърбия). Графија и правопис Зборника закона и уредаба Кнежевине Србије из 1845. године

Жанета Златева (Институт за български език, БАН). Дублетност vs. вариантност

16.30. – 16. 45. Дискусия с участието на проф. дфн Боян Вълчев и хон. ас. д-р Жанета Златева

 

Направление „Езикът: история и теория”

Събота, 17. 11. 2018

160 аудитория

17.00. – 17.45.

Секция „Лингвистични въпроси и/или отговори”

Модератор: Георги Георгиев

Десислава Димитрова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Към въпроса за френските и немските резултативни инфинитиви и лингвистичните им съответствия в българския език

Мария Бялдимова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Структурен анализ на един вид сложни съществителни имена (опит за типологизация)

Georgi Georgiev (СУ „Св. Климент Охридски”). To What Feature does the Vocative Belong? A Proposal against Analysing the Vocative as a Case or a Person Value

17.45. –18.00. Дускусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова и хон. ас. Георги Георгиев

 

Направление „Езикът: история и теория”

Събота, 17.11. 2018

Първа академична зала

9.00. – 10.00.

Секция „Балканистични етюди 1”

Модератор: Искра Добрева

Adelajda Baftiu, Qëndresa Jakupi (Университет в Прищина, Косово). The linguistic prejudices of Albania’s speakers on Kosovo’s sub dialects

Afërdita Abdullahi (Университет в Прищина, Косово). Early Contacts of Slavic Language with Albanian Language according to Eric P. Hamp

Majlinda Bushaj (Университет в Шкодра, Албания). The linguistic structure of Toponymy in the speech of Postriba

Iskra Dobreva (СУ „Св. Климент Охридски“). Preference of Judeo-Spanish Deber de + Infinitive as Balkan Contact Influence

10.00. – 10.15. Дискусия с участието на доц. д-р Екатерина Търпоманова

10.15. – 10. 30. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.30. – 11.15.

Секция „Балканистични етюди 2”

Модератор: Даниел Томов

Даниел Томов (СУ „Св. Климент Охридски”). Някои бележки върху етимологията на думите за срам в балканските езици

Милош Макевић (Белградски университет, Сърбия). О етимологији српског дијал. “одива”

Душан Р. Стефановић (Университет в Прищина с временно седалище в Косовска митровица, Сърбия). Приказ патријархалне средине кроз призму женских личних надимака у селима Алексиначког Поморавља

11.15. – 11.30. Дискусия с участието на доц. д-р Екатерина Търпоманова

 

11.30. – 12.30. Обедна почивка

 

12.30. – 13.30.

Секция „Славистични етюди”

Модератор: Теодора Кръстева

Теодора Кръстева (Институт за български език, БАН). Образите на лъва и орела в устойчивите сравнения в български и руски език

Jana Kobzová (Масариков университет, Чехия). Linguistic Typology in Kinship Terminology of Western and Southern Slavic Languages

Yana Shadrina (Карлов университет, Чехия). Glottalization in the combination with non-syllabic prepositions in the Czech speech of Russian speakers

Наталья Мерзликина (Воронежки държавен университет, Русия). Русско-сербские языковые черты на материале говора села Дубровки Терновского района Воронежской области России  и сербского языка

13.30. – 13.45. Дискусия с участието на доц. д-р Маргарита Младенова и доц. д-р Валентин Гешев

 

13.45. – 14.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

14.00. – 15.15.

Секция „Фразеологични етюди”

Модератор: Маргарита Гетова

Rok Mrvič.  (Университет в Любляна, Словения). Slovensko in bolgarsko ljudsko izročilo v frazeološki luči. Словенската и българската народна традиция в светлината на фразеологията (на словенски език)

Маргарита Гетова (СУ „Св. Климент Охридски”). Фразеологизми с компонент око в съпоставителен балкански план. Когнитивен подход.

Ivana Dejanović (Белградски университет, Сърбия). Savremena proučavanja turcizama u srpskom jeziku

Стефан Милосављевић (Белградски университет, Сърбия). О односу мушког и средњег рода при конгруенцији предиката са субјектом исказаним бројном синтагмом у српском језику

Елица Миланова, Саня Коларевич (ПУ „Паисий Хилендарски”, Белградски университет, Сърбия). Лингвокультурологический анализ фразеологизмов с этническим компонентом в русском, болгарском и сербском языках

15.15. – 15.30. Дискусия с участието на доц. д-р Маргарита Младенова и доц. д-р Валентин Гешев

logo

Направление „Преводът: теория и практика”

 

Петък, 16. 11. 2018

135 аудитория

12.30 – 13.30.

Секция „Преводачески предизвикателства”

Модератор: Матеа Чорич

Матеа Чорич, Фран Матович (Загребски университет, Хърватия). Българо-хърватски фалшиви приятели

Ася Баличевац, Уршка Клобучар, Айла Ковачевич (Университет в Любляна, Словения). Българско-словенски лъжливи приятели (на словенски език)

Магдалена Гапса (Лодзки университет, Полша).  Анализ на преводите на разказите на Иван Цанкар на полски и български език (на словенски език)

Patrícia Havrila (Университет в Кошице, Словакия). Medzikultúrne súvislosti básnického prekladu

13.30. – 13.45. Дискусия с участието на доц. д-р Цветанка Аврамова

13.45. – 14.00. Почивка

 

14.00. – 14.45.

Секция „Превод и  комуникация”

Кирил Паралюзов (СУ „Св. Климент Охридски”). Превод, креативност и интеркултурна комуникация

Яна Георгиевова (Карлов университет, Чехия). Превод в гастрономия: безеквивалентна лексика

Karolína Táborská  (Карлов университет, Чехия). Slovotvorná adaptace nových francouzských přejímek v češtině

14.45. – 15.00. Дискусия с участието на доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова и доц. д-р Цветанка Аврамова

15.00. –15.15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

15.15. – 16.30.

Секция „Проблеми на превода”

Модератор: Таня Радмановац

Таня Радмановац (Белградски университет, Сърбия). За някои граматични проблеми при превода от български на сръбски език

Francesca Fratangelo (Университет във Венеция, Италия). Translating Lesmianesque

Ana Buljan (Университет в Осиек, Хърватия). An Overview of Translators’ Rates in the EU

Петр Михайлович (Тюменски държавен университет, Русия). Корпус и перевод (перспективы взаимодействия)

Вера Коваль (Военна академия на Република Беларус). Стилистические особенности военных текстов на учебных занятиях по военному переводу

16.30. – 17.00. Дискусия с участието на доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова и доц. д-р Радост Железарова

logo

Направление „Средновековна култура и литература“

 

Петък, 16.11.2018

Първа академична зала

9.00. – 9.45.

Първо заседание

Модератор: Камелия Христова-Йорданова, Явор Иванов

Явор Иванов (СУ „Св. Климент Охридски”). Сложните думи във втория славянски превод на „Диалозите” на св. Григорий Велики

Камелия Христова-Йорданова (СУ „Св. Климент Охридски”). Значения и употреби на гръцката заемка илектро в старобългарски

Христо Тодоров (СУ „Св. Климент Охридски”). Ἄρσις (arsis) и θέσις (thesis): картография на една терминологична загадка

9.45. – 10.00. Почивка

 

10.00 – 10.45.

Симеон Стефанов (Институт за български език при БАН). Лексиката в Cantilena pro sabatho: Глотометричен анализ

Иван П. Петров (Медицински Университет, Пловдив). Наблюдения върху някои тематични лексикални кръгове в житието на св. Антоний Велики и неговите славянски преводи

Светлана Корниенко (Бердянски държавен педагогически университет, Украйна). Връзката на старославянски (старобългарски) език с донационалния украински книжовен език

10.45 – 11.00. Дискусия с участието на проф. дфн Искра Христова-Шомова, доц. д-р Анета Димитрова и доц. д-р Венета Савова

 

 

11.00 – 11.15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

11.15. – 12.00.

Второ заседание

Модератор: Мария Антонова-Вапцарова

Мария Антонова-Вапцарова (СУ „Св. Климент Охридски”). Климент Охридски в контекста на Sancta Ecclesia Marabensis, domus episcopi и rhetorice

Магдалена Абаджиева (Институт за български език при БАН). „Огледало на истината” на Кръстьо Пейкич и проблемът за илирийския език на литературата на българите католици

Христина Давидкова (Институт за балканистика с център по тракология при БАН). Текстовата традиция на старобългарския превод на Псевдо-Златоустовото Слово за Усекновение на Йоан Кръстител (BHG 859)

12.00. – 12.15. Дискусия с участието на проф. дфн Искра Христова-Шомова, проф. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Анета Димитрова и доц. д-р Венета Савова

 

12.15. – 13.15. Обедна почивка

 

13.15. – 14.00.

Трето заседание

Модератор: Николина Александрова

Николина Александрова (СУ „Св. Климент Охридски”). Теми и образи в Поучение против плача за умрелите в Дамаскинарската литература

Десислава Узунова (СУ „Св. Климент Охридски”). Един препис на цикъла “Чудеса Богородични” (ръкопис № 740 от НБКМ)

Деница Петрова (Исторически музей, гр. Оряхово). Препис на Теодорините митарства в ръкопис от Исторически музей – Оряхово

14.00. – 14.15. Дискусия с участието на проф. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Анета Димитрова и доц. д-р Венета Савова

 

14.15. –14.30. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

14.30. – 16.00.

 Четвърто заседание

Модератор: Десислава Узунова, Иван Петров

Цветанка Еленкова-Дън (СУ „Св. Климент Охридски”). Смисълът на аскезата в биографичните стихотворения на св. Григорий Богослов

Елина Боева (СУ „Св. Климент Охридски”). Познание и заблуда в Disciplina clericalis на Петър Алфонси

Калина Босева (СУ „Св. Климент Охридски”). Ignis sacer – кои са проклятията, с които ни изгаря божественото?

Mirosław Michalski. (Християнска богословска академия във Варшава, Полша). Prorocza wizja Europy w twórczości Jeana Raspaila

Деяна Талева (СУ „Св. Климент Охридски”). Наративът Иисус Навин и пренареждане на матрицата Израил (срещу) другите

Roman Jajczyk (Висше училище по педагогика и администрация в Познан, Полша). Koncepcja wojny sprawiedliwej w literaturze średniowiecznej (The concept of a just war in medieval literature).

Дискусия с участието на проф. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Анета Димитрова и доц. д-р Венета Савова

logo

НАПРАВЛЕНИЕ „Литературата: история и теория

 

Четвъртък, 15.11.2018

Аула

14.30 – 15.30

Секция „Балкански идентичности“

Модератор: Karolina Lasoń

Даниела Герджикова (ПУ „Паисий Хилендарски“). Образът на балканския човек в произведенията “Алексис Зорбас”, “Капитан Михалис” от Никос Казандзакис и “Мостът на Дрина” и “Травнишка хроника” от Иво Андрич

Ива Анастасова (СУ „Св. Климент Охридски“). Балканско и космополитно. Юлияна Величковска. “Годишни времена”

Karolina Lasoń (Ягелонски университет, Полша). Istanbul in the eyes of Bosnian travelers. “U zemlji Saita Faika” by Midhat Begić

Стефан Калпачев (СУ „Св. Климент Охридски”). Multilingualism and Modern Greece: The case of Demetrios Capetanakis

15.30. – 15.45. Дискусия с участието на доц. д-р Русана Бейлери

15.45.– 16.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

16.00. – 16.45.

Секция „Идеологии и политики“

Модератор: Борислава Иванова

Ilir Shyta (Университет в Корча, Албания). Ismail Kadare and Deal with the Devil in Albanian Literature

Eris Rusi (Университет в Корча, Албания). The Fantastic Way as Escape from Reality in the Albanian Literature of the XX  Century

Борислава Иванова (СУ „Св. Климент Охридски“). Политическият роман на Орхан Памук – модели и прочити

16.45. – 17.00. Дискусия с участието на доц. д-р Русана Бейлери

 

НАПРАВЛЕНИЕ „Литературата: история и теория

Четвъртък, 15.11.2018

Втора академична зала

13.00. – 14.00.

Секция „Предизвикателства на жанра“

Модератор: Николай Генов

Dragana Mišković (Университет в Белград, Сърбия). Prikaz srednjovekovne romanse na primera pričе o ser garetu od orkinja ser Garetu ot Orkinja ser Tomasa Malorija I price o ser Topazu Džefrija čosera

Стефан Стефанов (СУ „Св. Климент Охридски”). Структура и естетика в готическия откъс от „Дронапарва” на „Махабхарата” (7.48.39-53)

Гергана Златкова (СУ “Св. Климент Охридски”). Наративни техники и похвати от приказката в романът „Към фара” на В. Улф, поредицата „Землемория” от У. К. Ле Гуин и видеоиграта „Супер Марио” на Nintendo

Стефанка Митева (УниБИТ). Прозаиците в световната литература като автори на нехудожествени текстове

14.00. – 14. 15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

14.15. – 15.00.

Модератор: Ирина Каракехайова

Ирина Каракехайова (СУ „Св. Климент Охридски”). Графичният роман Bottomless Belly Button на Даш Шоу. Ролята на знаците |пясък| и |вода| в създаването на третия смисъл (Барт) чрез взаимодействие между визуално и вербално

Николай Генов (СУ „Св. Климент Охридски”). Играта в Дийптаун: Сергей Лукяненко и геймингът

Marija Đurđević (Белградски университет, Сърбия). Challenging the Genre: Margaret Drabble’s A Summer Bird-Cage as the Female Bildungsroman

15.00. – 15.30. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Теодора Цанкова и д-р Божана Филипова

15.30. – 15.45. Почивка

 

15.45. – 16.15.

Секция „Лицата на Европа“

Модератор: Гергана Златкова

Dominika Stefania Wysoczyńska (Университет в Торун, Полша). Литературная враждебность в испанском Золотом Веке на примере творчества Франциска де Кеведо и Луиса де Гонгора

Десислава Тимчева (СУ „Св. Климент Охридски”). Образът на Лисабон преди и след войната, представен в разказа ,,Облак в очите” на Жуау де Мелу

16.15. – 16.30. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Теодора Цанкова и д-р Божана Филипова

 

Петък, 16.11.2018

9.00. – 9.45.

Секция „Игри на идентичности“

Модератор: Франческа Земярска

Франческа Земярска (СУ „Св. Климент Охридски”). Алексий: портрет на един глас

Hanna Satanovska (Харковски национален университет, Украйна). Conception of “Mosaic” Chronotope in Novel “A Coin in Nine Hands” by Marguerite Yourcenar

Цветина Цакова (Лесотехнически университет, България). Тhe Independent  Lucy Snowe in Charlotte Bronte’s Novel Villette

9.45. – 10.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.00. – 11. 00.

Мартина Недялкова (СУ „Св. Климент Охридски”). Бягството в домакинската работа – утвърждаване на патриархалния ред или нова форма на бунт?

Радея Гешева (СУ „Св. Климент Охридски”). Кодът Е.F.

Zuzanna Maria Goslawska (Университет в Познан, Полша). Image of “enchanted women” based on selected texts of Turkic folk literature

Mahsa Nouraei (България, Иран). Possible Worlds and Trauma in E. A. Doctorow’s Postmodern Historical Fiction

11.00. – 11.15. Дискусия с участието на доц. д-р Цветана Хубенова и гл. ас. д-р Камелия Спасова

11.15. – 11.30. Почивка

 

11.30. – 12.15.

Секция „Световна литература: драматургия“

Модератор: Лилия Трифонова

Elgoni Nikolla (СУ „Св. Климент Охридски”). American drama in the Albanian stage before the fall of the Iron Curtain

Adesanya M. Alabi (Кипърски международен университет, Турция). Exploring the Historical Contents of African Drama: a Critical Analysis of Ola Rotimi’s Kurunmi

Лилия Трифонова (СУ „Св. Климент Охридски”). “Арт” на Ясмина Реза или Кой се страхува от минимализма?

12.15. – 12.30. Дискусия с участието на доц. д-р Цветана Хубенова и гл. ас. д-р Камелия Спасова

 

НАПРАВЛЕНИЕ „Литературата: история и теория

Петък, 16.11.2018

Аула

9.00. – 10.00.

Секция „Теории и прочити“

Модератор:  Александра Александрова

Мария Лошанина (Иркутски държавен университет, Русия). Теория нарратива в поисках автора художественного текста

Илья Поляков (Иркутски държавен университет, Русия). О некоторых особенностях трансформации романа-эпопеи Л. Н. Толстого “Война и мир” в либретто одноименной оперы С. С. Прокофьева

Станислава Якимова (СУ „Св. Климент Охридски”). Завръщането на Мирослав Валек към поезията на Иван Краско

Юлия Мишина (Санктпетербургски държавен университет, Русия). Проблемы поэтики В.Г. Зебальда

10.00 – 10.15. Дискусия с участието на доц. д-р Румяна Евтимова и доц. д-р Добромир Григоров

10.15. – 10.30. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.30. – 11.30.

Секция „Културни диалози“

Модератор: Борис Илиев

Ana Cotič  (Люблянски университет, Словения). Primerjava dramatike Ivana Cankarja in Petka Todorova (Hlapci in Zidarji)

Maja Kovač (Люблянски университет, Словения). Ustvarjalni svet Ele Peroci in Lede Mileve

Martina Salhiová (Масариков университет, Чехия). Czech and Bulgarian didactic fairy-tales by Martina Skala and Bozhana Apostolova

Борис Илиев (СУ „Св. Климент Охридски”). Деконструктивистки ли е вариативният принцип в поезията на Иржи Коларж? Опит върху поезията на Коларж от първата половина на 40-те години на XX в.

11.30. – 11.45. Дискусия с участието на доц. д-р Добромир Григоров

 

11.45 – 12.45. Обедна почивка

 

12.45. – 13.45.

Секция „Рецепция“

Модератор: Борис Илиев

Alja Primožič. Ema Bjelčevič (Люблянски университет, Словения). Podoba Bolgarije v slovenske književnosti

Наталія Кобець (Лвовски национален университет, Украйна). Рецепція Словаччини у творчості українських прозаїків ХХ ст.

Наталья Черникова (Московски държавен университет, Русия). Рецепция и интерпретация русской “деревенской прозы” в болгарской русистике 1980-2000-х гг.

Andraž Stevanovski, Katja Gornik (Люблянски университет, Словения). “Естествен роман” от Георги Господинов в словенското разбиране на постмодернизма

13.45 – 14.00. Дискусия с участието на доц. д-р Ани Бурова, гл. ас. д-р Славея Димитрова

14.00 – 14.15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

14.15. – 15.15.

Секция „Социология и литература“

Модератор: Peter Kúdelka

Peter Kúdelka (Карлов университет, Чехия). Socilogický rozbor Cesty životom Ladislava Nádaši-Jégé

Кристиян Янев (СУ „Св. Климент Охридски”). “Фабрика за мухоловки” и паметта за Холокоста

Велимира Божилова-Стоянова (СУ „Св. Климент Охридски”). Възможен ли е идиолектът на пространството?

Александра Александрова (СУ „Св. Климент Охридски”). Нихилизъм и любов в поезията на втората генерация на чешкия ъндърграунд през 80-те години на ХХ век

15.15. – 15.30. Дискусия с участието на доц. д-р Ани Бурова и гл. ас. д-р Славея Димитрова

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ „Литературата: история и теория

Петък, 16.11.2018

Нова конферентна зала

9.00 – 10.15

Секция „Идеология, тяло, съвременност“

Модератор: Ванеса Андонова

Ванеса Андонова (СУ „Св. Климент Охридски“). История, идеология и литература: образът на Ирина Комнина в  българския исторически роман през XX век

Илиян Шехада (СУ „Св. Климент Охридски”). Женското тяло на 90-те. Невротичното тяло, психотичното тяло.

Симона-Алекс Михалева (СУ „Св. Климент Охридски”). Българският нонсенс от 90-те – Константин Павлов, Биньо Иванов и Петър Чухов

Зорница Гъркова (СУ „Св. Климент Охридски”). Мъжките персонажи в романите на Емилия Дворянова – специфики и политики на изобразяване

Ваня Георгиева (ПУ „Паисий Хилендарски”). „Паякът“ на Христо Карастоянов: литературното „преди“ в мрежата на Прехода

10.15. – 10.30. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Кристина Йорданова и гл.ас. д-р Надежда Стоянова

10.30. – 10.45. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.45. – 12.00.

Секция „Места и истории“

Модератор: Венцеслав Шолце

Marko Stanojević, Tara Assadi (Люблянски университет, Словения). Bulgaria: Country between Orient and Occident

Венцеслав Шолце (СУ „Св. Климент Охридски“). “Затрупана София” от Кирил Христов: танатология на града

Роберт Рубай (Варшавски университет, Полша). Щрихи от езиковия образ на София през периода 1944 – 1989

Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски“). Италиански светове: памет и съвременност

Гергана Асенова (ЮЗУ „Неофит Рилски”). Изтокът и Западът в прозата на една пътешественичка

12.00. – 12.15. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Кристина Йорданова, гл. ас. д-р Сирма Данова и Димитър Бурла

12.15. – 13.00. Обедна почивка

 

13.00 – 14.15.

Секция „Мъжете изкусители“

Модератор: Димитър Бурла

Костантин Адирков (СУ „Св. Климент Охридски”). Развитието на образа на Дон Жуан в пиесите на Тирсо де Молина и Молиер: от лекомисления нехранимайко до съзнателния аморалист

Венета Виделова (СУ „Св. Климент Охридски”). Фигурата на контето в творчеството на Петко Славейков

Димитър Бурла (СУ “Св. Климент Охридски”).  Бай Ганьо и Дон Жуан

Яница Радева (СУ „Св. Климент Охридски”). Опити с българския Дон Жуан през оптиката на белетристиката и драматургията

Христо Раянов (СУ „Св. Климент Охридски”). Красота и зло. Портрети на дявола-изкусител в литературата и киното

14.15. – 14.30. Дискусия с участието на доц. д-р Ноеми Стоичкова и гл. ас. д-р Сирма Данова

14.30. – 15.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

15.00. – 16.00.

Секция „Аз и Другият“

Модератор: Лора Динкова

Лора Динкова (СУ „Св. Климент Охридски”). Азът и Другият. Проблеми на идентичността в поемата ,,Двойник” от Асен Разцветников

Кристина Колева (СУ „Св. Климент Охридски”). Раздвоението на личността: опит за бягство от действителността и попадане в капана на лудостта в два разказа на Владимир Полянов – „Ерих Райтерер” и „Черният дом”

Йоанна Нейкова (СУ „Св. Климент Охридски”). Дилетант: форми на потенциалност

Вера Хинчева (Институт за литература към БАН). “Реквиемът на погребаното поколение“ (изследване върху разказа на Г.П.Стаматов “Отложено самоубийство“)

16.00. – 16.15. Дискусия с участието на доц. д-р Ноеми Стоичкова и гл. ас. д-р Сирма Данова

 

Събота, 17.11.2018

Нова конферентна зала

9.00. – 9.45.

Секция „Аспекти на жанра“

Модератор: Александър Христов

Валентина Златанова (СУ „Св. Климент Охридски”). Диалогичността – подходи и функции в “Плач бедния Мати Болгарии!” на Неофит Бозвели

Александър Христов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Стихотворенията в проза на Антон Страшимиров

Мила Карадакова (СУ „Св. Климент Охридски”). Есето в сянка: Българска есеистика между двете световни войни

9.45. – 10.00. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова и д-р Владимир Игнатов

10.00. – 10.15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.15. – 11.30.

Секция „(Лични) истории“

Модератор: Калоян Христов

Виктор Иванов (СУ „Свети Климент Охридски”). Като какъв се представя Сава Доброплодни в книгата си “Кратка автобиография”?

Калоян Христов (СУ „Св. Климент Охридски”). Културна биография на Васил Априлов и Габровското училище през погледа на Петко Славейков и Светослав Миларов

Ивайло Димитров (ШУ „Епископ Константин Преславски”). Самотата в поезията на Иван Вазов през 80-те години на ХІХ век

Петър Михайлов (Институт за литература, БАН). Учителката в художествената литература. Прочит на романа “Зара” от Евгения Димитрова

Asimenia Karali (Македонски университет, Гърция). The story of two executions (Nikola Vaptsarov – Nikos Beloyannis)- Aspects of management of their social memory by their family descentants

11.30. – 12.00. Дискусия с участието на гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Сирма Данова и д-р Владимир Игнатов

 

12.00. – 13.00. Обедна почивка

 

Събота, 17.11.2018

Втора академична зала

9.00. – 9.45.

Секция „Съвременна англицистика“

Модератор: Ивана Иванова

Кристина Черная (Мелитополски университет, Украйна). Мовні засоби опису зовнішності персонажів в англомовній художній прозі

Виктория Майсак (Мелитополски университет, Украйна). Формування навчальної автономії у вивченні англійської мови

Юлия Пчела (Мелитополски университет, Украйна). Glimpse on the Concept of the American Dream in the World Literature

9.45. – 10.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.00. – 11.00.

Валерий Цап (Мелитополски университет, Украйна). Особенности взаимосвязанного обучения чтения и письма на английском языке

Наталья Трусова (Мелитополски университет, Украйна). Творчий задум заняття як діалогу викладача зі студентами

Наталья Заноздра (Украйна). Сучасні методи та форми навчання студентів англомовної комунікації

Тетяна Корнієць (Мелитополски университет, Украйна). Сучаснi проблеми пiдготовки майбутнiх викладачiв английськоȉ мови

11.00. – 11.30. Дискусия с участието на  хон. ас. Георги Георгиев

logo

НАПРАВЛЕНИЕ „Културна антропология, фолклористика и етнология: история и съвременни реалности

 

Събота, 17.11.2018

137 аудитория

9.00. – 10.00.

Секция „Градски пространства“

Модератор: Мария Маринова

Калина Янева (СУ „Св. Климент Охридски“). Модернизация и механизация на производството. Градските магазини – топоси на колективен живот

Мария Маринова (СУ „Св. Климент Охридски”). Хронология и рецепция на налагането на социалистическата гражданска семейна обредност според ведомственото списание „Народни съвети“

Ivan Andrijašević (Белградски университет, Сърбия). Елементи руског неопаганизма у српским часописима “Велес” и “Слава”

Лора Василева (Национален литературен музей). Къща-музей „Иван Вазов“ – минало и настояще

10.00. – 10.15. Дискусия с участието на д-р Мария Маринова и д-р Радостина Петрова

10.15 – 10.30. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.30. – 11.45.

Секция „Митологии и фолклор“

Модератор: Калина Янева

Ирина Аржанова (Воронежки държавен университет, Русия). Мифологические представления древних славян

Ylberza Halili, Saranda  Buzhala (Инситут по албанология, Университет в Призрен, Косово). Genres of Folklore

Светослав Стойчев (СУ „Св. Климент Охридски”). Функции на магията във вълшебните приказки

Danijela Mitrović (Белградски университет, Сърбия). Змајевити јунаци у српској и енглеској усменој књижевности

Евелин Костова (СУ „Св. Климент Охридски“). Празникът Хелоуин в българското училище

11.45. – 12.00. Дискусия с участието на д-р Мария Маринова и д-р Радостина Петрова

logo

НАПРАВЛЕНИЕ „Нови медии, театър и кино. Художествена условност и виртуална реалност

 

Четвъртък, 15.11.2018

Нова конферентна зала

13.00. – 13.45.

Секция „Граници на художественото“

Модератор: Бояна Бъчварова

Бояна Бъчварова (НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”). Бялото платно в черната кутия. Екранът като част от сценографското решение

Лана Йекнич (Белградски университет, Сърбия). Мир Николая Коляды – жизнь и театр. За границами художественного пространства

Nataša Cvijanović (Люблянски университет, Словения). O bolgarskem dokumentarcu Čigava je ta pesem?

13.45. – 14.00. Дискусия с участието на доц. д-р Тодор Христов и доц. д-р Огнян Ковачев

 

14.00. – 15.00.

Секция „От текста към екрана“

Модератор: София Тодорова

Gabriela Homoľová (Университет в Кошице, Словакия). Odraz doby vo filmových adaptáciách románu Veľký Gatsby

Mirjana Krtolica (Нишки университет, Сърбия). Transmedijalni kontekst lika gospođe ministarke Branislava Nušiča

Людмила Підкуймуха (Национален университет „Киево-Могилянска академия“, Украйна). Мовне питання у фільмі “Кіборги” А. Сеітаблаєва

София Тодорова (СУ „Св. Климент Охридски“). Светата инквизиция на творчеството: романът „Дон Кихот” на Мигел де Сервантес и филмът “Човекът, който уби Дон Кихот” на Тери Гилиъм

15.00. – 15.30. Дискусия с участието на доц. д-р Тодор Христов и доц. д-р Огнян Ковачев

15.30. – 15.45. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

15.45. – 16.30.

Секция „Медиите на модерната епоха“

Модератор: София Тодорова

Антон Оруш (СУ ,,Св. Климент Охридски”, Университетска библиотека). 1905 г. – първата книга за радио в България

Анна Белоус (Беларуски държавен университет, Беларус). Iнтэртэкстуальнасць публицыстычных тэкстах сучасных рэспублiканскiх грамадска-палiтычных газет Беларусi

Екатерина Шмелёва (Московски държавен лингвистичен университет, Русия). Лингвокогнитивные модели каламбура в англоязычном медийном заголовке

16.30. – 16.45. Дискусия с участието на доц. д-р Тодор Христов и доц. д-р Огнян Ковачев

 

Петък, 16.11.2018

Втора академична зала

9.00. – 9.45.

Секция „Език, право, мениджмънт“

Модератор: Michał Flieger

Marcin Flieger (Военна академия във Вроцлав, Полша). Words Meaning Interpretation Issues in the Field of Management Science

Michał Flieger (Университет „Адам Мицкевич“, Полша). New Terminology in Management Resulting from Modern Organizational Reality

Leszek Kowalczy (Висше училище по педагогика и администрация в Познан, Полша). System zarządzania kryzysowego a współpraca z  mediami  podczas sytuacji kryzysowych

9.45. – 10.00. Почивка

 

10.00. – 10.45.

Модератор: Елена Гремилова

Radoslava Rákociová (Прешовски университет, Словакия). Positive vs. Negative Politeness and Language in Stores

Kristýna Dufková, Katja Vizjak (Масариков университет, Чехия; Университет в Марибор, Словения). Chrematonymy: language and law

Елена Гремилова (Самарски университет, Русия). “Право на отключение”: цифровая гиперэксплуатация

10.45. – 11.15. Дискусия с участието на проф. д-р Красимира Алексова и гл.ас. д-р Теодора Цанкова

11.15. – 11.30. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

11.30.  – 12.15.

Секция „Нови методи“

Модератор: Симона Калева

Цветелина Накова (УниБИТ). Стандартизация на транслитерацията при славянски и неславянски езици

Екатрина Осадчая (Мелитополски държавен педагогически университет, Украйна). Особенности цифровой коммуникации в современном информационном обществе

Симона Калева (СУ „Св. Климент Охридски“). Авторското право в дигиталната епоха: нови формати и нови норми

12.15 – 12.30 Дискусия с участието на проф. д-р Красимира Алексова, доц. д-р Васил Загоров и гл. ас. д-р Поли Муканова

12.30 – 13.30. Обедна почивка

 

13.30. – 14.30.

Секция „Социални медии“

Модератор: Крис Евтимов

Крис Евтимов (СУ „Св. Климент Охридски”). A Short Insight on How Internet Memes Help to Save Ancient Culture

Гергана Янчева (УниБИТ). “Социални медии и Библиотека 2.0: възможности и перспективи”

Ирина Тодорова (СУ „Св.  Кл. Охридски”). “Краткият разказ – начини на употреба”

Sanja Korićanac (Белградски университет, Сърбия). Specifičnosti vršnjačkog nasilja na društvenim mrežama

14.30. – 14.45. Дискусия с участието на доц. д-р Васил Загоров и гл. ас. д-р Поли Муканова

14.45. – 15.00. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

logo

НАПРАВЛЕНИЕ „Езиково и литературно образование: предизвикателства и възможности“

 

Събота, 17.11.2018

160 аудитория

9.00. – 9.45 .

Секция „Перспективи пред образованието“

Модератор: Десислава Бошнакова

Десислава Бошнакова (СУ „Св. Климент Охридски”). Всеобщи визии за развитие на реална подкрепяща образователна среда при условия на ефективно и качествено образование в българските училища

Марио Огнянов (СУ „Св. Климент Охридски”). Учебните програми по литература в гимназиалния етап на средното образование (Република България и Република Полша)

Марина Фурсова (ПУ „Паисий Хилендарски”). Филология в курсе. Саморефлексия и перспективы

9.45. – 10.00. Дискусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова, гл. ас. д-р Аглая Маврова

10.00. – 10.15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

10.15. – 11.15.

Секция „Чужд език – методи и средства“

Модератор: Силвия Дачева

Силвия Дачева (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”). Интерактивни методи на преподаване в учебните комплекси по немски език

Марија (Слободан) Раковић (Университет в Крагуевац, Сърбия). Упитне реченице у уџбеницима српског као страног језика за А ниво

Наташа А. Спасић (Университет в Крагуевац, Сърбия). Чисто поредбене јединице у настави српског као страног језика

Мила Джуричич (Белградски университет, Сърбия). Методика наставе руског језика као изборног предмета на Филолошком факултету у Београду

11.15. – 11. 45. Дискусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова и гл. ас. д-р Аглая Маврова

11.45. – 12.45. Обедна почивка

 

12.45. – 13.45.

Секция „Образование: нови методи и технологии“

Модератор: Иван Велчев

Júlia Bolečková, Lucie Němečková (Университет в Жилина, Словакия). Is Statistics (Un)Useful for University Language Teachers?

Petra Laktišová, Róbert Majzlík (Прешовски университет, Словакия). Taking Advantages of Technologies: Using Multi-Platform Tool for the Formative Assessment in English Language Teaching Classes

Kristyna Dufkova,  Zaneta Gobelova (Масариков университет, Университет „Ян Евангелиста Пуркине“, Чехия). Dictations: old methods – new possibilities?

Мариям Арпентьева (Калужки държавен университет, Русия). Язык и образование в информационном обществе

13.45 – 14.00. Дискусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова и гл. ас. д-р Аглая Маврова

14.00. – 14.15. Кафе пауза в Клуб “Яйцето”

 

14.15. – 15.00.

Секция „Литературното образование: модели и импровизации“

Модератор: Наташа Крумова

Методий Кирилов (СУ „Св. Климент Охридски”). Критически и образователни прочити на българския литературен модернизъм в епохата на тоталитарната власт (1944-1989)

Иван Велчев (СУ „Св. Климент Охридски”). Ерос и четене. Опит за създаване на модел на разказа „Дамската чанта” от Димитър Динев

Наташа Крумова (СУ „Св. Климент Охридски”). Литературата като изкуство на словото и предизвикателства в преподаването й в постмодерното общество

15.00. – 15.15. Дискусия с участието на проф. дпн Адриана Дамянова

15.15. – 15.30. Почивка

 

15.30. – 16.30.

Секция „Аспекти на образованието“

Модератор: Марина Димитрова

Róbert Majzlík, Petra Laktišová (Прешовски университет, Словакия). The influence of test format on language test performance

Марина Димитрова (СУ „Св. Климент Охридски”). Субектни и безсубектни конструкции в предучилищна възраст: семантични и структурни аспекти

Jana Živanović (Белградски университет, Сърбия). If you can read this, thank your teacher; if yoo kan reed ths, yoo prbli ar a teecha – University students’ spelling mistakes analysis

Валерий Цап (Мелитополски университет, Украйна). Особенности взаимосвязанного обучения чтения и письма на английском языке

16.30. – 16.45. Дискусия с участието на проф. д-р Татяна Ангелова и гл. ас. д-р Аглая Маврова

logo

Организатори

Проф. д-р Людмил Димитров, проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Красимира Алексова, проф. д-р Татяна Ангелова, доц. д-р Тодор Христов, доц. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Аглая Маврова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Мартин Стефанов, гл. ас. д-р Теодора Цанкова, гл. ас. д-р Иван Петров, хон. ас. д-р Жанета Златева, хон. ас. Георги Георгиев

Докторанти: Мария Русева, Кристиян Янев, Борислава Иванова, Велимира Божилова, Костантин Адирков, Илиян Шехада, Александра Александрова, Кристина Колева

Студенти: Николай Генов, Ванеса Андонова,  Борис Илиев, Мария Янкова и др.