PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 13 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 13

УЕДИНЕНИЯ / SOLITUDES

ФОКУС / FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ / TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

 

УВОД / OPENING REMARKS/ 13

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ / A POETIC PROLOGUE

Мартин К. Илиев. Остатъчен страх / Martin K. Iliev. Leftover Fear / 15

Мартин К. Илиев. Отново / Martin K. Iliev. Again / 16

Мартин К. Илиев. В пансиона на мадам Грьонел / Martin K Iliev. At Madame Groenel’s Boarding House / 17

 

УЕДИНЕНИЯ / SOLITUDES

Иван П. Петров. Помислите (λογισμοί) в житието на Св. Антоний Велики и славянските му преводи / Ivan P. Petrov. Thoughts (λογισμοί) in the Life of St Anthony the Great and its Old Church Slavonic Translations / 19

Лора Пеева. Личното пространство на дневника: романите на Петра Хулова / Lora Peeva. The Personal Space of a Diary: Petra Hůlová’s Novels / 37

Таня Тодорова. Страхът от съществуването и екзистенциалният избор в романа „Катафалка, два носорога“ (2017) от Петър Крумов / / Tanya Todorova. The Fear of Existence and Existential Choice in Petar Krumov’s 2017 Novel “A Hearse, Two Rhinos” / 51

 

ДОМОВЕ И РОДСТВА / HOMES AND KIN

Pavel Krejčí. Топонимни компоненти в номиналните колокации във фразеологията на български, сърбохърватски и чешки език / Pavel Krejčí. Toponymic Components in Nominal Collocations in Phraseology of Bulgarian, Serbo-Croat and Czech  / 64

Jana Demelová. Linguistic Typology in Kinship Terminology of Western and Southern Slavic Languages 78

Милош Макевић. О етимологиjи српског диал. одива / Miloš Makević. On the Etymologies of Serbian Dialectal Lexeme / 90

Yana Hristova. A Comparative Study of some Iranian and Bulgarian Festive Traditions: Worship of the Sun Deity/ 97

 

ОПИТ И ПАМЕТ / EXPERIENCE AND MEMORY

Кристиян Янев. Възвърнатата памет за Холокоста. Полската литература (1939 – 1989) и Холокостът – опит за литературноисторическа реконструкция / Kristiyan Yanev. Memory of the Holocaust Regained. Polish Literature between 1939 and 1989 and the Holocaust: An Attempt at a Literary and Historical Reconstruction / 108

Мария Русева. Южна Америка: Рефлексии на авантюристичния опит / Maria Ruseva. South America: Reflections of Adventurous Experience / 127

 

УЕДИНЕНИЯ И БЯГСТВА. ЕСЕТА / SOLITUDES AND ESCAPES. ESSAYS

Савина Петкова. Уединение зад камерата. Личната документалистика на Кърстен Джонсън / Savina Petkova. Solitude behind the Camera. Kirsten Johnson’s Personal / 145

Стефан Гончаров. Скоростта на уединението / Stefan Goncharov. The Speed of Solitude / 150

Simeon Cherepov. Out of Site, Out of Mind: Escaping from and into the Occult in Infinite Jest by David Foster Wallace / 158

 

ЕПИСТОЛАР  (изследвания от Страсбургския университет) / EPISTOLARY TALES (research from the University of Strasbourg)

(водещ на рубриката: доц. д-р Миряна Янакиева / section editor: assoc. prof. Miryana Yanakieva, PhD)

Vanylle Croain. La soif et la peur. « Nirvana » de Peyo Yavorov // Жаждата и страхът. „Нирвана“ от Пейо Яворов (прев. Миряна Янакиева) / Thirst and Fear. ‘Nirvana’ by Peyo Yavorov (translated by Miryana Yanakieva) / 168

Jérémie Fimbel. Le chant de la vie non-vécue (Analyse du poème « Chant noir » de Dimtcho Débélyanov) // Песента на неживения живот (Анализ на стихотворението „Черна песен“ от Димчо Дебелянов) (прев. Миряна Янакиева) / The Song of a Life Unlived (Analysis of the poem ‘Black song’ by Dimcho Debelyanov) (translated by Miryana Yanakieva) / 176

 

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIAN STUDIES LIE?

(Водещ на рубриката: ас. Кристиян Янев / section editor: Asst. Prof. Kristiyan Yanev)

 

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS

(водещ на рубриката: Мария Русева / section editor: Mariya Ruseva)

Деница Добрева. La Ville Rose / Denista Dobreva. La Ville Rose  / 189

 

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО / A SILENT ECHO

Георги А. Кърджиев. Що треба да прави един учител, за да ползува учениците си със своите наставления / Georgi A. Kardzhiev. What Ought a Teacher to Do to Have their Students Benefit from their Instructions / 200

Йордан Йовков. *** / Yordan Yovkov. ***/ 204

 

 ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС… / WHAT WE READ…

Иван П. Петров. Български светци на латински / Ivan P. Petrov. Bulgarian Saints in Latin / 207

Вероника Келбечева. Първи сборник от годишните четения на АРУКО / Veronika Kelbecheva. First Proceedings from the Annual Readings of the Association for the Development of University Classical Education (ADUCE) / 212

Яница Радева. Античните реминисценции на Андриана Спасова-Топурова / Yanitsa Radeva. Andriana Spasova-Topurova’s Antiquity Reminiscences/ 215

Надежда Стоянова. Гласовете на детството / Nadezhda Stoyanova. The Voices of Childhood / 219

Радея Гешева. За насекомите и хората / Radeya Gesheva. On Insects and People / 224

 

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…

(водещ на рубриката: Георги Георгиев / section editor: Georgi Georgiev)

Марина Николова. Литературата като възможно спасение / Marina Nikolova. Literature as a Potential Refuge / 229

Анна Василева. Среща с писателя Георги Господинов. Обсъждане на романа „Времеубежище“ / Anna Vasileva. A Meeting with Writer Georgi Gospodinov. Discussion of his “Time Refuge” / 232

Петя Атанасова. „Поезия и музика“. Част от програмата на Софийски международен литературен фестивал / Petya Atanasova. ‘Poetry and Music’: Part of the Sofia International Literary / 234

Надежда Стоянова. Теоретични предизвикателства при изследване на фентъзи литературата. Една среща в Украйна / Nadezhda Stoyanova. Theoretical Challenges of the Study of Fantasy Literature. A Meeting in Ukraine / 236

 

НАМИГАНИЯ И ПРОЗЯВКИ / A WINK AND A YAWN

(водещ на рубриката: Николай Генов / section editor: Nikolay Genov)

Николай Генов, Илия Точев. Крилати фрази за хора, на които не им се отваря парашутът / Nikolay Genov, Ilia Tochev. Aphorisms for those Who Just Can’t Get their Way / 240

Атенадор Псевдо-Филомат. Един късноантичен фрагмент за научните бази данни / Athenador Pseudo-Philomathes. A Late Antique Fragment on Scholarly Databases / 242

 

ЗА АВТОРИТЕ  / 243

ABOUT THE AUTHORS / 252

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ/ PEER REVIEW PROCEDURE   / 254

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION  / 255

 

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 13

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.