За списание “Филологически форум”

„Филологически форум” е хуманитарно списание за млади изследователи и е издание на Факултета по славянски филологии.

The Philological Forum is an academic journal for young scholars. It is published by the Faculty of Slavic Studies. Yet, every issue features at least one or more articles by established scholars. The focus of the Philological Forum are literary and linguistic studies. Its working languages are all Slavic languages and English. Research papers are published after they have been a blind peer-reviewed and accepted for publication.

The Philological Forum is a fully open access journal.  All articles are available on the internet to all users immediately upon publication.

The publications in Philological forum journal are free of article submission charges and article processing charges (APCs).

Международен филологически форум

Идеята за списанието се роди от големия интерес към проведения през 2014 г. Международен филологически форум за студенти и докторанти, в който взеха участие близо 250 млади учени. В основата на тази идея са доц. д-р Владислав Миланов, гл. ас. д-р Венета Савова и гл. ас. д-р Надежда Стоянова.
В подготовката и издаването на първите три броя на списанието участие взе и доц. д-р Владислав Миланов. От 5 януари 2017 г. доц. д-р Владислав Миланов не е част от редакционната колегия на списанието по настояване на останалите четирима членове.
Редакционният екип в състав гл. ас. д-р Венета Савова, гл. ас. д-р Надежда Стоянова, гл. ас. д-р Аглая Маврова и гл. ас. д-р Мартин Стефанов е утвърден на Декански съвет през януари 2017 г. и на Факултетния съвет през юли 2017 г.

Насоченост

Списанието има интердисциплинарен характер, а броевете са тематични и съобразени с интересите на младите изследователи. Във всеки брой, редом с научните разработки на младите учени, се публикуват по няколко текста на утвърдени имена, съобразно зададената проблематика. Така младите колеги получават възможност да публикуват в една престижна научна среда.

Рубрики

Рубриките, в които се включват научните текстове, са съобразени с тематичния подбор. Те са индивидуални за всеки брой. Сред постоянните рубрики са:
„Поетически пролог”;
„Заглъхнало ехо”;
„Пътуващи думи”;
„Де е българистиката?”;
„Прочетено от нас”;
„Случи се…”;
„Намигания и прозявки”.

Важно

Научните статии се публикуват след препоръка от научния ръководител и положителен резултат от процедурата по анонимно рецензиране.

От брой 2 (4) за 2016 година текстове, публикувани в сп. „Филологически форум”, са достъпни в Централно и Източноевропейската електронна библиотека CEEOL.

Всички материали в сп. „Филологически форум” и на сайта на Mеждународния филологически форум Verba volant, scripta manent са лицензирани с Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Редакционна колегия/ Editorial Board

Доц. д-р Венета Савова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)/ Assoc. Prof. Veneta Savova, PhD (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Гл. ас. д-р Надежда Стоянова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)/ Senior Assist. Prof. Nadezhda Stoyanova, PhD (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Гл. ас. д-р Аглая Маврова (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)/ Senior Assist. Prof. Aglaya Mavrova, PhD (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Гл. ас. д-р Мартин Стефанов (Софийски университет “Св. Климент Охридски”)/ Senior Assist. Prof. Martin Stefanov, PhD (Sofia University St. Kliment Ohridski)

Гл. ас. д-р Теодора Цанкова (Българска академия на науките)/ Senior Assist. Prof. Teodora Tzankova, PhD (Bulgarian Academy of Sciences)

Гл. ас. д-р Иван П. Петров (Медицински университет, Пловдив)/ Senior Assist. Prof. Ivan P. Petrov, PhD (Medical University, Plovdiv)

Редакционният съвет се състои от български и чуждестранни учени.

Художник

 Петра Керкенезова

Помощник-редактори

 Мария Русева

Борислава Иванова

Велимира Божилова

Георги Георгиев

Кристиян Янев

Сътрудници

Йоанна Цекова

Николай Генов

Контакти

Адрес

София, 1504, “Цар Освободител” 15, Централно крило.

Email

forum.philologicum@gmail.com

logo