PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 18 | Международен филологически форум
philol.forum@uni-sofia.bgPhilological Forum - Journal in Humanities for Young Scholars - is already in Scholar One!
Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 18

BRIDGES AND BORDERS

 

ФОКУС / FOCUS /

ТИТУЛНИ СТРАНИЦИ / TITLE PAGES /

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪДЪРЖАНИЕ

CONTENTS

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЕТИЧЕСКИ ПРОЛОГ / A POETIC PROLOGUE

Мартин Стефанов. Вечният полет на съзнанието / Martin Stefanov. The Eternal Flight of the Mind/ 14

 

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ / OPENING REMARKS /16

 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ НА ГЕРОЯ / MODELLING A CHARACTER IDEOLOGICALLY

Сирма Данова. 1962: Паисий между „Интернационализма“ и национализма / Sirma Danova. 1962: Paisius between ‘Internationalism’ and Nationalism / 18

Мария Костова. „Кога ме, Ружке, обесят, да ми се риза белее …“ (Механизми на изграждане на образа на Райко Вардарски в „Преспанските камбани“ на Д. Талев) / Maria Kostova. “When they hang me, Ruzha, I want them to see me in my white shirt…” (Mechanisms for Building the Image of Raiko Vardarski in Dimitar Talev’s The Bells of Prespa („Преспанските камбани“) /36

Иван Георгиев. Геният като културен герой / Ivan Georgiev. The Genius as a Cultural Hero / 50

 

ЕРОТИКА И НАСИЛИЕ / EROTICISM AND VIOLENCE

Силвия Николова. „Да му е драго на човека да полудее“, или ars amatoria в романа „Бездна“ на Кирил Христов / Silvia Nikolova. “It makes one want to go mad…”, or ars amatoria in Kiril Hristov’s novel Abyss („Бездна“)/ 60

Борис Бисеров. (Само)жертвеност и насилие: образът на кръвта в едноименния роман на К. Константинов / Boris Biserov. (Self-)Sacrifice and Violence: The Image of Blood in K. Konstantinov’s Eponymous Novel / 76

Ванеса Палибачийска. Delinquente nato: една световна теория в „Господинът с момичето“ на Георги Райчев / Vanesa Palibachiyska. Delinquente nato: A World Theory in Georgi Raychev’s The Gentleman with the Girl („Господинът с момичето“) / 89

Йоан Василев. Проекция на проблема за болката и удоволствието в „Голямото завещание“ от Франсоа Вийон / Yoan Vasilev. Projecting the Problem of Pain and Pleasure in François Villon’s The Testament (Le testament) / 100

 

ФИГУРИ НА ЖЕНСКОТО / FIGURES OF THE FEMININE

Венеса Начева. Хитлер в рокля или за пиесата на Мария Павликовска-Ясножевска „Жена Чудо. Трагикомедия в три действия“ от 1938 г. / Vеnesa Nacheva. Hitler in a Dress, or Maria Pawlikowska-Jasnorzewska’s Play A Woman of Wonder. A Tragicomedy in Three Acts (1938) / 110

Доротея Димова. (Не)Възможният разказ за една и съща жена – наблюдения върху „Роман без заглавие“ на Димитър Димов и „Адриана“ на Теодора Димова / Doroteya Dimova. The (Im)possible Tale of the Same Woman: Observations on Dimitar Dimov’s Untitled Novel („Роман без заглавие“) and Teodora Dimova’s Adriana („Адриана“) / 123

Полина Пенкова. Изображенията на майката: демистификации и заличавания / Polina Penkova. Depictions of the Mother: Demystifications and Erasures / 141

 

ВИЗУАЛНОТО КАТО ВРЪЗКА МЕЖДУ ИЗКУСТВОТО И РЕЦИПИЕНТА / THE VISUAL MEDIUM AS A LINK BETWEEN ART AND THE RECIPIENT

Natalie Sandner. „Guck Doch, was du sagst“ – Comic-text im und Als Bild am Beispiel von Nikolaj Dodovs Darko / Natalie Sandner. Look what you are saying – text with and as image in Nikolay Dodov’s Darko / 154

Alexandrina Ugrenova. Code-switching and indexicality in Borat subsequent movie film (2020) / 170

 

ФРАЗЕОЛОГИЯТА КАТО МОСТ МЕЖДУ ЕЗИЦИТЕ И НАРОДИТЕ / PHRASEOLOGY AS A BRIDGE BETWEEN LANGUAGES AND PEOPLES

Илияна Гаравалова. Фразеологизми с опорна дума със значение ʻкоткаʼ в славянските езици / Iliyana Garavalova. Phrazemes with a Main Word with the Meaning of ‘Cat’ in Slavic Languages /186

 

ЕПИСТОЛАР (изследвания от Страсбургския университет) / EPISTOLARY TALES (research from the University of Strasbourg)
(водещ на рубриката доц. д-р Миряна Янакиева) / (section editor: Assoc. Prof. Miryana Yanakieva, PhD)

Chloé Poslednik. Genre littéraire et Trente-trois Monstres / Chloé Poslednik. Literary genre and Thirty-Three Monsters / 205

Samvel Khetchikian. « Indjé » de Yordan Yovkov et « Le Tronc » d’Ivo Andrić / Samvel Khetchikian. Indje by Yordan Yovkov and The Torso Ivo Andrić / 214

 

ДЕ Е БЪЛГАРИСТИКАТА? / WHERE DO BULGARIАN STUDIES LIE?
(водещ на рубриката гл. ас. д-р Кристиян Янев) / (section editor: Senior Asst. Prof. Kristiyan Yanev, PhD)

Надежда Сталянова. Ново съпоставително изследване на унгарската и българската фразеология / Nadezhda Stalyanova. A New Comparative Study of Hungarian and Bulgarian Phraseology / 220

 

ПЪТУВАЩИ ДУМИ / TRAVELLING WORDS
(водещ на рубриката д-р Мария Русева) / (section editor: Maria Ruseva, PhD)

Елина Спасова. Намерена в Загреб / Elina Spasova. Found in Zagreb /223

Доранели Филипова. Траг оствареног сна / Doraneli Filipova. A Trace of a Dream Come True / 225

 

ЗАГЛЪХНАЛО ЕХО / A SILENT ECHO
(водещ на рубриката гл. ас. д-р Симеон Стефанов) / (section editor: Senior Asst. Prof. Simeon Stefanov, PhD)

Кузман Шапкарев. Две думи върху носовото произношение на ѧ и ѫ в българското наречие / Kuzman Shapkarev. Brief Notes on the Nasal Articulation of ѧ and ѫ in the Bulgarian Variety / 228

 

РАЗГОВОРИ / INTERVIEWS
Надежда Стоянова. Проект „Българският литературен пантеон и славянският свят в научното наследство на Борис Йоцов: реконструкция на идеите“. Интервю с проф. Румяна Дамянова / Nadezhda Stoyanova. Project “The Bulgarian Literary Panteon and the Slavic World in the Scholarly Heritage of Boris Yotsov: Reconstruction of Ideas”. An Interview with Prof. Rumyana Damyanova /231

 

ПРОЧЕТЕНО ОТ НАС / WHAT WE READ

Иван Станков. “Прогресисти и консерватори. Темпорални модели в българската литература от края на 40-те до 70-те години на ХХ век” / Ivan Stankov. Progressivists and Conservatives. Temporal Models in Bulgarian Literature from the end of the 1940s to the 1970s /244

Елена Борисова. Виртуалният човек, или матрицата на една научнофантастична теория / Elena Borisova. Virtual Man, or the Matrix of a Science Fiction Theory /248

Васил Стаменов. Явлението (не)категориалност – едно по-различно описание на изменяемите части на речта в руския и българския език / Vasil Stamenov. The Phenomenon of (Non)Categorization – a Different Description of the Changing Parts of Speech in the Russian and Bulgarian Languages / 253

Иван Петров. Ново издание и превод на средновековен славянски текст / Ivan Petrov. A New Edition and a Translation of a Medieval Slavic Text /259

 

СЛУЧИ СЕ… / IT SO HAPPENED THAT…

Симеон Стефанов. Десети Форум „Българска граматика“ / Simeon Stefanov. Tenth Bulgarian Grammar Forum / 263

Антон Николов. Национална научна конференция „Острови на неблажените. Неконвенционалната литература от периода 1944 – 1989 г.“ / Anton Nikolov. The Isles of the Unblessed. Unconventional Luterature between 1944 and 1989 National Scholarly Conference / 271

Александрина Димова. Славица Свидерска картографира себе си в съзнанието на българския читател / Aleksandrina Dimova. Slavica Sviderska Maps Herself in the Minds of Bulgarian Readers / 276

Мария Генчева. „Промяна и прелом в езиците и литературите“ / Mariya Gencheva. “Change and turning point in languages and literatures” / 279

 

ЗА АВТОРИТЕ / 283

ABOUT THE AUTHORS / 286

ПРОЦЕДУРА ПО АНОНИМНО РЕЦЕНЗИРАНЕ / PEER REVIEW PROCEDURE /288

ЕТИЧНИ СТАНДАРТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ / ЕTHICAL STANDARDS OF PUBLICATION / 290

PHILOLOGICAL FORUM, ISSUE 18

Publisher: Faculty of Slavic Studies, St. Kliment Ohridski University of Sofia, Bulgaria.