PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 19 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 19

TRENDS AND CHANGES

(Issue editors Assoc. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD and Senior Asst. Prof. Maria Ruseva, PhD)

 

ФОКУС / FOCUS

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ / TITLE PAGES

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / 13

 

ТЕНДЕНЦИИ / TRENDS

Ласка Ласкова. Такъвият, такавата, такивата: членувани показателни местоимения за качества / Laska Laskova. Takǎvijat, takavata, takivata: Qualitative Demonstrative Adjectives with Definite Articles / 15

Патрик Михайлов. Членуването на неопределителни и отрицателни местоимения: тенденция или езиков парадокс? / Patrik Mihaylov. Marking Definiteness on Indefinite and Negative Pronouns: Trend or Paradox? / 34

Евгения Атанасова. Формиране на основните сфери на употреба на думите от италиански произход / Evgenia Atanasova. Shaping of the Main Areas of Use of Words of Italian Origin / 45

 

ИДЕНТИЧНОСТИ / IDENTITIES

Patrick Oberstolz. Navigating Identities: Early Pan-Slavic Views on Dacia, Wallachia and Moldavia / 57

Владимир Игнатов. За едно подминавано присъствие по страниците на списание „Училище“ / Vladimir Ignatov. On an Overlooked Presence on the Pages of the School Magazine / 67

 

СЪБИТИЯ / EVENTS

Рени Стоева. Есхатологични проекции в стихосбирката „Пролетен вятър“ на Никола Фурнаджиев / Reni Stoeva. Eschatological Projections in Nikola Furnadzhiev’s Poetry Collection Spring Wind / 85

Радея Гешева. Революцията на тялото в италианската литература през 20-те, 30-те и 40-те години на XX век / Radeya Gesheva. The Revolution of the Body in Italian Literature in the 1920s, 1930s, and 1940s / 98

Доротеа Кръстанова. Функции на събитийността в разказите на Светослав Минков / Dorotea Krastanova. Functions of Eventfulness in Svetoslav Minkov’s Short Stories / 107

 

ПРОМЯНА И ПОДМЯНА / CHANGE AND SUBSTITUTION

Ирена Димова. Три текста на промяната. Върху развитието на словашката литература за деца и юноши през 50-те и 60-те години на XX век / Irena Dimova. Three Texts Exemplifying Change. On the Development of Slovak Literature for Children and Adolescents in the 1950s and 1960s / 119

Михаела Илиева. Соц зоон политикони – обикновеният човек като свиня и държавният човек като вол. Два разказа на Васил Попов и Георги Марков от 1962 година / Mihaela Ilieva. Socialist Zoopoliticons: Common Man as a Pig and the Statesman as an Ox. Two Short Stories from 1962 by Vasil Popov and Georgi Markov / 129

 

ДИСТОПИИ И ДИГИТАЛЕН СВЯТ / DYSTOPIAS AND THE DIGITAL WORLD

Olena Tiaglova. Cultural Code of Non-human in Russian Dystopia of the Early Twenty-first Centiry / Olena Tiaglova. Cultural Code of the Non-human in Russian Dystopias of the Late Twentieth and the Early Twenty-first Century / 143

Даниела Георгиева. Присъствието на Людмила Улицка в дигиталното пространство / Daniela Georgieva. Lyudmila Ulitskaya’s Presence in the Digital Space / 155

Атанас Добрев. Локи, Тор, Один – скандинавската митология и ролята ѝ в литературата на северния ноар / Atanas Dobrev. Loki, Thor, Odin: Norse Mythology and its Role in Nordic Noir Literature / 165

 

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА?
(водещ на рубриката гл. ас. д-р Кристиян Янев)

Алекс Петков. Мари Врина-Николов за българската литература и превода / Aleks Petkov. Marie Vrinat-Nikolov on Bulgarian Literature and Translation / 174

 

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО
(водещ на рубриката гл. ас. д-р Симеон Стефанов)

Беньо Цонев. Една особеност на враждебския говор / Benyo Tsonev. A Feature Particular to the Vrazhdebna Variety / 178

 

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС

Анастасия Петрова. Яна Сивилова. Археология на фразата / Anastasia Petrova. Yana Sivilova. Archaeology of the Phrase / 185

Младен Влашки. Епохата на Мартин Лутер и Жан Калвин и нейните актуални до днес наративи / Mladen Vlashki. The Age of Martin Luther and Jean Calvin and its Narratives, which Resonate to this Today / 191

Амбер Иванов. Младата старобългаристика, по повод на третия том, посветен на Климентовите четения / Amber Ivanov. Young Old Church Slavonic Studies. On the Occasion of the Third Proceedings of the Kliment Readings / 197

Станислава Илиева. Проф. д-р Константин Гълъбов и българската германистика / Stanislava Ilieva. Prof. Konstantin Galabov, PhD and German Studies in Bulgaria / 203

Даниел Асенов. Странстванията на българския homo viator между двете световни войни / Daniel Asenov. The Wanderings of the Bulgarian Homo Viator between the Two World Wars / 208

Мартин Колев. Модернизмът като вечност и вой: за „Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността“ на Иван Христов / Martin Kolev. Modernism as an Eternity and a Howl: On Ivan Hristov’s Bulgarian Literary Modernism: The Problem of Time and Identity / 213

 

СЛУЧИ СЕ

Александра Антонова, Боряна Владимирова. Кръгла маса в памет на Елка Константинова и Светлозар Игов „Българското литературознание от втората половина на XX век: зони на (не)свободата“ / Aleksandra Antonova, Boryana Vladimirova. Roundtable in Memory of Elka Konstantinova and Svetlozar Igov Bulgarian Literary Studies from the Second Half of the Twentieth Century: Spaces of (Non-)Freedom / 219

Juline Clemenceau. Compte rendu. Colloque international d’études romanes (CIER), novembre 2023 / Juline Clemenceau. Reporting on the International Colloquium on Romance Studies (CIER), November 2023 / 229

Татяна Брага. Осми форум „Изследователски подходи в обучението по български език“ / Tatyana Braga. Eight Research Approaches to the Teaching of Bulgarian Forum / 234

Явор Иванов. Трета международна конференция „Банатските българи – културно наследство, език и литература“ / Yavor Ivanov. Third International Banat Bulgarians: Cultural Heritage, Language and Literature Conference / 237

 

ЗА АВТОРИТЕ / 244

ABOUT THE AUTHORS / 248

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE / 250

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ETHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 251

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 19

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.