PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 19 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 19

TRENDS AND CHANGES

https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1

(Issue editors Assoc. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD and Senior Asst. Prof. Maria Ruseva, PhD)

 

ФОКУС / FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ / TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / 13

 

ТЕНДЕНЦИИ / TRENDS

Ласка Ласкова. Такъвият, такавата, такивата: членувани показателни местоимения за качества / Laska Laskova. Takǎvijat, takavata, takivata: Qualitative Demonstrative Adjectives with Definite Articles / 15 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.15-33]

Патрик Михайлов. Членуването на неопределителни и отрицателни местоимения: тенденция или езиков парадокс? / Patrik Mihaylov. Marking Definiteness on Indefinite and Negative Pronouns: Trend or Paradox? / 34 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.34-44]

Евгения Атанасова. Формиране на основните сфери на употреба на думите от италиански произход / Evgenia Atanasova. Shaping of the Main Areas of Use of Words of Italian Origin / 45 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.45-55]

 

ИДЕНТИЧНОСТИ / IDENTITIES

Patrick Oberstolz. Navigating Identities: Early Pan-Slavic Views on Dacia, Wallachia and Moldavia / 57 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.57-66]

Владимир Игнатов. За едно подминавано присъствие по страниците на списание „Училище“ / Vladimir Ignatov. On an Overlooked Presence on the Pages of the School Magazine / 67 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.67-83]

 

СЪБИТИЯ / EVENTS

Рени Стоева. Есхатологични проекции в стихосбирката „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев / Reni Stoeva. Eschatological Projections in Nikola Furnadzhiev’s Poetry Collection Spring Wind / 85 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.85-97]

Радея Гешева. Революцията на тялото в италианската литература през 20-те, 30-те и 40-те години на XX век / Radeya Gesheva. The Revolution of the Body in Italian Literature in the 1920s, 1930s, and 1940s / 98 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.98-106]

Доротеа Кръстанова. Функции на събитийността в разказите на Светослав Минков / Dorotea Krastanova. Functions of Eventfulness in Svetoslav Minkov’s Short Stories / 107 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.107-117]

 

ПРОМЯНА И ПОДМЯНА / CHANGE AND SUBSTITUTION

Ирена Димова. Три текста на промяната. Върху развитието на словашката литература за деца и юноши през 50-те и 60-те години на XX век / Irena Dimova. Three Texts Exemplifying Change. On the Development of Slovak Literature for Children and Adolescents in the 1950s and 1960s / 119 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.119-128]

Михаела Илиева. Соц зоон политикони – обикновеният човек като свиня и държавният човек като вол. Два разказа на Васил Попов и Георги Марков от 1962 година / Mihaela Ilieva. Socialist Zoopoliticons: Common Man as a Pig and the Statesman as an Ox. Two Short Stories from 1962 by Vasil Popov and Georgi Markov / 129 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.129-141]

 

ДИСТОПИИ И ДИГИТАЛЕН СВЯТ / DYSTOPIAS AND THE DIGITAL WORLD

Olena Tiaglova. Cultural Code of Non-human in Russian Dystopia of the Early Twenty-first Centiry / Olena Tiaglova. Cultural Code of the Non-human in Russian Dystopias of the Late Twentieth and the Early Twenty-first Century / 143 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.143-154]

Даниела Георгиева. Присъствието на Людмила Улицка в дигиталното пространство / Daniela Georgieva. Lyudmila Ulitskaya’s Presence in the Digital Space / 155 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.155-164]

Атанас Добрев. Локи, Тор, Один – скандинавската митология и ролята ѝ в литературата на северния ноар / Atanas Dobrev. Loki, Thor, Odin: Norse Mythology and its Role in Nordic Noir Literature / 165 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.165-172]

 

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА?
(водещ на рубриката гл. ас. д-р Кристиян Янев)

Алекс Петков. Мари Врина-Николов за българската литература и превода / Aleks Petkov. Marie Vrinat-Nikolov on Bulgarian Literature and Translation / 174

 

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО
(водещ на рубриката гл. ас. д-р Симеон Стефанов)

Беньо Цонев. Една особеност на враждебския говор / Benyo Tsonev. A Feature Particular to the Vrazhdebna Variety / 178

 

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС

Анастасия Петрова. Яна Сивилова. Археология на фразата / Anastasia Petrova. Yana Sivilova. Archaeology of the Phrase / 185 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.185-190]

Младен Влашки. Епохата на Мартин Лутер и Жан Калвин и нейните актуални до днес наративи / Mladen Vlashki. The Age of Martin Luther and Jean Calvin and its Narratives, which Resonate to this Today / 191 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.191-196]

Амбер Иванов. Младата старобългаристика, по повод на третия том, посветен на Климентовите четения / Amber Ivanov. Young Old Church Slavonic Studies. On the Occasion of the Third Proceedings of the Kliment Readings / 197 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.197-202]

Станислава Илиева. Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика / Stanislava Ilieva. Prof. Konstantin Galabov, PhD and German Studies in Bulgaria / 203 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.203-207]

Даниел Асенов. Странстванията на българския homo viator между двете световни войни / Daniel Asenov. The Wanderings of the Bulgarian Homo Viator between the Two World Wars / 208 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.208-212]

Мартин Колев. Модернизмът като вечност и вой: за „Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността“ на Иван Христов / Martin Kolev. Modernism as an Eternity and a Howl: On Ivan Hristov’s Bulgarian Literary Modernism: The Problem of Time and Identity / 213 [https://doi.org/10.60056/PhilolF.2024.1.213-217]

 

СЛУЧИ СЕ

Александра Антонова, Боряна Владимирова. Кръгла маса в памет на Елка Константинова и Светлозар Игов „Българското литературознание от втората половина на XX век: зони на (не)свободата“ / Aleksandra Antonova, Boryana Vladimirova. Roundtable in Memory of Elka Konstantinova and Svetlozar Igov Bulgarian Literary Studies from the Second Half of the Twentieth Century: Spaces of (Non-)Freedom / 219

Juline Clemenceau. Compte rendu. Colloque international d’études romanes (CIER), novembre 2023 / Juline Clemenceau. Reporting on the International Colloquium on Romance Studies (CIER), November 2023 / 229

Татяна Брага. Осми форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ / Tatyana Braga. Eight Research Approaches to the Teaching of Bulgarian Forum / 234

Явор Иванов. Трета международна конференция „Банатските българи – културно наследство, език и литература“ / Yavor Ivanov. Third International Banat Bulgarians: Cultural Heritage, Language and Literature Conference / 237

 

ЗА АВТОРИТЕ / 244

ABOUT THE AUTHORS / 248

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE / 250

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 251

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 19

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.