PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 14 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 14

РОДИНИ И ЧУЖБИНИ / HOMELANDS AND FOREIGN LANDS

 

 

ФОКУС / FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ / TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

 

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ / A POETIC PROLOGUE

Теа Монева. Детето на света / Tea Moneva. A Child of the World /14

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / OPENING REMARKS  / 15

ПО СЛЕДИТЕ НА СЛОВОТО / TRACING BACK THE WORD

Искра Добрева. De+infinitivo as Balkan contact influence in Judeo-Spanish / Iskra Dobreva. De+infinitivo as Balkan Contact Influence in Judeo-Spanish /17

Симеон Стефанов. Към етимологията на няколко български диалектни думи / Simeon Stefanov. On the Etymology of Several Bulgarian Dialectal Lexemes / 27

Гергана Петкова, Ваня Иванова. Сръбски мъжки лични имена, образувани от апелативи, назоваващи животни, птици и растения / Gergana Petkova, Vanya Ivanova. Serbian Masculine Personal Names, Derived from Appellatives for Animals, Birds, and Plants / 37

Славея Горанова. Влиянието на социолингвистичните фактор „престиж“ върху употребата на лабиодентален алофон [v] в съвременния испански език / Slaveya Goranova. The Impact of the Sociolinguistic Factor of Prestige on the Use of the Labiodental Allophone [v] in Modern-day Spanish / 43

 

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА СВОЕТО / FROM THE PERSPECTIVE OF OWNNESS

Марина Николова. Братоубийството като борба срещу морала в „Богомилски легенди“ на Николай Райнов / Marina Nikolova. Fratricide as a Fight against Morality in Nikolay Raynov’s Bogomilski legendi (Bogomil Legends) / 51

Петя Атанасова. Типология на преживяването на интелигента във всекидневието в разкази от 30-те и началото на 40-те години на XX век / Petya Atanasova. A Typology of the Everyday Experiences of Members of the Intelligentsia in Stories of the 1930s and the early 1940s / 70

Теодора Кашилска. В мемоарния свят на Дора Габе – фигури и стратегии за памет / Teodora Kashilska. Into Dora Gabe’s Memoir World: Figures and Remembrance Strategies / 86

 

ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ДРУГОСТТА / FROM THE PERSPECTIVE OF OTHERNESS

Ирена Димова. Манифестът и художественият текст. Върху пример от словашката литература / Irena Dimova. The Manifesto and the Literary Text. On an Example from Slovak Literature / 101

Nadzieja Bąkowska. Uwagi o komizmotwórczym potencjale metafikciji (na przykładzie Operetki Witolda Gombrowicza) / Nadzieja Bąkowska. Remarks on the Comical Potential of Metafiction (the Case of Witold Gombrowicz’s ’Operetta’) / 112

Александра Александрова. Художествени рефлексии на чешкия ъндърграунд в романа „…Ще бъде и по-зле“ на Ян Пелц / Aleksandra Aleksandrova. Artistic Reflections of the Czech Underground Scene in …a bude hůř (It’s Gonna Get Worse) by Jan Pelc / 131

Лора Пеева. Творчеството на Ярослав Рудиш — идеология на настоящето / Lora Peeva. The Works of Jaroslav Rudiš: An Ideology of the Present / 142

 

ИЗГУБЕНИ И НАМЕРЕНИ РОДИНИ / RELATIVES LOST AND FOUND

Светлана Гофман. Природа музыки и музыкальной даренности в „Альберте“ Льва Толстого, „Скрипке Ротшильда“ Антона Чехова и „Трали-вали“ Юрия Казакова / Svetlana Gofman. The Nature of Music and Musical Talent in Leo Tolstoy’s ’Albert’, Anton Chekhov’s ’Rothschild’s Violin’ and Yuri Kazakov’s ’Trali-vali’ / 156

Лора Динкова. Животът като спомен в прозата на Владимир Набоков / Lora Dinkova. Life as a Memory in the Prose of Vladimir Nabokov / 168

 

ЕПИСТОЛАР (изследвания от Страсбургския университет) / EPISTOLARY TALES (research from the University of Strasbourg)

(водещ на рубриката доц. д-р Миряна Янакиева) / (section editor: Assoc. Prof. Miryana Yanakieva, PhD)

Alexander Belikov. L’humanisme de Yovkov comme confiance en la capacité de l’être humain de choisir une meilleure version de soi-même / Alexander Belikov. Yovkov’s Humanism as Confidence in the Ability of Human Beings to Choose a Better Version of Themselves / 179

Cyril Deshayes. La musique révélatrice et créatrice de conflits entre personnages musiciens dans L’accompagnatrice de Nina Berberova et Amadeus de Peter Schaffer / Cyril Deshayes. Music as a Driver and Unveiler of Conflict between Musician Characters in Nina Berberova’s The Accompanist and Peter Shaffer’s Amadeus/ 187

Anateo Bayet—Tordo. Mise en mouvement des personnages littéraires par la musique dans Le chant de l’amour triomphant de Tourgueniev et La Symphonie Pastorale d’André Gide / Anateo Bayet—Tordo. Setting Characters Aspin through Music in Turgenev’s The Song of Triumphant Love and André Gide’s La Symphonie Pastorale / 196

Christine-Laure Opalko. La musique, un miroir de l’état d’âme / Christine-Laure Opalko. Music as a Reflection of the State of One’s Soul / 205

 

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIАN STUDIES LIE?

(водещ на рубриката ас. Кристиян Янев) / (section editor: Assistant Prof. Kristiyan Yanev)

Месец на българското кино в Неапол / Month of Bulgarian Cinema in Naples / 216

Diego Sbriglia. E I cattivi non sono cattivi, davvero (Ma anche i buoni non sono buoni) / Diego Sbriglia. And Bad People Are Not Really Bad (But Even Good People Are Not Good) / 217

Martina Fiorile. La solitudine e l’eroina: “Una dose di felicità” (2019) / Martina Fiorile. Loneliness and Heroin: A Dose of Happiness (2019) / 220

Renato Sica. Monkey („Mаймуна“) / Renato Sica. Monkey/ 223

Alice Fioretto. Paradigmi dell’intercultura umana – o il giorno in cui abbiamo imparato qualcosa sul cinema non-mainstream / Alice Fioretto. Paradigms of Human Interculture, or, The Day we Learned a Thing or Two about Non-Mainstream Cinema / 226

Dora Giugliano. Perdenti: tra cinematografia e teatralità / Dora Giugliano. Losers: Between Cinematography and Theatricality / 229

Надежда Стоянова. Живописна България – научни пътешествия / Nadezhda Stoyanova. Picturesque Bulgaria: Scholarly Journeys / 231

 

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS

(водещ на рубриката д-р Мария Русева) / (section editor: Maria Ruseva, PhD)

Иван П. Петров. Виена / Ivan P. Petrov. Vienna / 235

 

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО / A SILENT ECHO

(водещ на рубриката гл. ас. д-р Симеон Стефанов) / (section editor: Senior Asst. Prof. Simeon Stefanov, PhD)

Симеон Стефанов. „Заглъхнало ехо” / Simeon Stefanov. A Silent Echo / 241

Симеон Стефанов. Към етимологията на една гръцка заемка в български и сръбски / Simeon Stefanov. On the Etymology of a Greek Loanword in Bulgarian and Serbian / 242

 

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ

Донка Мангачева. Лузобразилистиката в диахрония – лингвокултурологични изследвания / Donka Mangacheva. Luso-Brazilian Studies: Studies in Linguoculturology / 249

Таня Тодорова. Многообразието на българската литература – полета на взаимодействие / Tanya Todorova. The Many Facets of Bulgarian Literature. Fields of Interaction / 253

Александра Антонова. Възможни ли са Р/Еволюциите? („Познание и трансхуманитарна Р/Еволюция“) / Aleksandra Antonova. Are R/Evolutions Possible? (Knowledge and Transhumanitarian R/Evolution) / 257

Ваня Иванова. Тестове по специализиран латински език за студентите от англоезична форма на обучение в Медицински университет – Пловдив / Vanya Ivanova. Practice Tests in Latin for Specific Purposes for Students Taught in English at the Medical University – Plovdiv/ 261

 

СЛУЧИ СЕ / IT SO HAPPENED THAT…

(водещ на рубриката Георги Георгиев) / (section editor: Georgi Georgiev)

Илиана Пенова. Литературен фестивал „Пловдив чете“ / Iliana Penova. The Plovdiv Reads Literary Festival / 265

Искра Христова-Шомова. Цетински филологически дни / Iskra Hristova-Shomova. Cetinje Philology Days / 267

Ивона Въртелкова. Романът ,,Девети“ на Добри Божилов: двете версии / Ivona Vartelkova. Dobri Bozhilov’s The Ninth: the Two Versions / 273

 

ЗА АВТОРИТЕ / 275

ABOUT THE AUTHORS / 281

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE/ 283

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 284

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 14

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.